Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.51.21

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lutego 2006 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 3 lutego 2006 r.
zmieniająca dyrektywę 2001/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję Komisji 2002/38/WE dotyczącą badań statystycznych plantacji niektórych gatunków drzew owocowych

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5963)

(2006/128/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 22 lutego 2006 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2001/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 2001 r. dotyczącą badań statystycznych, które mają być prowadzone przez Państwa Członkowskie w celu ustalenia potencjału produkcyjnego plantacji niektórych gatunków drzew owocowych(1), w szczególności jej art. 1 ust. 2 akapit trzeci, art. 2 ust. 2 i art. 4 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 2001/109/WE ustanawiająca wykaz gatunków, które mają być objęte badaniami w państwach członkowskich jest wdrażana za pomocą decyzji Komisji 2002/38/WE z dnia 27 grudnia 2001 r. określającej parametry badania oraz ustanawiającej zasady kodowania i standardy transkrypcji, w formacie pozwalającym na komputerowe przetwarzanie, danych z badań plantacji niektórych gatunków drzew owocowych(2), w szczególności jej art. 1 ust. 2 akapit trzeci, art. 2 ust. 2 i art. 4 ust. 2,

(2) W wyniku przystąpienia nowych państw członkowskich niezbędne jest dostosowanie odpowiednich załączników do dyrektywy 2001/109/WE i do decyzji 2002/38/WE.

(3) Dlatego dyrektywa 2001/109/WE i decyzja 2002/38/WE powinny zostać odpowiednio zmienione.

(4) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolniczych ustanowionego decyzją Rady 72/279/EWG(3),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załącznik do dyrektywy 2001/109/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Załączniki I i III do decyzji 2002/38/WE otrzymują odpowiednio brzmienie zgodne z załącznikiem II i III do niniejszej decyzji.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji
Joaquín ALMUNIA
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 13 z 16.1.2002, str. 21. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem przystąpienia z 2003 r.

(2) Dz.U. L 16 z 18.1.2002, str. 35.

(3) Dz.U. L 179 z 7.8.1972, str. 1.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

"ZAŁĄCZNIK

GATUNKI OBJĘTE BADANIAMI W POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

JabłkaGruszkiBrzoskwinieMorelePomarańczeCytrynyDrobnoowocowe cytrusy
Belgia××
Republika Czeska××××
Dania××
Niemcy××
Estonia×
Grecja×××××××
Hiszpania×××××××
Francja×××××××
Irlandia×
Włochy×××××××
Cypr×××××××
Łotwa××
Litwa××
Luksemburg××
Węgry××××
Malta×(*)
Niderlandy××
Austria××××
Polska×××(*)×(*)
Portugalia×××××××
Słowenia×××(*)×(*)
Słowacja×××(*)×(*)
Finlandia×
Szwecja××
Zjednoczone Królestwo××
(*) Badania nie są prowadzone w zakresie: wieku drzew, gęstości plantacji, odmian owoców."

