Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.241.64

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 września 2005 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 15 września 2005 r.
zmieniająca dodatek B do załącznika IX do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, mleczarskim i rybnym na Litwie

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3441)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/657/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 17 września 2005 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego załącznik IX, rozdział 5, sekcja B, podsekcja I, lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Litwie przyznano okresy przejściowe w odniesieniu do niektórych zakładów wymienionych w dodatku B do załącznika IX do Aktu Przystąpienia z 2003 r.

(2) Dodatek B do załącznika IX do Aktu Przystąpienia z 2003 r. został zmieniony decyzjami Komisji 2004/472/WE (1), 2004/473/WE (2) i 2005/421/WE (3).

(3) Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwych władz Litwy, niektóre zakłady w sektorach mięsnym, mleczarskim i rybnym zakończyły proces modernizacji i spełniają obecnie w pełni normy prawa wspólnotowego. Ponadto niektóre zakłady zakończyły swoją działalność. Te zakłady powinny zatem zostać skreślone z wykazu zakładów, które znajdują się w okresie przejściowym.

(4) Określona liczba zakładów dokonała znacznych postępów w osiągnięciu zgodności z wymaganiami strukturalnymi ustanowionymi prawem wspólnotowym. Jednakże zakłady te nie są w stanie zakończyć procesu modernizacji w określonym terminie ze względu na wyjątkowe ograniczenia techniczne. Jest zatem uzasadnione przydzielenie im dodatkowego czasu na zakończenie procesu modernizacji.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić dodatek B do załącznika IX do Aktu Przystąpienia z 2003 r. W celu zapewnienia jasności należy go zastąpić.

(6) Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt został poinformowany o środkach przewidzianych w niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Dodatek B do załącznika IX do Aktu Przystąpienia z 2003 r. zastępuje się tekstem załącznika do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 września 2005 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 160 z 30.4.2004, str. 61; sprostowanie w Dz.U. L 212 z 12.6.2004, str. 34.

(2) Dz.U. L 160 z 30.4.2004, str. 67; sprostowanie w Dz.U. L 212 z 12.6.2004, str. 39.

(3) Dz.U. L 143 z 7.6.2005, str. 38.

ZAŁĄCZNIK 

"Dodatek B,

o którym mowa w załączniku IX, rozdział 5, sekcja B, podsekcja I(*)

Wykaz zakładów, ze wskazaniem braków oraz terminami wyznaczonymi do ich uzupełnienia

Zakłady mięsne

Wykaz pierwotny

NrNr wet.Nazwa zakładuBrakiData pełnego dostosowania
1.77-23UAB »Jatkančių mėsinė«, Jatkančių k., Tauragės r, Tauragės aps.dyrektywa Rady 64/433/EWG:

załącznik I, rozdział I, pkt 1

załącznik I, rozdział I, pkt 2

załącznik I, rozdział I, pkt 4 lit. c)

załącznik I, rozdział I, pkt 9, 11 i 12

załącznik I, rozdział II, pkt 14 lit. a), b), c), e), f), g), h), k) i l)

załącznik I, rozdział III, pkt 15 lit. b)

dyrektywa Rady 77/99/EWG:

załącznik A, rozdział I, pkt 1

załącznik A, rozdział I, pkt 2 lit. a), b), c), d), e), f) i g)

załącznik A, rozdział I, pkt 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 i 15

załącznik B, rozdział I, pkt 2 lit. a), d), e) i f)

załącznik B, rozdział I, pkt 2 lit. d), e), h) i i)

1.11.2006 r.
2.77-02UAB »Stragutės mėsa«dyrektywa Rady 64/433/EWG:

załącznik I, rozdział I, pkt 1 lit. a), b), c), e), f) i g)

załącznik I, rozdział I, pkt 2

załącznik I, rozdział I, pkt 11 i 12

załącznik I, rozdział II, pkt 14 lit. a), b), c), e), g), h), k) i l)

załącznik I, rozdział III, pkt 15 lit. b)

dyrektywa Rady 77/99/EWG:

załącznik A, rozdział I, pkt 1

załącznik A, rozdział I, pkt 2 lit. a), b), c), d), e), f) i g)

załącznik A, rozdział I, pkt 3, 4, 6, 8, 9, 11 i 15

załącznik B, rozdział I, pkt 1 lit. a), d), e) i f)

załącznik B, rozdział I, pkt 2 lit. a), b) i j)

