Dz.U.UE.L.2019.39.11

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 lutego 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/240
z dnia 6 lutego 2019 r.
zmieniająca decyzje wykonawcze 2013/648/UE i 2013/650/UE w odniesieniu do przedstawiciela posiadaczy zezwoleń

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 747)

(Jedynie teksty w języku angielskim, francuskim i niderlandzkim są autentyczne)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 11 lutego 2019 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy 1 , w szczególności jego art. 9 ust. 2 i art. 21 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy decyzji wykonawczych Komisji 2013/648/UE 2  i 2013/650/UE 3  przedsiębiorstwo Dow AgroSciences Ltd. z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie jest przedstawicielem w Unii przedsiębiorstwa Dow AgroSciences LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych w odniesieniu do genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003. W odniesieniu do zezwoleń wydanych na mocy tych decyzji przedsiębiorstwo Monsanto Europe S.A. z siedzibą w Belgii jest przedstawicielem w Unii przedsiębiorstwa Monsanto Company z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

(2) W piśmie z dnia 13 września 2018 r. przedsiębiorstwo Dow AgroSciences Ltd. zwróciło się do Komisji z wnioskiem, aby w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej zezwolenia dotyczące genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, w odniesieniu do której Dow AgroSciences Ltd. jest przedstawicielem przedsiębiorstwa Dow AgroSciences LLC, zostały przeniesione na przedsiębiorstwo Dow AgroSciences Distribution S.A.S. z siedzibą we Francji. W piśmie z dnia 7 września 2018 r. przedsiębiorstwo Dow AgroSciences Distribution S.A.S. potwierdziło swoją zgodę na zmianę przedstawiciela.

(3) W piśmie z dnia 27 sierpnia 2018 r. przedsiębiorstwo Monsanto Europe S.A., przedstawiciel w Unii przedsiębiorstwa Monsanto Company w odniesieniu do wspomnianych zezwoleń, poinformowało Komisję, że zmieniło formę prawną i przyjęło nazwę Bayer Agriculture BVBA, Belgia. W piśmie z dnia 4 września 2018 r. Komisja poinformowała przedsiębiorstwo Monsanto Europe S.A., że zezwolenia, których to dotyczy, będą musiały zostać odpowiednio zmienione.

(4) Wnioskowane zmiany mają charakter czysto administracyjny i w związku z tym nie wymagają przeprowadzenia ponownej oceny przedmiotowych produktów. To samo dotyczy zainteresowanych adresatów decyzji w sprawie zezwoleń, których dane należy również odpowiednio dostosować.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje wykonawcze 2013/648/UE i 2013/650/UE.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Zmiany w decyzji wykonawczej 2013/648/UE

W decyzji wykonawczej 2013/648/UE wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 6 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"Dow AgroSciences Distribution S.A.S., Francja, występujące w imieniu Dow AgroSciences LLC, Stany Zjednoczone; oraz";

2) art. 6 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"Bayer Agriculture BVBA, Belgia, występujące w imieniu Monsanto Company, Stany Zjednoczone.";

3) art. 8 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny le Bretonneux, Francja; oraz";

4) art. 8 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgia.";

5) w lit. a) załącznika wprowadza się następujące zmiany:
a) nazwę "Dow AgroSciences Ltd." zastępuje się słowami

"Dow AgroSciences Distribution S.A.S.";

b) adres "European Development Centre, 3B Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Zjednoczone Królestwo" zastępuje się słowami

"6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny le Bretonneux, Francja";

c) nazwę "Monsanto Europe S.A." zastępuje się słowami

"Bayer Agriculture BVBA";

d) adres "Avenue de Tervuren 270-272, 1150 Brussels, Belgia" zastępuje się słowami

"Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgia".

Artykuł  2

Zmiany w decyzji wykonawczej 2013/650/UE

W decyzji wykonawczej 2013/650/UE wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 6 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"Dow AgroSciences Distribution S.A.S., Francja, występujące w imieniu Dow AgroSciences LLC, Stany Zjednoczone; oraz";

2) art. 6 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"Bayer Agriculture BVBA, Belgia, występujące w imieniu Monsanto Company, Stany Zjednoczone.";

3) art. 8 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny le Bretonneux, Francja; oraz";

4) art. 8 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgia.";

5) w lit. a) załącznika wprowadza się następujące zmiany:
a) nazwę "Dow AgroSciences Ltd." zastępuje się słowami

"Dow AgroSciences Distribution S.A.S.";

b) adres "European Development Centre, 3B Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Zjednoczone Królestwo" zastępuje się słowami

"6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny le Bretonneux, Francja";

c) nazwę "Monsanto Europe S.A." zastępuje się słowami

"Bayer Agriculture BVBA";

d) adres "Avenue de Tervuren 270-272, 1150 Bruxelles, Belgia" zastępuje się słowami

"Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgia".

Artykuł  3

Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do:

a) Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Francja; oraz
b) Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgia.
Sporządzono w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji
1 Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1.
2 Decyzja wykonawcza Komisji 2013/648/UE z dnia 6 listopada 2013 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON89034 × 1507 × NK603 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. L 302 z 13.11.2013, s. 38).
3 Decyzja wykonawcza Komisji 2013/650/UE z dnia 6 listopada 2013 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 89034 × 1507 × MON88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7) składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, czterech pokrewnych rodzajów zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy łączących trzy różne pojedyncze modyfikacje genetyczne (MON89034 × 1507 × MON88017 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3), MON89034 × 1507 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7), MON89034 × MON88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON 88017 × 59122 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7)) oraz czterech pokrewnych rodzajów zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy łączących dwie różne pojedyncze modyfikacje (MON89034 × 1507 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1), MON89034 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON88017 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3), MON 88017 × 59122 (MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7)) (Dz.U. L 302 z 13.11.2013, s. 47).