Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.72.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lutego 2002 r.

ZAŁĄCZNIK
ZMIANA DO PROTOKOŁU MONTREALSKIEGO W SPRAWIE SUBSTANCJI ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ

Artykuł  1

Zmiana

A. Artykuł 2, ustęp 5

W artykule 2, ustęp 5 Protokołu, słowa

"Artykuły od 2A do 2E"

zostają zastąpione słowami

"Artykuły od 2A do 2F".

B. Artykuł 2, ustęp 8 lit. a) i ustęp 11

W artykule 2, ustęp 8 lit. a) i ustęp 11 Protokołu słowa

"Artykuły od 2A do 2H"

zostają zastąpione słowami

"Artykuły od 2A do 2I".

C. Artykuł 2F, ustęp 8

Po artykule 2F, ustęp 7 Protokołu zostaje dodany następujący ustęp:

"8. Każda ze Stron produkująca jedną lub większą liczbę tych substancji gwarantuje, że w dwunastomiesięcznym okresie rozpoczynającym się 1 stycznia 2004 roku i w każdym późniejszym okresie dwunastomiesięcznym jej wyliczony poziom produkcji substancji kontrolowanych z grupy I załącznika C nie przekroczy rocznie średniej:

a) sumy jej wyliczonego poziomu zużycia w 1989 roku substancji kontrolowanych z grupy I załącznika C i dwa przecinek osiem procenta jej wyliczonego poziomu zużycia w 1989 roku substancji kontrolowanych z grupy I załącznika A; oraz

b) sumy jej wyliczonego poziomu produkcji w 1989 roku substancji kontrolowanych z grupy I załącznika C i dwa przecinek osiem procenta jej wyliczonego poziomu produkcji w 1989 roku substancji kontrolowanych z załącznika A.

Aby jednak zaspokoić podstawowe zapotrzebowanie krajowe Stron działających w ramach artykułu 5, ustęp 1, ich wyliczony poziom produkcji może przekroczyć ten limit o wartość do dziesięciu procent ich wyliczonego poziomu produkcji substancji kontrolowanych z grupy I załącznika C, jak to określono wyżej.".

D. Artykuł 21

Po artykule 2H Protokołu wprowadzony zostaje następujący artykuł:

"Artykuł 2I

Bromochlorometan

Każda ze Stron gwarantuje, że w dwunastomiesięcznym okresie rozpoczynającym się 1 stycznia 2002 roku i w każdym późniejszym okresie dwunastomiesięcznym jej wyliczony poziom zużycia i produkcji substancji kontrolowanych z grupy III załącznika C nie jest większy niż zero. Ustęp ten będzie obowiązywać w tej mierze, w jakiej Strony nie postanowią zezwolić na poziom produkcji lub zużycia, który jest niezbędny do zastosowań uzgodnionych przez nie jako kluczowe.".

E. Artykuł 3

W artykule 3 Protokołu słowa

"Artykuł 2 i artykuły od 2A do 2H"

zostają zastąpione słowami

"Artykuł 2 i artykuły od 2A do 2I".

F. Artykuł 4, ustępy 1 quin. i 1 sex.

W artykule 4 Protokołu po ustępie 1 qua dodane zostają następujące ustępy:

"1 quin. Z dniem 1 stycznia 2004 roku każda ze Stron wprowadzi zakaz importu substancji kontrolowanych z grupy I załącznika C z wszystkich krajów nie będących stroną niniejszego Protokołu.

1 sex. W przeciągu roku od daty wejścia w życie niniejszego ustępu każda ze Stron wprowadzi zakaz importu substancji kontrolowanej z grupy III załącznika C z wszystkich krajów nie będących stroną niniejszego Protokołu.".

G. Artykuł 4, ustępy 2 quin. i 2 sex.

W artykule 4 Protokołu po ustępie 2 qua dodane zostają następujące ustępy:

"2 quin. Z dniem 1 stycznia 2004 roku każda ze Stron wprowadzi zakaz eksportu substancji kontrolowanych z grupy I załącznika C do wszystkich krajów nie będących stroną niniejszego Protokołu.

2 sex. W przeciągu roku od wejścia w życie niniejszego ustępu każda ze Stron wprowadzi zakaz eksportu substancji kontrolowanej z grupy III załącznika C do wszystkich krajów nie będących stroną niniejszego Protokołu.".

