Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2018.310.29

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 grudnia 2018 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1906
z dnia 30 listopada 2018 r.
zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/2323 w celu aktualizacji europejskiego wykazu zakładów recyklingu statków zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie recyclingu statków oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 i dyrektywę 2009/16/WE 1 , w szczególności jego art. 16,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 6 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 zobowiązuje właścicieli statków do dopilnowania, aby statki przeznaczone do recyklingu były poddawane recyklingowi wyłącznie w zakładach recyklingu statków wymienionych w europejskim wykazie zakładów recyklingu statków opublikowanym zgodnie z art. 16 tego rozporządzenia.

(2) Europejski wykaz jest określony w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/2323 2  ostatnio zmienionej decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1478 3 .

(3) Dania poinformowała Komisję, że zakład recyklingu statków 4  znajdujący się na jej terytorium uzyskał zezwolenie właściwego organu zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013. Dania przedstawiła Komisji wszystkie informacje niezbędne, aby zakład ten włączyć do europejskiego wykazu. Należy zatem zaktualizować europejski wykaz w celu uwzględnienia tego zakładu.

(4) Włochy poinformowały Komisję, że zakład recyklingu statków 5  znajdujący się na ich terytorium uzyskał zezwolenie właściwego organu zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013. Włochy przedstawiły Komisji wszystkie informacje niezbędne, aby zakład ten włączyć do europejskiego wykazu. Należy zatem zaktualizować europejski wykaz w celu uwzględnienia tego zakładu.

(5) Finlandia poinformowała Komisję, że zakład recyklingu statków 6  znajdujący się na jej terytorium uzyskał zezwolenie właściwego organu zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013. Finlandia przedstawiła Komisji wszystkie informacje niezbędne, aby zakład ten włączyć do europejskiego wykazu. Należy zatem zaktualizować europejski wykaz w celu uwzględnienia tego zakładu.

(6) Zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 Komisja otrzymała wnioski o ujęcie w europejskim wykazie dwóch zakładów recyklingu statków 7  znajdujących się w Turcji. Po dokonaniu oceny informacji i dowodów potwierdzających dostarczonych lub zebranych zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 Komisja uznaje, że zakłady te spełniają wymogi określone w art. 13 tego rozporządzenia, dotyczące prowadzenia recyklingu statków i umieszczenia w europejskim wykazie. Należy zatem zaktualizować europejski wykaz w celu uwzględnienia tych zakładów.

(7) Zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 Komisja otrzymała wniosek o ujęcie w europejskim wykazie zakładu recyklingu statków 8  znajdującego się w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Po dokonaniu oceny informacji i dowodów potwierdzających dostarczonych lub zebranych zgodnie z art. 15 tego rozporządzenia Komisja uznaje, że zakład ten spełnia wymogi określone w art. 13 tego rozporządzenia, dotyczące prowadzenia recyklingu statków i umieszczenia w europejskim wykazie. Należy zatem zaktualizować europejski wykaz w celu uwzględnienia tego zakładu.

(8) Ponadto należy skorygować kilka błędów i nieścisłości w danych, wykrytych w pozycjach europejskiego wykazu.

(9) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2016/2323.

(10) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu utworzonego na podstawie art. 25 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2323 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK 

"ZAŁĄCZNIK

EUROPEJSKI WYKAZ ZAKŁADÓW RECYKLINGU STATKÓW, O KTÓRYM MOWA W ART. 16 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1257/2013

CZĘŚĆ A

Zakłady recyklingu statków znajdujące się w państwie członkowskim

Nazwa zakładuMetoda recyklinguRodzaj i wielkość statków, które można poddać recyklingowiOgraniczenia i uwarunkowania w funkcjonowaniu zakładu recyklingu statków, w tym dotyczące gospodarowania odpadami niebezpiecznymiInformacje na

temat procedury

wyraźnego lub

dorozumianego

zatwierdzenia planu

recyklingu statku

przez właściwy

organ (1)

Maksymalna roczna wielkość recyklingu statków obliczona jako suma wyrażonej w LTD masy statków, które zostały poddane recyklingowi w danym roku w tym zakładzie (2)Data wygaśnięcia włączenia do europejskiego wykazu (3)
BELGIA
NV Galloo Recycling Ghent