ZAŁĄCZNIK  II

Zmiany w załączniku I do decyzji 2002/38/WE

KrajKod krajuPodział terytorialnyKod podziału terytorialnegoOdniesienia do NUTS
1. Poniższą tabelę umieszcza się pomiędzy wpisami "Belgia" i "Dania":
"Republika16Stredni Cechy01Stredni Cechy
CzeskaJihozapad02Jihozapad
Severozapad03Severozapad
Severovychod04Severovychod
Jihovychod05Jihovychod
Stredni Morava06Stredni Morava
Moravskoslezsko07Moravskoslezsko"
2. Poniższą tabelę umieszcza się pomiędzy wpisami "Niemcy" i "Grecja":
"Estonia17Stanowi jednolity obszar geograficzny00Estonia"
3. Poniższą tabelę umieszcza się pomiędzy wpisami "Włochy" i "Luksemburg":
"Cypr18Nicosia District01
Limassol District02
Papros District03
Larnaca District04
Famagusta District05
Łotwa19Stanowi jednolity obszar geograficzny00Łotwa
Litwa20Stanowi jednolity obszar geograficzny00Litwa"
4. Poniższą tabelę umieszcza się pomiędzy wpisami "Luksemburg" i "Niderlandy":
"Węgry21Közép-Magyarország (Central Hungary)01Kozep-Magyarorszag
Közép-Dunántúl (Central Transdanubia)02Kozep-Dunantul
Nyugat-Dunántúl (Western Transdanubia)03Nyugat-Dunantul
Dél-Dunántúl (Southern Transdanubia)04Del-Dunantul
Észak-Magyarország (Northern Hungary)05Eszak-Magyarorszag
Észak-Alföld (Northern Great Plain)06Eszak-Alfold
Dél-Alföld (Southern Great Plain)07Del-Alfold
Malta22Stanowi jednolity obszar geograficzny00Malta"
5. Poniższą tabelę umieszcza się pomiędzy wpisami "Austria" i "Portugalia":
"Polska23Łódzkie01Łódzkie
Mazowieckie02Mazowieckie
Małopolskie03Małopolskie
Śląskie04Śląskie
Lubelskie05Lubelskie
Podkarpackie06Podkarpackie
Świętokrzyskie07Świętokrzyskie
Podlaskie08Podlaskie
Wielkopolskie09Wielkopolskie
Zachodniopomorskie10Zachodniopomorskie
Lubuskie11Lubuskie
Dolnośląskie12Dolnośląskie
Opolskie13Opolskie
Kujawsko-Pomorskie14Kujawsko-Pomorskie
Warmińsko-Mazurskie15Warmińsko-Mazurskie
Pomorskie16Pomorskie"
6. Poniższą tabelę umieszcza się pomiędzy wpisami "Portugalia" i "Finlandia":
"Słowenia24Stanowi jednolity obszar geograficzny00Słowenia
Republika Słowacka25Stanowi jednolity obszar geograficzny00Republika Słowacka"

ZAŁĄCZNIK  III

Nowe odmiany, jakie należy dodać do załącznika III do decyzji 2002/38/WE

Kody według gatunków i odmian do stosowania przy przekazywaniu do Komisji wyników badań statystycznych plantacji niektórych gatunków drzew owocowych
Gatunki/odmianyKod gatunkuKod odmiany
1. W pkt 1 umieszcza się następującą tabelę: Jabłonie, pomiędzy "Early gold" i "Inne odmiany (do określenia przez Państwo Członkowskie)":
"Melodie081
Rubin082
Champion/Šampion (CZ) Szampion (PL)083
Rubinola084
Ligol (PL)085
Cortland (PL)086
Štaris (Staris) (LT)087
Aldas (LT)088
Auksis (LT)089
Orlovskoje polosatoje (LT)090
Isbranica (LT)091
Sinap Orlovskij (LT) 092"
2. W pkt 2 umieszcza się następującą tabelę: Grusze, pomiędzy "Boscs Flaschenbirne" i "Inne odmiany (do określenia przez Państwo Członkowskie)":
"Beurré Diel057
Glou Morceau058
Kieffer059
Bohemica060
Dicolor061
Erika062
Grosdemange063
Lukasówka (PL)064
Alka (LT)065
Alsa (LT)066
Mramornaja (LT) 067"
3. W pkt 3 umieszcza się następującą tabelę: Drzewa brzoskwiniowe (Drzewa brzoskwiniowe rodzące owoce o białym miąższu), pomiędzy "Inne" a "Nektaryny":
"Champion (HU)570"
4. W pkt 3 umieszcza się następującą tabelę: Drzewa brzoskwiniowe (Drzewa brzoskwiniowe rodzące owoce o żółtym miąższu), pomiędzy "Inne" a "Nektaryny":
"Burbank July Elberta (SK)620
Flamingo (SK)621
Sunhaven (SK) 622"
5. W pkt 4 umieszcza się następującą tabelę: Drzewa morelowe, pomiędzy "Vitillo" i "Inne odmiany (do określenia przez Państwo Członkowskie)":
"Ceglédi Bíbor044
Ceglédi óriás045
Gönci magyar kajszi046
Magyar kajszi047
Magyar kajszi C.235048
Pannónia049
Szegedi mammut050
Karola051
Velkopavlovická052
Veharda053
Maďarská 054"
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.