H. Artykuł 4, ustępy od 5 do 7

artykule 4, ustępy od 5 do 7 Protokołu słowa

"załączniki A i B, grupa II załącznika C i załącznik E"

zostają zastąpione słowami

"załączniki A, B, C i E".

I. Artykuł 4, ustęp 8

W artykule 4, ustęp 8 Protokołu słowa "Artykuły od

2A do 2E, artykuły 2G i 2H"

zostają zastąpione słowami

"Artykuły od 2A do 2I".

J. Artykuł 5, ustęp 4

W artykule 5, ustęp 4 Protokołu słowa

"Artykuły od 2A do 2H"

zostają zastąpione słowami

"Artykuły od 2A do 2I".

K. Artykuł 5, ustępy 5 i 6

W artykule 5, ustępy 5 i 6 Protokołu słowa

"Artykuły od 2A do 2E"

zostają zastąpione słowami

"Artykuły od 2A do 2E i artykuł 2I".

L. Artykuł 5, ustęp 8 ter lit. a)

Na końcu podpunktu 8 ter lit. a) artykułu 5 Protokołu zostaje dodane następujące zdanie:

"Od dnia 1 stycznia 2016 roku każda ze Stron działających w ramach ustępu 1 niniejszego artykułu będzie przestrzegać środków kontrolnych określonych w artykule 2F, ustęp 8, i za podstawę do przestrzegania tych środków kontrolnych przyjmie średnią jej wyliczonych poziomów produkcji i konsumpcji w 2015 roku.".

M. Artykuł 6

W artykule 6 Protokołu słowa

"Artykuły od 2A do 2H"

zostają zastąpione słowami

"Artykuły od 2A do 2I".

N. Artykuł 7, ustęp 2

W artykule 7, ustęp 2 Protokołu słowa

"Załączniki B i C"

zostają zastąpione słowami

"Załącznik B i grupy I i II załącznika C".

O. Artykuł 7, ustęp 3

Następujące zdanie zostaje dodane jako pierwsze zdanie artykułu 7, ustęp 3 Protokołu:

"Każda ze Stron dostarczy do sekretariatu dane statystyczne na temat rocznej ilości substancji kontrolowanej wymienionej w załączniku E wykorzystanej do celów kwarantanny i wysyłki wstępnej.".

P. Artykuł 10, ustęp 1

W artykule 10, ustęp 1 Protokołu słowa

"Artykuły od 2A do 2E"

zostają zastąpione słowami

"Artykuły od 2A do 2E i artykuł 2I".

Q. Artykuł 17

W artykule 17 Protokołu słowa

"Artykuły od 2A do 2H"

zostają zastąpione słowami

"Artykuły od 2A do 2I".

R. Załącznik C

W załączniku C Protokołu dodana zostaje następująca grupa:

Grupa

Substancja

Liczba izomerów

Potencjał niszczenia warstwy ozonowej

"Grupa III

Bromochlorometan

1

CH2BrCl

0,12"

Artykuł  2

Związek ze Zmianą z 1997 roku

Żadne państwo ani regionalna organizacja integracji gospodarczej nie może złożyć dokumentu ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia niniejszej Zmiany, jeżeli wcześniej nie złożyła lub nie złoży równocześnie takiego dokumentu dotyczącego Zmiany przyjętej na Dziewiątym zgromadzeniu Stron w Montrealu z dnia 17 września 1997 roku.

Artykuł  3

Wejście w życie

1. Niniejsza zmiana wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2001 roku pod warunkiem że złożonych zostanie przynajmniej 20 dokumentów ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia tej zmiany przez państwa lub regionalne organizacje integracji gospodarczej, które są stronami Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji, które niszczą warstwę ozonową. W przypadku gdy warunek ten nie zostanie spełniony do tej daty, zmiana wchodzi w życie dziewięćdziesiątego dnia od daty, z którą zostanie spełniony.
2. Dla celów ustępu 1 wszelkie takie dokumenty złożone przez regionalne organizacje integracji gospodarczej będą liczone jako dodatkowe wobec dokumentów złożonych przez państwa członkowskie takiej organizacji.
3. Po wejściu w życie niniejszej zmiany, jak to przewidziano w ustępie 1, dla wszystkich pozostałych stron Protokołu wchodzi ona w życie dziewięćdziesiątego dnia od daty złożenia przez nie dokumentu ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.