Scheepszatestraat 9

9000 Gent

BELGIA

Tel. +32 92512521

E-mail: peter.wyntin@galloo.com

Wzdłuż burty statku (na wodzie w miejscu cumowania), pochylniaStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 265 m

Szerokość: 36 m

Zanurzenie: 12,5 m

Dorozumiana zgoda przy maksymalnym okresie przeglądu 30 dni34 000 (4)31 marca 2020 r.
DANIA
Fornæs ApS Rolshøjvej 12-16 8500 Grenå DANIA www.fornaes.dkDemontaż przy nabrzeżu, a następnie złomowanie na nieprzepuszczalnych podłożach ze skutecznymi systemami odprowadzającymiStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 150 m

Szerokość: 25 m

Zanurzenie: 6 m

Pojemność brutto: 10 000

Gmina Norddjurs ma prawo do przekazania odpadów niebezpiecznych do zatwierdzonych pod kątem ochrony środowiska urządzeń odbiorczych.Dorozumiana zgoda przy maksymalnym okresie przeglądu 14 dni30 000 (5)30 czerwca 2021 r.
Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S)

Sandholm 60 9900 Frederikshavn DANIA

Strona internetowa: http://www.

modernamericanrecyclingservices.

com/

E-mail: Kristi@marsrecyclers.com

Przycinanie i cięcie płomieniowe po umieszczeniu obiektu

przeznaczonego do demontażu na pochylni

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 290 m

Szerokość: 90 m

Zanurzenie: 14 m

Warunki, na jakich działa zakład recyklingu statków zostały określone w pozwoleniu środowiskowym z dnia 9 marca 2018 r. wydanym przez gminę Frederikshavn.

Gmina Frederikshavn ma prawo do przekazania odpadów niebezpiecznych do zatwierdzonych pod kątem ochrony środowiska urządzeń odbiorczych, określonych w pozwoleniu środowiskowym dla tego zakładu recyklingu statków.

Zakład nie może przechowywać odpadów niebezpiecznych przez okres dłuższy niż rok.

Dorozumiana zgoda gminy Frederikshavn z okresem przeglądu wynoszącym 2 tygodnie0(6)23 sierpnia 2023 r.
Smedegaarden A/S Vikingkaj 5 6700 Esbjerg DANIA www.smedegaarden.netDemontaż przy nabrzeżu, a następnie złomowanie na nieprzepuszczalnych podłożach ze skutecznymi systemami odprowadzającymiStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 170 m

Szerokość: 40 m

Zanurzenie: 7,5 m

Dorozumiana zgoda przy maksymalnym okresie przeglądu 14 dni20 000 (7)15 września 2021 r.
ESTONIA
OÜ BLRT Refonda BalticNa wodzie przy nabrzeżu i w doku pływającymStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 197 m

Szerokość: 32 m

Zanurzenie: 9,6 m

Pojemność brutto: 28 000

Zezwolenie na składowanie odpadów nr L.JÄ/327249. Pozwolenie na gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi nr 0222. Regulamin portu Vene-Balti, podręcznik recyklingu statków MSR-Refonda. System zarządzania środowiskowego, gospodarowanie odpadami EP 4.4.6-1-13

Zakład może poddawać recyklingowi wyłącznie te materiały niebezpieczne, na które otrzymał pozwolenie.

Dorozumiana zgoda przy maksymalnym okresie przeglądu 30 dni21 852 (8)15 lutego 2021 r.
HISZPANIA
DDR VESSELS XXI, S.L.

Port "El Musel"

Gijon

HISZPANIA

Tel. +34 630144416

E-mail: abarredo@ddr-vessels.com

Rampa do demontażuStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 z wyjątkiem statków o napędzie jądrowym.

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 169,9 m

(Statki o długości przekraczającej 169,9 m, które można tak ustabilizować, aby powodowały zerowy lub ujemny ruch rampy, mogą być zaakceptowane w zależności od wyników szczegółowego studium wykonalności.)

