Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.261.26

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 października 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1841
z dnia 10 października 2017 r.
zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 6886)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 11 października 2017 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 1 , w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 2 , w szczególności jej art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/247 3 , ostatnio zmieniona decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/1593 4 , została przyjęta w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 w kilku państwach członkowskich ("zainteresowane państwa członkowskie") oraz ustanowieniem obszarów zapowietrzonych i zagrożonych przez właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich zgodnie z art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2005/94/WE 5 .

(2) W decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 przewiduje się, że obszary zapowietrzone i zagrożone ustanowione przez właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE powinny obejmować co najmniej obszary wymienione jako obszary zapowietrzone i zagrożone w załączniku do wspomnianej decyzji wykonawczej.

(3) Decyzja wykonawcza (UE) 2017/247 stanowi również, że środki, które mają być stosowane na obszarach zapowietrzonych i zagrożonych, przewidziane w art. 29 ust. 1 i art. 31 dyrektywy 2005/94/WE, muszą być utrzymane przynajmniej do dat określonych w odniesieniu do tych obszarów w załączniku do wspomnianej decyzji wykonawczej.

(4) W zależności od sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków zainteresowane państwo członkowskie może ustanowić strefy buforowe wokół lub w sąsiedztwie obszarów zapowietrzonych i zagrożonych zgodnie z art. 16 ust. 4 dyrektywy 2005/94/WE.

(5) W celu zwiększenia skuteczności zwalczania choroby zainteresowane państwa członkowskie powinny ustanowić obszary buforowe na swoim terytorium, gdzie w wyniku dochodzenia epidemiologicznego stwierdzono poważne ryzyko rozprzestrzeniania się choroby, z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 16 ust. 3 dyrektywy 2005/94/WE obejmujących m.in. położenie geograficznie, lokalizację i odległość od gospodarstw oraz szacowaną liczebność drobiu, jego przemieszczanie i strukturę wymiany handlowej, a także infrastrukturę i personel dostępne do celów kontrolowania tych obszarów.

(6) Ponadto art. 32 tej dyrektywy stanowi, że właściwy organ może postanowić, że niektóre lub wszystkie środki stosowane na obszarach zapowietrzonych i zagrożonych mają mieć również zastosowanie na obszarach buforowych.

(7) Dla zapewnienia jasności i w celu bieżącego informowania państw członkowskich, państw trzecich i zainteresowanych stron na temat rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Unii, obszary buforowe również powinny zostać objęte zakresem decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 i wymienione w załączniku do tej decyzji. W załączniku tym należy określić datę, do której obowiązywać mają środki ochrony na obszarach buforowych przy uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej w Unii w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków.

(8) Zainteresowane państwa członkowskie powinny zakazać wysyłania przesyłek zawierających żywy drób, jednodniowe pisklęta i jaja wylęgowe z obszarów wymienionych jako obszary buforowe w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 do innych państw członkowskich, z wyjątkiem sytuacji gdy zainteresowane państwa członkowskie zezwalają na wysyłanie takich przesyłek pod pewnymi warunkami.

(9) Decyzję wykonawczą (UE) 2017/247 zmieniono decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/696 6  w celu ustanowienia warunków wysyłania przesyłek zawierających jednodniowe pisklęta z obszarów wymienionych jako obszary zapowietrzone i zagrożone w załączniku do tej decyzji z uwzględnieniem niskiego ryzyka rozprzestrzenienia się wysoce zjadliwej grypy za pośrednictwem tych przesyłek. Podobne warunki powinny mieć zastosowanie również do wysyłek z zainteresowanego państwa członkowskiego piskląt jednodniowych z obszarów buforowych wymienionych w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 do innych państw członkowskich.

(10) Ponadto zainteresowane państwa członkowskie powinny mieć możliwość zezwolenia na wysyłkę jaj wylęgowych z obszarów buforowych, ponieważ jest mało prawdopodobne, aby wysoce zjadliwa grypa ptaków przeniosła się z nich na inny drób, w szczególności dlatego, że powierzchnia jaj musi być dezynfekowana przed wysyłką do innego państwa członkowskiego, a wylęgarnie pochodzenia i przeznaczenia muszą spełniać wymogi higieny określone w załączniku II do dyrektywy Rady 2009/158/WE 7 .

(11) Należy zatem zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2017/247 w celu określenia warunków, na jakich zainteresowane państwo członkowskie wysyłki może zezwolić na wysyłkę jednodniowych piskląt i jaj wylęgowych z obszarów buforowych do innego państwa członkowskiego.

(12) Należy zmienić załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w celu dodania nowej części C zawierającej wykaz obszarów buforowych ustanowionych przez zainteresowane państwo członkowskie, zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE, oraz określenia okresu obowiązywania ograniczeń mających zastosowanie na obszarach buforowych.

(13) Decyzja wykonawcza (UE) 2017/247 została zmieniona decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/977 8  w celu przedłużenia okresu jej obowiązywania do dnia 31 grudnia 2017 r.