1.11.2006 r.
3.88-01AB »Grabupėliai«dyrektywa Rady 64/433/EWG:

załącznik I, rozdział I, pkt 1

załącznik I, rozdział I, pkt 2

załącznik I, rozdział I, pkt 4 lit. c)

załącznik I, rozdział I, pkt 5, 9, 11 i 12

załącznik I, rozdział II, pkt 14 lit. b), c), d), e), h), k) i l)

załącznik I, rozdział III, pkt 15 lit. b) i d)

załącznik I, rozdział IV, pkt 16 lit. a)

dyrektywa Rady 77/99/EWG:

załącznik A, rozdział I, pkt 1

załącznik A, rozdział I, pkt 2 lit. a), b), c), d), e), f) i g)

załącznik A, rozdział I, pkt 4, 6, 7, 8, 9, 11 i 15

załącznik B, rozdział I, pkt 1 lit. a) i f)

załącznik B, rozdział I, pkt 2 lit. c), d), i) i j)

1.11.2006 r.
HC- Zakłady produkcji mięsnej
4.41-20UAB »Rukesa ir ko«dyrektywa Rady 64/433/EWG:

załącznik I, rozdział I, pkt 1 lit. a), b), c), e), f) i g

załącznik I, rozdział III, pkt 15 lit. b)

dyrektywa Rady 77/99/EWG:

załącznik A, rozdział I, pkt 1

załącznik A, rozdział I, pkt 2 lit. a), b), c), d), e), f) i g)

załącznik A, rozdział I, pkt 3, 7, 8, 11, 12, 14 i 15

załącznik B, rozdział I, pkt 1

załącznik B, rozdział I, pkt 2 lit. c), d), e) i h)

1.5.2006 r.
LC- Zakłady produkcji mięsnej
5.77-32V.Pietarienės IĮdyrektywa Rady 64/433/EWG:

załącznik I, rozdział I, pkt 1, lit. c) i e)

załącznik I, rozdział III, pkt 15 lit. b)

dyrektywa Rady 77/99/EWG:

załącznik A, rozdział I, pkt 1

załącznik A, rozdział I, pkt 2 lit. b), c), d), e) i g)

załącznik A, rozdział I, pkt 3, 4, 6, 11, 12, 13 i 14

załącznik B, rozdział I, pkt 1 lit. a), d), i e)

załącznik B, rozdział I, pkt 2 lit. a) i j)

1.1.2006 r.

Wykaz uzupełniający

Weteranaryjny numer identyfikacyjnyNazwa i adres zakładuSektor: mięsoData dostosowania
Działalność zakładów
Świeże mięso,ubój, rozbiórProdukty mięsneMięso mielone, wyroby mięsneChłodnia
1.91 01UAB »Kužių agroįmonė«, Kužių k., Šiaulių r., Šiaulių aps.xxx31.12.2005 r.
2.65 23ŽŪK »Getautų ūkininkas«, Getautų k., Pakruojo r., Šiaulių aps.xxx31.12.2005 r.
3.32 02UAB »Norpa«, Šapnagių k., Akmenės r., Šiaulių aps.xxx31.12.2005 r.
4.71 16UAB »Ropokalnis«, Žvejų g. 2, Šeduva, Radviliškio r., Šiaulių aps.xxx31.12.2005 r.
5.41 05UAB »Cesta«, Žemoji Riešė, Vilniaus r., Vilniaus apsxxx31.12.2005 r.
6.81 07UAB »Geras skonis«, Alionių k., Ukmergės r., Vilniaus aps.xxx31.12.2005 r.
7.51 10UAB » Sasnelė«, Bitikų k. Sasnavos sen., Marijampolės sav., Marijampolės aps.xx31.12.2005 r.
8.47 26ŽŪB »Delikatesas«, Kudirkos g. 2, Joniškio r., Šiaulių aps.xxx31.12.2005 r.
9.67 14ŽŪK »Mikoliškio paukštynas «, Mykoliškio k., Pasvalio r., Panevėžio aps.x31.12.2005 r.

Zakłady rybne

Wykaz pierwotny

NrNr wet.Nazwa zakładuBrakiData pełnego dostosowania
1.55-27UAB »Myxum«dyrektywa Rady 91/493/EWG:

załącznik, rozdział III.I, pkt 1

załącznik, rozdział III.I, pkt 2 lit. a), c), d), e) i h)

załącznik, rozdział III.I, pkt 5, 9 i 10

załącznik, rozdział IV.V, pkt 1 załącznik, rozdział VIII, pkt 1

1.11.2006 r.

Zakłady mleczarskie

Wykaz pierwotny

NrNr wet.Nazwa zakładuBrakiData pełnego dostosowania
1.54-01PUAB»Kelmės pieninė«dyrektywa Rady 92/46/EWG:

załącznik B, rozdział I, pkt 2 lit. a), b), c), d), e), f) i g)

załącznik B, rozdział I, pkt 3, 11 i 13

1.11.2006 r."
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.