Ograniczenia te są włączone do zintegrowanego pozwolenia środowiskowego.Wyraźna zgoda kapitanatu portu, w którym zlokalizowany jest zakład0(9)28 lipca 2020 r.
FRANCJA
Démonaval Recycling

ZI du Malaquis

Rue François Arago

76580 LE TRAIT

FRANCJA

Tel. +33 769791280

E-mail: patrick@demonaval-recycling.fr

Wzdłuż burty statku, suchy dokStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku (suchy dok):

Długość: 140 m

Szerokość: 25 m

Głębokość: 5 m

Ograniczenia środowiskowe zostały zdefiniowane w zezwoleniu wydanym przez prefekta.Wyraźna zgoda -

właściwym

organem do

zatwierdzenia

decyzji jest

Minister

Środowiska.

0(10)11 grudnia 2022 r.
Gardet & De Bezenac Recycling/Groupe Baudelet Environnement - GIE MUG

616, Boulevard Jules Durand

76600 Le Havre

FRANCJA

Tel. +33 235951634

E-mail: infos@gardet-bezenac.com

Urządzenia pływające i pochylniaStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 150 m

Szerokość: 18 m

LDT: 7 000

Ograniczenia środowiskowe zostały zdefiniowane w zezwoleniu wydanym przez prefekta.Wyraźna zgoda -

właściwym

organem do

zatwierdzenia

decyzji jest

Minister

Środowiska.

16 000 (11)30 grudnia 2021 r.
Grand Port Maritime de Bordeaux

152, Quai de Bacalan - CS 41320 - 33082 Bordeaux Cedex

FRANCJA

Tel. +33 556905800

E-mail: maintenance@bordeaux-port.fr

Wzdłuż burty statku, suchy dokStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku (suchy dok):

Długość: 240 m

Szerokość: 37 m

Głębokość: 17 m

Ograniczenia środowiskowe zostały zdefiniowane w zezwoleniu wydanym przez prefekta.Wyraźna zgoda -

właściwym

organem do

zatwierdzenia

decyzji jest

Minister

Środowiska.

18 000 (12)21 października 2021 r.
Les Recycleurs bretons

Zone Industrielle de Kerbriant - 29 610 Plouigneau

FRANCJA

Tel. +33 298011106

E-mail: navaleo@navaleo.fr

Wzdłuż burty statku, suchy dokStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku (suchy dok):

Długość: 225 m

Szerokość: 34 m

Głębokość: 27 m

Ograniczenia środowiskowe zostały zdefiniowane w zezwoleniu wydanym przez prefekta.Wyraźna zgoda -

właściwym

organem do

zatwierdzenia

decyzji jest

Minister

Środowiska.

5 500 (13)24 maja 2021 r.
WŁOCHY
San Giorgio del Porto S.p.A.

Calata Boccardo 8

16128 - Genova -

WŁOCHY

Tel. +39 010251561

E-mail: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legalmail.it

www.sgdp.it

Wzdłuż burty statku, suchy dokStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 350 m

Szerokość: 75 m

Zanurzenie: 16 m

Pojemność brutto: 130 000

Te ograniczenia i restrykcje są włączone do zintegrowanego pozwolenia środowiskowego.

Zakład posiada plan zakładu recyklingu statków spełniający wymagania rozporządzenia (UE) nr 1257/2013.

Wyraźna zgoda38 564 (14)6 czerwca 2023 r.
ŁOTWA
A/S "Tosmares kuģubūvētava"

Ģenerāļa Baloža street 42/44, Liepaja, LV-3402

ŁOTWA

Tel. +371 63401919

E-mail: shipyard@tosmare.lv

Demontaż statków (na wodzie w miejscu cumowania i suchy dok)Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Zob. zezwolenie krajowe nr LI10IB0024.Wyraźna zgoda - pisemne powiadomienie w ciągu 30 dni roboczych0(15)11 czerwca 2020 r.
Długość: 165 m
Szerokość: 22 m

Głębokość: 7 m

DWT: 14 000

Pojemność brutto: 200- 12 000

Masa:

100-5 000 ton

LDT: 100-5 000

LITWA
UAB APK

Minijos 180 (miejsce cumowania 133 A),

LT 93269, Klaipėda

Wzdłuż burty statku (na wodzie w miejscu cumowania)Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Zob. zezwolenie krajowe nr TL-KL.1-15/2015.Wyraźna zgoda - pisemne powiadomienie w ciągu 30 dni roboczych1 500 (16)17 marca 2020 r.
LITWADługość: 130 m
Tel. +370 46365776Szerokość: 35 m
Faks: +370 46365776Głębokość: 10 m
E-mail: uab.apk@gmail.comPojemność brutto: 3 500
UAB Armar

Minijos 180 (miejsca cumowania 127 A, 131 A),

LT 93269, Klaipėda

LITWA

Tel. +370 68532607

E-mail: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com

Wzdłuż burty statku (na wodzie w miejscu cumowania)Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku (miejsce cumowania 127 A):

Długość: 80 m

Szerokość: 16 m

Głębokość: 6 m

Pojemność brutto: 1 500

Maksymalne wymiary statku (miejsce cumowania 131 A):

Długość: 80 m

Szerokość: 16 m

Głębokość: 5 m

Pojemność brutto: 1 500

Zob. zezwolenie krajowe nr TL-KL.1-16/2015 (miejsce cumowania 127 A)

Zob. zezwolenie krajowe nr TL-KL.1-51/2017 (miejsce cumowania 131 A)

Wyraźna zgoda - pisemne powiadomienie w ciągu 30 dni roboczych3 910 (17)17 marca 2020 r.

(miejsce cumowania 127 A)

19 kwietnia 2022 r.

(miejsce cumowania 131 A)

UAB Vakaru refonda

Minijos 180 (miejsca cumowania 129, 130, 131 A, 131, 132, 133 A), LT 93269, Klaipėda

LITWA

Tel. +370 46 483940/483891 Faks: +370 46 483891 E-mail: refonda@wsy.lt

Wzdłuż burty statku (na wodzie w miejscu cumowania)Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 230 m

Szerokość: 55 m

Głębokość: 14 m

Pojemność brutto: 70 000

Zob. zezwolenie krajowe nr (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015.Wyraźna zgoda - pisemne powiadomienie w ciągu 30 dni roboczych20 140 (18)21 maja 2020 r.
NIDERLANDY
Keppel-Verolme

Prof. Gerbrandyweg 25

3197 KK Rotterdam-Botlek

NIDERLANDY

Tel. +31 181234353

E-mail: mzoethout@ keppelverolme.nl

Demontaż statkówMaksymalne wymiary statku: Długość: 405 m Szerokość: 90 m Głębokość: 11,6 mObiekt posiada zezwolenie na działalność; zezwolenie to zawiera ograniczenia i warunki dotyczące funkcjonowania w sposób przyjazny dla środowiska.Wyraźna zgoda52 000 (19)21 lipca 2021 r.
Scheepssloperij Nederland B.V.

Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel

Postbus 5234; 3295 ZJ s-Gravendeel

NIDERLANDY

Tel. +31 786736055

E-mail: info@sloperij-nederland.nl

Demontaż statkówMaksymalne wymiary statku:

Długość: 200 m

Szerokość: 33 m

Głębokość: 6 m

Wysokość: 45 m (most Botlek)

Procesy recyklingu rozpoczynają się na wodzie, aby odciążyć kadłub; winda do holowania statków na rampie może wyciągnąć 2 000 ton.

Obiekt posiada zezwolenie na działalność; zezwolenie to zawiera ograniczenia i warunki dotyczące funkcjonowania w sposób przyjazny dla środowiska.Wyraźna zgoda9 300 (20)27 września 2021 r.
PORTUGALIA
Navalria - Docas, Construções e Reparações Navais

Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811-901 Aveiro

PORTUGALIA

Tel. +351 234378970, +351 232767700

E-mail: info@navalria.pt

Demontaż

w suchym doku,

dekontaminacja i demontaż na płaszczyźnie poziomej i nachylonej w zależności od rozmiaru statku

Zdolność nominalna płaszczyzny poziomej: 700 ton

Zdolność nominalna płaszczyzny nachylonej: 900 ton

Warunki mające zastosowanie do tego działania są określone w specyfikacjach załączonych do tytułu AL nr 5/2015/CCDRC z dnia 26 stycznia 2016 r.Wyraźna zgoda1 900 (21)26 stycznia 2020 r.
FINLANDIA
Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd)