(14) Ze względu na rosnące ryzyko sezonowego występowania tej choroby w Unii środki, które należy zastosować na obszarach wymienionych w załączniku do tej decyzji wykonawczej, powinny być stosowane również po tym terminie w przypadku wystąpienia kolejnych ognisk choroby w Unii. Należy zatem przedłużyć okres stosowania decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 do dnia 31 maja 2018 r.

(15) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2017/247.

(16) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 akapit drugi zastępuje się akapitami w brzmieniu:

"W niniejszej decyzji ustanawia się również na poziomie Unii obszary buforowe, które mają być wprowadzone w zainteresowanych państwach członkowskich, o których mowa w art. 16 ust. 4 dyrektywy 2005/94/WE, w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków; ustanawia się również okres obowiązywania środków, które mają być stosowane w tych obszarach buforowych.

Niniejszą decyzją ustanawia się zasady wysyłki przesyłek zawierających żywy drób, jednodniowe pisklęta i jaja wylęgowe z zainteresowanych państw członkowskich.";

2) w art. 3a uchyla się ust. 3;
3) po art. 3a dodaje się art. 3b, 3c i art. 3d w brzmieniu:

"Artykuł 3b

Zainteresowane państwa członkowskie zapewniają, aby:

a) obszary buforowe ustanowione przez właściwe organy, o których mowa w art. 16 ust. 4 dyrektywy 2005/94/WE, obejmowały co najmniej obszary wymienione jako obszary buforowe w części C załącznika do niniejszej decyzji;

b) środki, które mają być stosowane na obszarach buforowych, o których mowa w art. 32 dyrektywy 2005/94/WE, obowiązywały co najmniej tak długo jak w przypadku obszarów buforowych określonych w części C załącznika do niniejszej decyzji.

Artykuł 3c

1. Zainteresowane państwa członkowskie zakazują wysyłania przesyłek zawierających żywy drób, jednodniowe pisklęta i jaja wylęgowe z obszarów wymienionych jako obszary buforowe w części C załącznika do innych państw członkowskich, z wyjątkiem sytuacji gdy właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego wysyłki zezwala na bezpośredni przewóz przesyłek następujących towarów przy spełnieniu poniższych warunków:

a) jednodniowych kurcząt spełniających warunki określone w art. 3a ust. 1 lit. a) i b);

b) jaj wylęgowych spełniających następujące warunki:

(i) pochodzą od drobiu utrzymywanego w zatwierdzonych zakładach umiejscowionych poza obszarami wymienionymi jako obszary zapowietrzone i zagrożone w częściach A i B załącznika;

(ii) badanie kliniczne drobiu we wszystkich jednostkach produkcyjnych zatwierdzonych zakładów w ciągu 72 godzin poprzedzających wysyłkę przesyłki dało pozytywny wynik;

(iii) jaja wylęgowe, a także ich opakowania, zostały zdezynfekowane przed wysyłką zgodnie z instrukcjami urzędowego lekarza weterynarii.

2. Przewóz przesyłek zawierających jednodniowe pisklęta i jaja wylęgowe, o których mowa w ust. 1, należy przeprowadzić bez zbędnej zwłoki z wykorzystaniem - stosownie do przypadku - pojazdów, pojemników lub pudełek, które zostały oczyszczone i zdezynfekowane zgodnie z instrukcjami urzędowego lekarza weterynarii.

Artykuł 3d

Zainteresowane państwo członkowskie zapewnia, aby świadectwa weterynaryjne, o których mowa w art. 20 dyrektywy 2009/158/WE i które określono w załączniku IV do tej dyrektywy, towarzyszące przesyłkom zawierającym jednodniowe pisklęta i jaja wylęgowe, o których mowa w art. 3a i 3c niniejszej decyzji, przeznaczonym do wysyłki do innych państw członkowskich, zawierały zdanie:

»Niniejsza przesyłka spełnia wymogi w zakresie zdrowia zwierząt określone w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/247.«";

4) w art. 5 datę "31 grudnia 2017 r." zastępuje się datą "31 maja 2018 r.";
5) w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 października 2017 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Po części B załącznika do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 dodaje się część C w brzmieniu:

"CZĘŚĆ C

Państwo członkowskie:

Obszary buforowe w zainteresowanych państwach członkowskich, o których mowa w art. 3b:

Państwo członkowskie: obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 3b
xx.xx.201x"
1 Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.
2 Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.
3 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/247 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 36 z 11.2.2017, s. 62).
4 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1593 z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 243 z 21.9.2017, s. 14).
5 Dyrektywa Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylająca dyrektywę 92/40/EWG (Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16).
6 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/696 z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 101 z 13.4.2017, s. 80).
7 Dyrektywa Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulująca handel wewnątrz-wspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 74).
8 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/977 z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 146 z 9.6.2017, s. 155).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.