Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.286.15

| Akt oczekujący
Wersja od: 7 listopada 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1861
z dnia 31 października 2019 r.
zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/587 w celu wyjaśnienia, czy zakres tej decyzji wykonawczej obejmuje oświetlenie zewnętrzne LED montowane w niektórych hybrydowych pojazdach elektrycznych niedoładowywanych zewnętrznie typu M1 (NOVC-HEV)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. określające normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych 1 , w szczególności jego art. 12 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Komisja zatwierdziła metodologię badań służącą określeniu oszczędności CO2 uzyskanych dzięki oświetleniu zewnętrznemu LED zainstalowanemu w pojazdach kategorii M1, w dniu 14 kwietnia 2016 r. na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/587 2 .

(2) W dniu 17 grudnia 2018 r. producenci Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Ford-Werke GmbH, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover LTD, Volkswagen AG, FCA Italy S.p.A., Automobiles Citroën Automobiles Peugeot PSA Automobiles SA, Opel Automobile GmbH - PSA i Renault SA ("podmioty wnioskujące") złożyli wniosek o wyjaśnienie, czy zakres stosowania tej decyzji wykonawczej obejmuje oświetlenie zewnętrzne LED montowane w hybrydowych pojazdach elektrycznych niedoładowywanych zewnętrznie typu M1 (NOVC-HEV), które są zgodne z pkt 5.3.2 ppkt 3 załącznika 8 do regulaminu nr 101 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) 3  (regulamin EKG ONZ nr 101).

(3) Komisja oceniła wniosek zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 443/2009, z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 725/2011 4  oraz wytycznymi technicznymi dotyczącymi przygotowania wniosków o zatwierdzenie technologii innowacyjnych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 443/2009. W oparciu o dane pomiarowe przedstawione przez podmioty wnioskujące stwierdzono, że metoda badań określona w decyzji wykonawczej (UE) 2016/587 powinna zostać uznana za odpowiednią do określenia oszczędności CO2 uzyskanych dzięki oświetleniu LED montowanemu w pojazdach należących do tej konkretnej grupy hybrydowych pojazdów elektrycznych niedoładowywanych zewnętrznie (NOVC-HEV).

(4) Należy zatem wyjaśnić, że w przypadku wszelkich nowych wniosków o poświadczenie oszczędności CO2 złożonych po wejściu w życie niniejszej decyzji zakres decyzji wykonawczej (UE) 2016/587 obejmuje pojazdy kategorii M1 z silnikiem spalinowym spalania wewnętrznego oraz pojazdy NOVC-HEV, które spełniają wymogi pkt 5.3.2 ppkt 3 załącznika 8 do regulaminu nr 101 EKG ONZ.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2016/587,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Zmiana

Art. 2 akapit 1 podakapit wprowadzający decyzji wykonawczej (UE) 2016/587 otrzymuje brzmienie:

"1. Producent może zwrócić się o poświadczenie oszczędności CO2 z jednego lub kilku zewnętrznych oświetleń LED przeznaczonych do stosowania w pojazdach kategorii M1 z silnikiem spalinowym spalania wewnętrznego lub w hybrydowych pojazdach elektrycznych niedoładowywanych zewnętrznie typu M1 (NOVC-HEV), które spełniają wymogi pkt 5.3.2 ppkt 3 załącznika 8 do regulaminu nr 101 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, pod warunkiem że pojazdy te są wyposażone w z co najmniej jeden zestaw poniższych świateł LED:".

Artykuł  2

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Art. 1 stosuje się do wniosków o poświadczenie złożonych zgodnie z art. 11 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 725/2011 po wejściu w życie niniejszej decyzji.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 października 2019 r.
W imieniu Komisji
Miguel ARIAS CAÑETE
Członek Komisji
1 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 1.
2 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/587 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia technologii stosowanej w energooszczędnym oświetleniu zewnętrznym pojazdów wykorzystującym diody elektroluminescencyjne jako technologii innowacyjnej umożliwiającej zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (Dz.U. L 101 z 16.4.2016, s. 17).
3 Regulamin nr 101 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodów osobowych wyposażonych wyłącznie w silnik spalinowy spalania wewnętrznego lub wyposażonych w hybrydowy elektryczny układ napędowy w zakresie pomiaru emisji dwutlenku węgla i zużycia paliwa i/lub pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną oraz pojazdów kategorii M 1 i N 1 wyposażonych w elektryczny układ napędowy w zakresie pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną (Dz.U. L 138 z 26.5.2012, s. 1).
4 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 725/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. ustanawiające procedurę zatwierdzania i poświadczania technologii innowacyjnych umożliwiających zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (Dz.U. L 194 z 26.7.2011, s. 19).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.