Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.376.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 grudnia 1991 r.

DYREKTYWA RADY
z dnia 19 grudnia 1991 r.
zmieniająca dyrektywę 90/44/EWG, która zmieniła dyrektywę 79/373/EWG w sprawie obrotu mieszankami paszowymi

(91/681/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 31 grudnia 1991 r.)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 43,

uwzględniając wniosek Komisji(1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(2),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

dyrektywa 79/373/EWG(4), ostatnio zmieniona dyrektywą 90/654/EWG(5), ustanawia zasady dotyczące wprowadzania do obrotu mieszanek paszowych we Wspólnocie;

dyrektywa 90/44/EWG(6) wprowadza znaczną liczbę zasadniczych zmian do obowiązujących przepisów, w szczególności w odniesieniu do przepisów dotyczących etykietowania mieszanek paszowych, które mają być przestrzegane; na podstawie tej dyrektywy Państwa Członkowskie są zobowiązane do wprowadzenia w życie, dokładnie dnia 22 stycznia 1992 r., przepisów niezbędnych do zapewnienia zgodności z nowymi zasadami;

wyżej wymieniona dyrektywa nie przewiduje żadnego wyjątku dla mieszanek paszowych wytworzonych przed dniem 22 stycznia 1992 r., które nadal znajdują się w obrocie po tej dacie i które posiadają etykietowanie, które jest niezgodne z nowymi zasadami; należy naprawić to zaniedbanie przez zezwolenie, aby mieszanki paszowe posiadające takie etykietowanie wytworzone przed dniem 22 stycznia 1992 r. były nadal wprowadzane do obrotu do dnia 31 grudnia 1992 r., zgodnie z obowiązującymi wówczas zasadami,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

W art. 2 dyrektywy 90/44/EWG dodaje się akapit w brzmieniu:

"Jednakże Państwa Członkowskie zezwalają, aby mieszanka paszowa wytworzona przed dniem 22 stycznia 1992 r. zgodnie z zasadami wówczas obowiązującymi w Państwie Członkowskim, a które nie są zgodne z przepisami niniejszej dyrektywy, była wprowadzana do obrotu do dnia 31 grudnia 1992 r.".

Artykuł  2

Państwa Członkowskie wprowadzą w życie dnia 22 stycznia 1992 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł  3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 1991 r.

W imieniu Rady
P. DANKERT
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 103 z 19.4.1991, str. 18.

(2) Dz.U. C 183 z 15.7.1991, str. 359.

(3) Dz.U. C 191 z 22.7.1991, str. 27.

(4) Dz.U. L 86 z 6.4.1979, str. 30.

(5) Dz.U. L 353 z 17.12.1990, str. 48.

(6) Dz.U. L 27 z 31.1.1990, str. 35.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.