Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.170.98

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1178
z dnia 2 czerwca 2017 r.
zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/2008 dotyczącą środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do choroby guzowatej skóry bydła w niektórych państwach członkowskich

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 3624)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 1 lipca 2017 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 1 , w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 2 , w szczególności jej art. 10 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzającą ogólne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób zwierząt i szczególne środki odnoszące się do choroby pęcherzykowej świń 3 , w szczególności jej art. 19 ust. 1 lit. a), art. 19 ust. 3 lit. a) i art. 19 ust. 6,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi 4 , w szczególności jej art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 92/119/EWG określa ogólne środki zwalczania stosowane w przypadku wystąpienia ogniska niektórych chorób zwierząt, w tym choroby guzowatej skóry bydła (LSD). Odnośne środki kontroli obejmują ustanowienie obszarów zapowietrzonych i zagrożonych wokół zakażonego gospodarstwa, a także szczepienia interwencyjne w razie wystąpienia ogniska choroby guzowatej skóry bydła.

(2) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2008 5  określa środki kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do choroby guzowatej skóry bydła w państwach członkowskich lub ich częściach wymienionych w załączniku I do niej, w tym minimalne wymogi dotyczące programów szczepień przeciwko tej chorobie przedłożonych przez państwa członkowskie Komisji do zatwierdzenia.

(3) W art. 2 decyzji wykonawczej (UE) 2016/2008 "obszar zakażony" zdefiniowano jako część terytorium państwa członkowskiego wymienioną w części II załącznika I do przedmiotowej decyzji, obejmującą obszar, na którym potwierdzono wystąpienie choroby guzowatej skóry bydła, i na której po zatwierdzeniu programów szczepień przez Komisję można prowadzić szczepienia przeciwko tej chorobie. W art. 2 tej decyzji wykonawczej "obszar wolny od choroby, na którym zastosowano szczepienia" zdefiniowano jako część terytorium państwa członkowskiego wymienioną w części I załącznika I do przedmiotowej decyzji, obejmującą obszary poza obszarami zakażonymi, na której po zatwierdzeniu programów szczepień przez Komisję prowadzi się szczepienia przeciwko tej chorobie.

(4) W art. 3 decyzji wykonawczej (UE) 2016/2008 określono ograniczenia dotyczące wysyłki bydła i dzikich przeżuwaczy utrzymywanych w niewoli oraz określonych produktów pochodzenia zwierzęcego z obszarów wymienionych w załączniku I do przedmiotowej decyzji, aby ograniczyć do minimum ryzyko rozprzestrzeniania się choroby guzowatej skóry bydła.

(5) W art. 7 decyzji wykonawczej (UE) 2016/2008 przewidziano odstępstwa od ograniczeń określonych w art. 3 tej decyzji wykonawczej w odniesieniu do wysyłki nasienia, komórek jajowych i zarodków bydła oraz dzikich przeżuwaczy utrzymywanych w niewoli z obszarów wymienionych jako obszary wolne od choroby, na których zastosowano szczepienia, w części I załącznika I do niej.

(6) Należy wprowadzić rozróżnienie między poziomami ryzyka rozprzestrzeniania się choroby guzowatej skóry bydła poprzez przesyłki nasienia, komórek jajowych i zarodków bydła, kiedy tego rodzaju materiał biologiczny jest wysyłany z obszaru wolnego od choroby, na którym zastosowano szczepienia, do innego obszaru wolnego od choroby, na którym zastosowano szczepienia, a przypadkami, kiedy jest wysyłany do obszaru zakażonego położonego w tym samym państwie członkowskim. Dlatego konieczne jest ustanowienie w odniesieniu do odstępstw mających zastosowanie do takich przesyłek w granicach tego samego państwa członkowskiego odmiennych warunków, proporcjonalnych do istniejącego ryzyka, o ile istnieją warunki bezpiecznego wysyłania materiału biologicznego tego rodzaju wewnątrz obszaru wolnego od choroby, na którym zastosowano szczepienia, lub obszaru zakażonego położonego w tym samym państwie członkowskim. Należy zatem odpowiednio zmienić art. 7 decyzji wykonawczej (UE) 2016/2008.

(7) Dnia 2 marca 2017 r. Grecja zgłosiła nowe ognisko choroby guzowatej skóry bydła w jednostce regionalnej Kerkyra, wyspie na morzu Jońskim położonej w najdalej wysuniętej na północny zachód części Grecji, gdzie nie notowano wcześniej ognisk choroby guzowatej skóry bydła. Z tego powodu wykaz stref zakażonych w Grecji w związku z chorobą guzowatą skóry bydła w części II załącznika I do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2008 należy uzupełnić o jednostkę regionalną Kerkyra. Należy zatem odpowiednio zmienić część II załącznika I do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2008.