Navirentie 9,

21110 Naantali

FINLANDIA

Tel. +358 405106952

E-mail try@turkurepairyard.com

Wzdłuż burty statku, suchy dokStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 250 m

Szerokość: 40 m

Zanurzenie: 7,9 m

Ograniczenia te są zawart. w krajowym zezwoleniu środowiskowym.Dorozumiana zgoda przy maksymalnym okresie przeglądu 30 dni20 000 (22)1 października 2023 r.
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
Able UK Limited

Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre

Graythorp Dock

Tees Road

Hartlepool

Cleveland

TS25 2DB

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Tel. +44 1642806080

E-mail: info@ableuk.com

Demontaż statków

i powiązane z nim

działania

dozwolone

w suchym doku

i na wodzie

w miejscu

cumowania

Każdy statek o wymiarach określonych w zezwoleniu.

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 337,5 m

Szerokość: 120 m

Zanurzenie: 6,65 m

Zakład posiada plan zakładu recyklingu statków spełniający wymagania rozporządzenia (UE) nr 1257/2013.

Obiekt jest autoryzowany na mocy zezwolenia (nr referencyjny EPR/VP3296ZM), które ogranicza działania i określa warunki dotyczące prowadzącego zakład.

Wyraźna zgoda66 340 (23)6 października 2020 r.
Dales Marine Services Ltd

Imperial Dry Dock

Leith

Edinburgh

EH6 7DR

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Osoba wyznaczona do kontaktów:

Tel. +44 1314543380

E-mail: leithadmin@dalesmarine. co.uk; b.robertson@dalesmarine. co.uk

Demontaż statków

i powiązane z nim

działania

dozwolone

w suchym doku

i na wodzie

w miejscu

cumowania

Każdy statek, maksymalnie do 7 000 ton

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 165 m

Szerokość: 21 m

Zanurzenie: 7,7 m

Zakład posiada plan zakładu recyklingu statków spełniający wymagania rozporządzenia (UE) nr 1257/2013. Obiekt jest autoryzowany na mocy pozwolenia (nr ref.: WML L 1157331), które ogranicza działania i określa warunki dotyczące prowadzącego zakład.Wyraźna zgoda7 275 (24)2 listopada 2022 r.
Harland and Wolff Heavy Industries Limited

Queen's Island

Belfast

BT3 9DU

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Tel. +44 2890458456

E-mail: trevor.hutchinson@ harland-wolff.com

Demontaż statków

i powiązane z nim

działania

dozwolone

w suchym doku

i na wodzie

w miejscu

cumowania

Każdy statek o wymiarach określonych w uzgodnionym planie prac.

Maksymalne wymiary statku:

Główny dok (największy) ma 556 m × 93 m × 1,2 m DWT i może przyjmować statki do tej wielkości. Ten największy suchy dok ma 1,2 mln DWT.

Zakład posiada plan zakładu recyklingu statków spełniający wymagania rozporządzenia (UE) nr 1257/2013.

Obiekt jest autoryzowany na mocy pozwolenia na gospodarowanie odpadami nr LN/07/21/V2, które ogranicza działania i określa warunki dotyczące prowadzącego zakład.

Wyraźna zgoda13 200 (25)3 sierpnia 2020 r.
Swansea Drydock Ltd

Prince of Wales Dry Dock

Swansea

Walia

SA1 1LY

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Tel. +44 1792654592

E-mail: info@swanseadrydocks. com

Demontaż statków

i powiązane z nim

działania

dozwolone

w suchym doku

i na wodzie

w miejscu

cumowania

Każdy statek o wymiarach określonych w zezwoleniu.Obiekt posiada plan zakładu recyklingu statków spełniający wymagania rozporządzenia (UE) nr 1257/2013.Wyraźna zgoda7 275 (26)2 lipca 2020 r.
Maksymalne wymiary statku:Obiekt jest autoryzowany na

mocy zezwolenia (nr referencyjny EPR/UP3298VL), które

ogranicza działania i określa

warunki dotyczące prowadzącego zakład.

Długość: 200 m
Szerokość: 27 m
Zanurzenie: 7 m
(1) Zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 w sprawie recyklingu statków.

