Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2018.323.32

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 grudnia 2018 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/2023
z dnia 17 grudnia 2018 r.
dotycząca zmiany decyzji wykonawczej (UE) 2017/1984 określającej, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, wartości odniesienia na okres od dnia 30 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. dla producentów lub importerów mających siedzibę w Zjednoczonym Królestwie, którzy zgodnie z prawem wprowadzili do obrotu wodorofluorowęglowodory od dnia 1 stycznia 2015 r. zgłoszone zgodnie z tym rozporządzeniem

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8801)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(Dz.U.UE L z dnia 19 grudnia 2018 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 1 , w szczególności jego art. 16 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 517/2014 wprowadzenie do obrotu w Unii co najmniej 100 ton ekwiwalentu CO2 wodorofluorowęglowodorów rocznie przez producentów lub importerów jest przedmiotem limitów ilościowych w celu zapewnienia ich stopniowego ograniczania.

(2) Zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 limity ilościowe - kontyngenty - są obliczane w oparciu o wartości odniesienia określone przez Komisję na podstawie średnich rocznych ilości wodorofluorowęglowodorów, które zgłosili producenci lub importerzy zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, aby w sposób zgodny z prawem wprowadzić je na rynek począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r., wyłączając jednocześnie ilości wodorofluorowęglowodorów przeznaczonych do zastosowań, o których mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, w tym samym okresie, na podstawie dostępnych danych, zgodnie z załącznikiem V do tego rozporządzenia.

(3) Zgodnie z art. 16 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 kontyngenty na wodorofluorowęglowodory przydziela się producentom lub importerom wymienionym w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1984 2 , którzy mają siedzibę na terytorium Unii, lub importerom z państw trzecich, którzy upoważnili wyłącznego przedstawiciela mającego siedzibę w Unii, zgodnie z załącznikiem do decyzji wykonawczej (UE) 2017/1984.

(4) W świetle powiadomienia dokonanego przez Zjednoczone Królestwo na podstawie art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej oraz w celu zapewnienia, aby wartości odniesienia i kontyngenty dla producentów i importerów mających siedzibę w Zjednoczonym Królestwie odzwierciedlały zgodne z prawem wprowadzenie do obrotu wodorofluorowęglowodorów w Unii złożonej po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z 27 państw członkowskich, wartości odniesienia dla tych przedsiębiorstw należy ponownie obliczyć na 2019 r. w okresie po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE w dniu 30 marca 2019 r.

(5) W odniesieniu do okresu od dnia 1 stycznia do dnia 29 marca 2019 r. wartości odniesienia określone w decyzji wykonawczej (UE) 2017/1984 powinny zachować ważność i mieć zastosowanie. W celu określenia kwot dla producentów i importerów mających siedzibę w Zjednoczonym Królestwie wartość odniesienia dla okresu do dnia 29 marca włącznie oraz po tej dacie będzie ważony przez liczbę dni, w których Zjednoczone Królestwo będzie państwem członkowskim Unii w 2019 r.

(6) Dla przedsiębiorstw mających siedzibę w Zjednoczonym Królestwie nowe, ponownie obliczone wartości odniesienia, określone w niniejszej decyzji, oparte są na dodatkowych zweryfikowanych danych przekazanych Komisji przez te przedsiębiorstwa i uzupełniających sprawozdanie już sporządzone zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, poprzez rozróżnienie między wodorofluorowęglowodorami wprowadzanymi do obrotu w Zjednoczonym Królestwie i w Unii składającej się z 27 państw członkowskich. W przypadku przedsiębiorstw, które nie przedłożyły dodatkowych danych, należy założyć, że wszystkie wodorofluorowęglowodory zostały wprowadzone do obrotu w Zjednoczonym Królestwie i nie należy określać żadnej wartości odniesienia.

(7) Ponownie obliczone wartości odniesienia ustala się dla przypadku, w którym prawo Unii przestanie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie w dniu 30 marca 2019 r.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 24 rozporządzenia (UE) nr 517/2014.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W odniesieniu do przedsiębiorstw, do których niniejsza decyzja jest skierowana, oraz od daty, z którą prawodawstwo Unii przestaje mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa, odpowiednią wartość odniesienia w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2017/1984 zastępuje się wartością odniesienia określoną w załączniku do niniejszej decyzji lub przedsiębiorstwo zostaje usunięte z załącznika, jak określono w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do następujących przedsiębiorstw:

Numer identyfikacyjny w portalu fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gas Portal)

Przedsiębiorstwo

9401

A-Gas (UK) Ltd

Banyard Road, Portbury West

Bristol BS20 7XH

Zjednoczone Królestwo

16310

A-Gas Electronic Materials Limited

Unit 3, IO Center

Rugby CV21 ITW

Zjednoczone Królestwo

9590

AGC Chemicals Europe

York House

Hillhouse International Thornton

Cleveleys FY5 4QD

Zjednoczone Królestwo

9605

American Pacific Corporation

reprezentowane przez:

Envigo Consulting Limited

Woolley Road

Alconbury, Cambridgeshire PE28 4HS

Zjednoczone Królestwo

13985

Apollo Scientific Ltd

Whitefield Road

Stockport SK6 2QR

Zjednoczone Królestwo

9418

BOC Ltd UK

The Surrey Research Park,

10 Priestley Road

Guildford, Surrey GU2 7XY

Zjednoczone Królestwo

9676

Coulstock & Plaice Ltd

Questor House

191 Hawley Road

Dartford Kent DA1 1PU

Zjednoczone Królestwo

9692

Daikin Airconditioning UK Ltd

The Heights - Brooklands

Weybridge - Surrey KT13 0NY

Zjednoczone Królestwo

9711

Dean & Wood Limited

15 Bruntcliffe Avenue, Leeds 27

Industrial Estate

Morley, Leeds LS27 0LL

Zjednoczone Królestwo

9761

EUROCHEM (SE) LTDS.

