Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.33.35

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 2018 r.

DECYZJA NR 1/2018 KOMITETU DS. HANDLU
z dnia 13 grudnia 2018 r.
zmieniająca dodatek 1 do załącznika XIII do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią, Ekwadorem i Peru, z drugiej strony

[2019/179]

(Dz.U.UE L z dnia 5 lutego 2019 r.)

KOMITET DS. HANDLU,

uwzględniając Umowę o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią, Ekwadorem i Peru, z drugiej strony, w szczególności jej art. 13 ust. 1 lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 11 lutego 2014 r. Kolumbia przedłożyła Unii wniosek o dodanie nowych oznaczeń geograficznych do dodatku 1 do załącznika XIII do umowy zgodnie z art. 209 umowy. Unia zakończyła procedurę sprzeciwu i badanie dziewięciu nowych oznaczeń geograficznych Kolumbii.

(2) W dniu 5 października 2018 r. zgodnie z art. 257 ust. 2 umowy Podkomitet ds. Własności Intelektualnej na posiedzeniu z udziałem strony UE i Kolumbii ocenił informacje dotyczące dziewięciu nowych oznaczeń geograficznych Kolumbii i zaproponował Komitetowi ds. Handlu wprowadzenie odpowiednich zmian do dodatku 1 do załącznika XIII do umowy.

(3) Należy zatem zmienić dodatek 1 do załącznika XIII do umowy.

(4) Decyzja o wprowadzeniu zmian do dodatku 1 do załącznika XIII do umowy może zostać przyjęta na posiedzeniu Komitetu ds. Handlu z udziałem strony Unii i Kolumbii zgodnie z art. 14 ust. 3 umowy o handlu, ponieważ odnosi się ona wyłącznie do stosunków dwustronnych między nimi i nie wpływa na prawa i obowiązki innego państwa andyjskiego-sygnatariusza,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W tabeli w pkt a) "Oznaczenia geograficzne Kolumbii obejmujące produkty rolne i środki spożywcze, wina, napoje spirytusowe i wina aromatyzowane" w dodatku 1 do załącznika XIII do umowy dodaje się pozycje zawarte w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejszą decyzję sporządzoną w dwóch egzemplarzach podpisują przedstawiciele Komitetu ds. Handlu, którzy są upoważnieni do działania w imieniu stron w zakresie wprowadzania zmian umowy. Niniejsza decyzja staje się skuteczna od daty złożenia ostatniego z wymienionych podpisów.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Quito w Ekwadorze dnia 13 grudnia 2018 r.
W imieniu Komitetu ds. Handlu
Matthias JØRGENSEN Juan Carlos CADENA
Szef delegatury UE Szef delegacji Kolumbii

ZAŁĄCZNIK

Café de NariñoKawa
Café de CaucaKawa
Café del HuilaKawa
Bizcocho de Achira del HuilaChleb, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, herbatniki i inne wyroby piekarnicze
Queso PaipaSery
Queso del CaquetáSery
Clavel de ColombiaKwiaty i rośliny ozdobne
Rosa de ColombiaKwiaty i rośliny ozdobne
Crisantemo de ColombiaKwiaty i rośliny ozdobne
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.