(2) Zgodnie z art. 32 ust. 1 lit. a) zdanie trzecie rozporządzenia (UE) nr 1257/2013.

(3) Data wygaśnięcia włączenia do europejskiego wykazu odpowiada dacie wygaśnięcia zezwolenia lub pozwolenia przyznanego zakładowi w państwie członkowskim.

(4) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków danego zakładu wynosi 50 000 LDT rocznie.

(5) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków danego zakładu wynosi 50 000 LDT rocznie.

(6) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków danego zakładu wynosi 200 000 LDT rocznie.

(7) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków danego zakładu wynosi 50 000 LDT rocznie.

(8) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków danego zakładu wynosi 15 000 LDT rocznie.

(9) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków danego zakładu wynosi 60 000 LDT rocznie.

(10) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków danego zakładu wynosi 15 000 LDT rocznie.

(11) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków danego zakładu wynosi 18 000 LDT rocznie.

(12) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków danego zakładu wynosi 23 000 LDT rocznie.

(13) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków danego zakładu wynosi 10 000 LDT rocznie.

(14) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków danego zakładu wynosi 60 000 LDT rocznie.

(15) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków danego zakładu wynosi 15 000 LDT rocznie.

(16) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 30 000 LDT rocznie.

(17) Zgodnie z posiadanymi zezwoleniami zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 12 000 LDT rocznie (6 000 LDT na miejsce cumowania).

(18) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 45 000 LDT rocznie.

(19) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków danego zakładu wynosi 100 000 LDT rocznie.

(20) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków danego zakładu wynosi 45 000 LDT rocznie.

(21) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków danego zakładu wynosi 5 000 LDT rocznie.

(22) Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków danego zakładu wynosi 40 000 LDT rocznie.

(23) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 230 000 LDT rocznie.

(24) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 7 275 LDT rocznie.

(25) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 300 000 LDT rocznie.

(26) Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 74 999 LDT rocznie.

CZĘŚĆ B

Zakłady recyklingu statków znajdujące się w państwach trzecich

Nazwa zakładuMetoda recyklinguRodzaj i wielkość statków, które można poddać recyklingowiOgraniczenia i uwarunkowania w funkcjonowaniu zakładu recyklingu statków, w tym dotyczące gospodarowania odpadami niebezpiecznymiInformacje na temat procedury wyraźnego lub dorozumianego zatwierdzenia planu recyklingu statku przez właściwy organ (1)Maksymalna roczna wielkość recyklingu statków obliczona jako suma wyrażonej w LTD masy statków, które zostały poddane recyklingowi w danym roku w tym zakładzie (2)Data wygaśnięcia włączenia do europejskiego wykazu (3)
TURCJA
LEYAL Gemi Söküm Sanayi ve Ticaret

LTD.

Gemi Söküm Tesisleri, Parcel

3-4 Aliaga,

Izmir 35800,

TURCJA

Tel. +90 2326182030

E-mail: info@leyal.com.tr

Na lądzieStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: bez ograniczenia

Szerokość: 100 m

Zanurzenie: 15 m

Obiekt posiada zezwolenie na demontaż statku, wydane przez Ministerstwo Środowiska i Urbanistyki, oraz świadectwo autoryzacji na demontaż statku wydane przez Ministerstwo Transportu, Gospodarki Morskiej i Komunikacji, które zawiera ograniczenia i warunki dotyczące działania zakładu.

Odpady niebezpieczne są przetwarzane przez SRAT (Stowarzyszenie na rzecz recyklingu statków w Turcji), które prowadzi działalność na podstawie niezbędnego pozwolenia wydanego przez Ministerstwo Środowiska i Urbanistyki.

Dorozumiana zgoda

Plan recyklingu statku (SRP) jest częścią zestawu dokumentów, przeglądów oraz zezwoleń/pozwoleń, które są przedkładane właściwym organom w celu uzyskania zezwolenia na demontaż statku.

SRP nie zostaje ani jednoznacznie zatwierdzony, ani odrzucony jako samodzielny dokument.

