Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.114.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/675
z dnia 2 maja 2018 r.
zmieniające dodatki do załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do substancji CMR
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE 1 , w szczególności jego art. 68 ust. 2 i art. 131,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W pozycjach 28, 29 i 30 załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 zakazuje się wprowadzania do obrotu lub stosowania do powszechnej sprzedaży substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMR), należących do kategorii 1 A lub 1B, oraz mieszanin zawierających takie substancje w określonych stężeniach. Przedmiotowe substancje wymienione są w dodatkach 1-6 do tego załącznika.

(2) Substancje są klasyfikowane jako substancje CMR zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 2  i ujmowane w wykazie w części 3 załącznika VI do tego rozporządzenia.

(3) Od czasu ostatniej aktualizacji dodatków 1-6 do załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, odzwierciedlającej nowe klasyfikacje substancji jako substancji CMR zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, część 3 załącznika VI do tego drugiego rozporządzenia została zmieniona rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/776 3 .

(4) Rozporządzenie (UE) 2017/776 wprowadza również zmiany do tytułów i numerów w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, co powoduje konieczność wprowadzenia zmian w odesłaniach do tego rozporządzenia w kolumnie 1 w pozycjach 28-30 załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

(5) Substancja formaldehyd została zaklasyfikowana jako substancja rakotwórcza kategorii 1B na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 605/2014 4 ; Komisja zdecydowała jednak pominąć ją w ostatniej aktualizacji w oczekiwaniu na wyniki trwających badań wszystkich jej zastosowań przeprowadzanych przez Europejską Agencję Chemikaliów 5  w celu ewentualnego wprowadzenia konkretnego ograniczenia. Podczas posiedzenia komitetu ustanowionego zgodnie z art. 133 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, które odbyło się w dniu 16 marca 2017 r., większość państw członkowskich opowiedziała się włączeniem formaldehydu do pozycji 28 załącznika XVII do rozporządzenia REACH niezależnie od dalszych konkretnych propozycji ograniczenia w odniesieniu do tej substancji, a Komisja zgodziła się to uczynić przy najbliższej okazji.

(6) Ponieważ przedsiębiorcy mogą wcześniej stosować zharmonizowane klasyfikacje ustanowione w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, powinni mieć możliwość, na zasadzie dobrowolności, wcześniejszego stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem.

Artykuł  2
1.  Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 grudnia 2018 r. z wyjątkiem pkt 2 załącznika, który stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w zakresie, w którym odnosi się do substancji "formaldehyd ... %".

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 maja 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadza się następujące zmiany:
1) w kolumnie 1 pozycje 28-30 otrzymują brzmienie:
"28.Substancje, które są zaklasyfikowane jako rakotwórcze kategorii 1 A lub 1B w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 i są wymienione odpowiednio w dodatku 1 lub dodatku 2.
29.Substancje, które są zaklasyfikowane jako działające mutagennie na komórki rozrodcze kategorii 1 A lub 1B w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 i są wymienione odpowiednio w dodatku 3 lub dodatku 4.
30.Substancje, które są zaklasyfikowane jako działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 A lub 1B w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 i są wymienione odpowiednio w dodatku 5 lub dodatku 6."
2) w dodatku 2 dodaje się w tabeli, zgodnie z określoną w niej kolejnością numerów indeksowych, pozycje w brzmieniu:
"metakrylan 2,3-epoksypropylu; metakrylan glicydowy607-123-00-4203-441-9106-91-2
węglan kadmu048-012-00-5208-168-9513-78-0
wodorotlenek kadmu; diwodorotlenek kadmu048-013-00-0244-168-521041-95-2
azotan kadmu; diazotan kadmu048-014-00-6233-710-610325-94-7
formaldehyd ... %605-001-00-5200-001-850-00-0
antrachinon606-151-00-4201-549-084-65-1
N,N'-metylenodimorfolina;

N,N'-metylenobismorfolina;

[formaldehyd uwolniony z N,N'-metylenobi-smorfoliny];

[MBM]

607-721-00-5227-062-35625-90-1
produkty reakcji paraformaldehydu i 2-hydrok-sypropyloaminy (w stosunku 3:2);

[formaldehyd uwolniony z 3,3'-metylenobis[5-metyloksazolidyny];

formaldehyd uwolniony z oksazolidyny];

[MBO]

612-290-00-1--
produkty reakcji paraformaldehydu i 2-hydrok-sypropyloaminy (w stosunku 1:1);

[formaldehyd uwolniony z α,α,α-trimetylo-1,3,5-triazyno-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanolu];

[HPT]

612-291-00-7--
metylohydrazyna612-292-00-2200-471-460-34-4"
3) w dodatku 4 dodaje się w tabeli, zgodnie z określoną w niej kolejnością numerów indeksowych, pozycje w brzmieniu:
"węglan kadmu048-012-00-5208-168-9513-78-0
wodorotlenek kadmu; diwodorotlenek kadmu048-013-00-0244-168-521041-95-2
azotan kadmu; diazotan kadmu048-014-00-6233-710-610325-94-7"
4) w dodatku 6 dodaje się w tabeli, zgodnie z określoną w niej kolejnością numerów indeksowych, pozycje w brzmieniu:
"2-metylo-1-[4-(metylosulfanylo)fenylo]-2-mor-folinopropan-1-on606-041-00-6400-600-671868-10-5
metakrylan 2,3-epoksypropylu; metakrylan glicydowy607-123-00-4203-441-9106-91-2
cyprokonazol (ISO); (2RS,3RS)- i (2RS,3SR)-2-(4-chlorofenylo)-3-cyklopropylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)butan-2-ol650-032-00-X-94361-06-5
dilaurynian dibutylocyny; dibutyl[bis(dodeka-noiloksy)] wodorek cyny050-030-00-3201-039-877-58-7
kwas nonadekafluorodekanowy; [1

nonadekafluorodekanian amonu; [2]

nonadekafluorodekanian sodu [3]

607-720-00-X206-400-3 [1]

221-470-5 [2]

[3]

335-76-2 [1]

3108-42-7 [2]

3830-45-3 [3]

triadimenol (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlorofenoksy)-3,3-dimetylo-1-(1H-1,2,4-tria-zol-1-ilo)butan-2-ol;

α-tert-butylo-β-(4-chlorofenoksy)-1H-1,2,4-tria-zol-1-etanol

613-322-00-7259-537-655219-65-3
chinolin-8-ol; 8-hydroksychinolina613-324-00-8205-711-1148-24-3
tiaklopryd (ISO);

(Z)-3-(6-chloro-3-pirydylometylo)-1,3-tiazoli-dyn-2-ylidenocyjanamid;

{(2Z)-3-[(6-chloropirydyno-3-ilo)metylo]-1,3-tiazolidyn-2-ylideno}cyjanamid

613-325-00-3-111988-49-9
karbetamid (ISO);

karbanilan(R)-1-(etylokarbamoilo) etylu; fenylo-karbaminian (2R)-1-(etyloamino)-1-oksopro-pano-2-ilu

616-223-00-7240-286-616118-49-3"
1 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).
3 Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/776 z dnia 4 maja 2017 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 116 z 5.5.2017, s. 1).
4 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające, w celu włączenia zwrotów określających zagrożenie i zwrotów określających środki ostrożności w języku chorwackim oraz dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 167 z 6.6.2014, s. 36).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.