Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.301.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/1935
z dnia 13 maja 2019 r.
zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dostosowujących kwotę bazową w euro w odniesieniu do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu i zdolności finansowej pośredników ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń 1 , w szczególności jej art. 10 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) jest zobowiązany do regularnego przeglądu kwot bazowych w odniesieniu do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu i zdolności finansowej pośredników ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, tak by uwzględnić zmiany europejskiego wskaźnika cen konsumpcyjnych publikowanego przez Eurostat. W okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. europejski wskaźnik cen konsumpcyjnych obliczany dla Unii przez Eurostat wzrósł o 4,03 %. W rezultacie wyżej wymienione kwoty bazowe należy zwiększyć o ten procent.

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę (UE) 2016/97.

(3) Aby umożliwić państwom członkowskim dostosowanie odpowiednich kwot bazowych w ich przepisach krajowych oraz zapewnić pośrednikom ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym wystarczająco dużo czasu na wprowadzenie niezbędnych środków wykonawczych, stosowanie niniejszego rozporządzenia powinno zostać odroczone.

(4) Podstawą niniejszego rozporządzenia jest projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony Komisji przez EIOPA.

(5) EIOPA przeprowadził otwarte konsultacje społeczne na temat projektu regulacyjnych standardów technicznych, które stanowią podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o wydanie opinii do Grupy Interesariuszy z Sektora Ubezpieczeń i Reasekuracji ustanowionej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 2 ,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zmiany dyrektywy (UE) 2016/97

W art. 10 dyrektywy (UE) 2016/97 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Pośrednicy ubezpieczeniowi i reasekuracyjni muszą posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu, obejmujące całe terytorium Unii, lub inną porównywalną gwarancję odpowiedzialności wynikającej z zaniedbania zawodowego, opiewającą przynajmniej na 1 300 380 EUR w stosunku do każdego roszczenia oraz 1 924 560 EUR rocznie w stosunku do wszystkich roszczeń łącznie, o ile takie ubezpieczenie lub porównywalna gwarancja nie zostały już przewidziane przez zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji lub inny zakład, w którego imieniu działa pośrednik ubezpieczeniowy lub reasekuracyjny lub w którego imieniu pośrednik ubezpieczeniowy lub reasekuracyjny jest upoważniony do działania, lub o ile taki zakład nie przyjął pełnej odpowiedzialności za działania pośrednika.";

2) w akapicie drugim ust. 6 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) wymogu posiadania przez pośrednika trwałej zdolności finansowej w wysokości 4 % sumy rocznych pobranych składek, przy czym kwota ta nie może być mniejsza od 19 510 EUR;".

Artykuł  2  3

Wejście w życie i data rozpoczęcia stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 12 czerwca 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 13 maja 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 26 z 2.2.2016, s. 19.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48).
3 Art. 2 zmieniony przez sprostowanie z dnia 29 listopada 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.308.135).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.