55 495 (4)9 grudnia 2023 r.
LEYAL-Demtaş Gemi Söküm Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 25 Aliaga,

Izmir 35800,

TURCJA

Tel. +90 2326182065

E-mail: demtas@leyal.com.tr

Na lądzieStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: bez ograniczenia

Szerokość: 63 m

Zanurzenie: 15 m

Obiekt posiada zezwolenie na demontaż statku, wydane przez Ministerstwo Środowiska i Urbanistyki, oraz świadectwo autoryzacji na demontaż statku wydane przez Ministerstwo Transportu, Gospodarki Morskiej i Komunikacji, które zawiera ograniczenia i warunki dotyczące działania zakładu.

Odpady niebezpieczne są przetwarzane przez SRAT (Stowarzyszenie na rzecz recyklingu statków w Turcji), które prowadzi działalność na podstawie niezbędnego pozwolenia wydanego przez Ministerstwo Środowiska i Urbanistyki.

Dorozumiana zgoda

Plan recyklingu statku (SRP) jest częścią zestawu dokumentów, przeglądów oraz zezwoleń/pozwoleń, które są przedkładane właściwym organom w celu uzyskania zezwolenia na demontaż statku.

SRP nie zostaje ani jednoznacznie zatwierdzony, ani odrzucony jako samodzielny dokument.

50 350 (5)9 grudnia 2023 r.
STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI
International Shipbreaking Limited L.L.C

18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521 STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

Tel. 9568312299

E-mail: chris.green@

internationalshipbreaking.

com

robert.berry@

internationalshipbreaking.

com

Wzdłuż burty statku (na wodzie w miejscu cumowania), pochylniaStatki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 335 m Szerokość: 48 m Zanurzenie: 9 m

Warunki, na jakich zezwala się na prowadzenie działalności, są określone w zezwoleniach, świadectwach i upoważnieniach wydanych przez Agencję Ochrony Środowiska, Teksańską Komisję ds. Jakości Środowiska Naturalnego (Texas Commission of Environmental Quality), teksański Generalny Urząd Gruntów (General Land Office) oraz straż przybrzeżną Stanów Zjednoczonych.W prawie Stanów Zjednoczonych nie istnieje obecnie procedura związana z zatwierdzaniem planów recyklingu statków.120 000 (6)9 grudnia 2023 r.
Amerykańska ustawa o kontroli substancji toksycznych zakazuje przywozu do Stanów Zjednoczonych statków pływających pod banderą państw trzecich i zawierających stężenia PCB wyższe niż 50 ppm.

Zakład posiada dwie pochylnie do ostatecznego recyklingu statków (pochylnia wschodnia i zachodnia). Statki pływające pod banderą państw członkowskich UE poddaje się recyklingowi wyłącznie na pochylni wschodniej.

(1) Zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 w sprawie recyklingu statków.

(2) Zgodnie z art. 32 ust. 1 lit. a) zdanie trzecie rozporządzenia (UE) nr 1257/2013.

(3) Zakład recyklingu statków znajdujący się w państwie trzecim jest włączony do europejskiego wykazu na okres pięciu lat od daty wejścia w życie odpowiedniej decyzji wykonawczej Komisji, która przewiduje włączenie tego zakładu do wykazu, chyba że określono inaczej.

(4) Teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków danego zakładu wynosi 80 000 LDT rocznie.

(5) Teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków danego zakładu wynosi 60 000 LDT rocznie.

(6) Teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków danego zakładu wynosi 120 000 LDT rocznie."

1 Dz.U. L 330 z 10.12.2013, s. 1.
2 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2323 z dnia 19 grudnia 2016 r. ustanawiająca europejski wykaz zakładów recyklingu statków zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 w sprawie recyklingu statków (Dz.U. L 345 z 20.12.2016, s. 119).
3 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1478 z dnia 3 października 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/2323 ustanawiającą europejski wykaz zakładów recyklingu statków zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 (Dz.U. L 249 z 4.10.2018, s. 6).
4 Modern American Recycling Services Europe.
5 San Giorgio del Porto S.p.A.
6 Turun Korjaustelakka Oy.
7 Leyal Gemi Söküm Sanayi ve Tícaret Ltd. and Leyal Demtaș Gemi Söküm Sanayi ve Ticaret A.Ș .
8 International Shipbreaking Limited, L.L.C.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.