Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.316.19

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 2018 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1970
z dnia 11 grudnia 2018 r.
zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/412 upoważniającą państwa członkowskie do ustanowienia tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do drewna jesionu pochodzącego z Kanady lub przetwarzanego w Kanadzie i przedłużająca okres obowiązywania tejże decyzji

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8240)

(Dz.U.UE L z dnia 13 grudnia 2018 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie 1 , w szczególności jej art. 15 ust. 1 tiret pierwsze,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/412 2  upoważniono państwa członkowskie do ustanowienia tymczasowego odstępstwa od art. 5 ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE w związku z częścią A sekcja I pkt 2.3 w załączniku IV do tej dyrektywy w odniesieniu do szczególnych wymogów dotyczących wprowadzania do Unii drewna jesionu (Fraxinus L.) pochodzącego z Kanady.

(2) Decyzja wykonawcza (UE) 2016/412, której okres obowiązywania przedłużono decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/2180 3 , traci moc z dniem 31 grudnia 2018 r. Biorąc pod uwagę doświadczenie zdobyte podczas stosowania decyzji wykonawczej (UE) 2016/412 oraz informacje uzyskane podczas audytu Komisji w Kanadzie w czerwcu 2018 r., wymogi określone we wspomnianej decyzji należy nadal stosować na mocy niniejszej decyzji.

(3) W związku z tym okres obowiązywania decyzji wykonawczej (UE) 2016/412 należy przedłużyć do dnia 30 czerwca 2020 r. w celu dokonania jej przeglądu na podstawie nowych osiągnięć naukowych i technicznych.

(4) Na podstawie informacji uzyskanych podczas audytu przeprowadzonego przez Komisję w Kanadzie w czerwcu 2018 r. oraz informacji dostarczonych przez krajową organizację ochrony roślin Kanady należy ustanowić szczegółowe warunki dotyczące audytu rejestrów i procedur oraz etykietowania, inspekcji przedwysyłkowych i monitorowania w zatwierdzonych tartakach.

(5) Należy odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2016/412.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Zmiany w decyzji wykonawczej (UE) 2016/412

W decyzji wykonawczej (UE) 2016/412 wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 2 ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) numer(-y) wiązki odpowiadający(-e) każdej poszczególnej wiązce objętej wywozem;";

2) w art. 5 datę "31 grudnia 2018 r." zastępuje się datą "30 czerwca 2020 r.";
3) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
a) w pkt 2 lit. c) dodaje się akapit w brzmieniu:

"Jeżeli kontrole te przeprowadza agencja zatwierdzona przez CFIA, CFIA musi przeprowadzać półroczne audyty tej pracy. Półroczne audyty obejmują weryfikację procedur i dokumentacji agencji oraz audyty zatwierdzonych zakładów;";

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"Określone drewno przeznaczone do Unii musi przed wywozem zostać poddane inspekcji przez CFIA lub agencję zatwierdzoną przez CFIA w celu zapewnienia spełnienia wymogów określonych w pkt 1 i 3.".

Artykuł  2

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 grudnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji
1 Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1.
2 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/412 z dnia 17 marca 2016 r. upoważniająca państwa członkowskie do ustanowienia tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do drewna jesionu pochodzącego z Kanady lub przetwarzanego w Kanadzie (Dz.U. L 74 z 19.3.2016, s. 41).
3 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2180 z dnia 16 listopada 2017 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji wykonawczej (UE) 2016/412 upoważniającej państwa członkowskie do ustanowienia tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do drewna jesionu pochodzącego z Kanady lub przetwarzanego w Kanadzie (Dz.U. L 307 z 23.11.2017, s. 57).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.