40 Southernwood Rise

Folkstone, Kent CT20 3NW

Zjednoczone Królestwo

9763

Fenix Fluor Limited

Rocksavage Site

Runcorn, Cheshire WA7 4JE

Zjednoczone Królestwo

9769

Fireboy Xintex Ltd

10 Holton Road

Holton Heath Ind. EstatePoole, Dorset

BH16 6LT

Zjednoczone Królestwo

14063

Firetec Systems Ltd

Business Centre, Molly millars Lane 6

Wokingham RG41 2QZ

Zjednoczone Królestwo

9789

Fujitsu General Limited

reprezentowane przez:

Fujitsu General (U.K.) CO. Limited

Unit 330 Centennial Park

Centennial Avenue

Elstree, Herts

Zjednoczone Królestwo

9791

FX FIRE AND SAFETY SOLUTIONS

LTD

Unit 3 Belvedere Business park

Crabtree Manorway South Belvedere

DA17 6AH

Zjednoczone Królestwo

9797

Gaspack Services Limited

Unit H1Gellihirion Industrial Estate

Pontypridd CF37 5SX

Zjednoczone Królestwo

16319

General Traffic Ltd

Rutland Mill Adelaide Street Bolton

Bolton BL3 3NY

Zjednoczone Królestwo

9810

Halon and Refrigerant Services Limited

Factory Road, Sandycroft

Deeside, Clwyd, Flintshire CH5 2QJ

Zjednoczone Królestwo

9545

Harp International Limited

GELLIHIRION INDUSTRIAL ESTATE

Pontypridd, Rhondda Cynon Taff CF37 5SX

Zjednoczone Królestwo

13586

H K Wentworth Ltd

Coalfield Way

Ashby de la Zouch LE65 1JR

Zjednoczone Królestwo

9829

IDS Refrigeration Ltd

Green Court, Kings Weston Lane

Avonmouth, Bristol BS11 8AZ

Zjednoczone Królestwo

9840

J & E Hall Limited

Questor House, 191 Hawley Road

Dartford Kent DA1 1PU

Zjednoczone Królestwo

9842

J Reid Trading Limited

Factory Road, Sandycroft

Deeside, Clwyd, Flintshire CH5 2QJ

Zjednoczone Królestwo

16356

K.P.PAPWORTH & SONS

Hall Farm, Conington

Cambridge CB23 4LR

Zjednoczone Królestwo

9857

Kidde Products Ltd

Mathisen Way

ColnbrookSlough SL3 0HB

Zjednoczone Królestwo

9550

Macron Safety Systems (UK) Ltd

Burlingham House, Hewett Road

Gt Yarmouth NR31 0NN

Zjednoczone Królestwo

9475

Mexichem UK Limited

The Heath Business & Technical Park

Runcorn, Cheshire WA7 4QX

Zjednoczone Królestwo

9916

Mitsubishi Electric Air Conditioning

Systems Europe Ltd

Nettlehill Road

Livingston EH54 5EQ

Zjednoczone Królestwo

9478

National Refrigerants Ltd

6 Stanley Street

Liverpool L1 6AF

Zjednoczone Królestwo

9967

Refrigerant Sales Ltd

6 Stanley Street

Liverpool L1 6AF

Zjednoczone Królestwo

9558

Refrigerant Solutions Limited

8 Murieston Road, Hale

Altrincham, Cheshire WA15 9ST

Zjednoczone Królestwo

9976

RPL Holdings Limited

8 Murieston Road

Hale, Altrincham WA15 9ST

Zjednoczone Królestwo

9996

Sea-Fire Europe Ltd

Unity 2 Discovery Voyager Park

Portfield Road

Portsmouth PO2 5FN

Zjednoczone Królestwo

10061

URW Refrigeration Wholesale Limited

15 Bruntcliffe Avenue, Leeds 27

Industrial Estate

Morley, Leeds LS27 0LL

Zjednoczone Królestwo

10063

VACS Europe Limited

Budbrooke Point No 2

Budbrooke Industrial Estate

Budbrooke Road

Warwick CV34 5XH

Zjednoczone Królestwo

15946

Waste Mixtures Limited

Murieston Road 8

Altrincham WA15 9ST

Zjednoczone Królestwo

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Miguel ARIAS CAÑETE
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Producenci lub importerzy 1) dla których wartości odniesienia 3  na okres od dnia 30 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. zostają zastąpione, oraz odpowiednie, ponownie obliczone dla nich wartości odniesienia lub 2) którzy zostają usunięci
1 Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 195.
2 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1984 z dnia 24 października 2017 r. określająca, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, wartości odniesienia na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. dla każdego producenta lub importera, który zgodnie z prawem wprowadził do obrotu wodorofluo-rowęglowodory od dnia 1 stycznia 2015 r. zgłoszone zgodnie z tym rozporządzeniem (Dz.U. L 287 z 4.11.2017, s. 4).
3 Szczególnie chronione informacje handlowe - poufne - nieprzeznaczone do publikacji.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.