(8) Dnia 14 marca 2017 r. Grecja poinformowała Komisję o swej decyzji rozszerzenia szczepień przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła na regiony: Wysp Jońskich, Wysp Egejskich Północnych, Wysp Egejskich Południowych i Krety, gdzie do tej pory choroba guzowata skóry bydła nie występowała, z wyjątkiem jednostki regionalnej Kerkyra, gdzie jej wystąpienie potwierdzono dnia 2 marca 2017 r., i jednostki regionalnej Limnos, gdzie występowała od 2015 r. Z tego powodu wymienione regiony Grecji należy włączyć do obszarów wolnych od choroby, na których zastosowano szczepienia, wymienionych w części I załącznika I do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2008. Należy zatem odpowiednio zmienić część I załącznika I do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2008.

(9) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji wykonawczej (UE) 2016/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 7 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 7

Odstępstwa od zakazu wysyłki nasienia, komórek jajowych i zarodków bydła i dzikich przeżuwaczy utrzymywanych w niewoli z obszarów wymienionych w częściach I i II załącznika I oraz warunki specjalne wysyłki tych produktów na obszarach wymienionych w częściach I i II znajdujących się w tym samym państwie członkowskim

1. Na zasadzie odstępstwa od zakazu przewidzianego w art. 3 lit. b) właściwy organ może zezwolić na wysyłkę nasienia, komórek jajowych i zarodków bydła oraz dzikich przeżuwaczy utrzymywanych w niewoli z centrów pozyskiwania nasienia lub z innych zakładów położonych na obszarze wymienionym w części I załącznika I na inny obszar innego państwa członkowskiego wymieniony w części I lub II załącznika I, pod warunkiem że zwierzęta będące dawcami oraz nasienie, komórki jajowe i zarodki spełniają następujące warunki:

a) zwierzęta będące dawcami zostały zaszczepione i ponownie zaszczepione przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła zgodnie z instrukcjami producenta zastosowanej szczepionki, przy czym pierwszą dawkę podano co najmniej 60 dni przed datą pobrania nasienia, komórek jajowych lub zarodka; lub zwierzęta będące dawcami poddano badaniu serologicznemu w celu wykrycia swoistych przeciwciał przeciwko wirusowi choroby guzowatej skóry bydła, w dniu pobrania i co najmniej 28 dni po okresie pobierania nasienia lub w dniu pobrania w przypadku zarodków i komórek jajowych, i otrzymano wyniki ujemne;

b) zwierzęta będące dawcami przebywały przez 60 dni poprzedzających datę pobrania nasienia, komórek jajowych lub zarodków w centrum sztucznego unasienniania lub w innym odpowiednim zakładzie, w którym nie potwierdzono żadnego przypadku choroby guzowatej skóry bydła w promieniu co najmniej 20 km w okresie trzech miesięcy przed datą pobrania nasienia, komórek jajowych lub zarodków, a w okresie wcześniejszym każde potwierdzenie zakażenia chorobą guzowatej skóry bydła skutkowało eliminacją i zniszczeniem wszystkich podatnych zwierząt w gospodarstwach, w których wystąpiła choroba;

c) zwierzęta będące dawcami zostały poddane kontroli klinicznej na 28 dni przed datą pobrania oraz w całym okresie pobierania i nie wykazywały żadnych objawów klinicznych choroby guzowatej skóry bydła;

d) zwierzęta będące dawcami poddano badaniu na obecność czynnika choroby guzowatej skóry bydła metodą łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) przeprowadzonemu na próbkach krwi pobranych na początku okresu pobierania nasienia, a następnie pobieranych co najmniej co 14 dni w tymże okresie, lub w dniu pobrania zarodków i komórek jajowych, i uzyskano wyniki ujemne;

e) nasienie poddano badaniu na obecność czynnika choroby guzowatej skóry bydła metodą PCR z wynikiem ujemnym; oraz

f) właściwy organ w miejscu pochodzenia realizuje program szczepień przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła, który jest zgodny z warunkami określonymi w załączniku II i został zatwierdzony przez Komisję, i poinformował Komisję oraz pozostałe państwa członkowskie o dacie rozpoczęcia i zakończenia swojego programu szczepień zgodnie z załącznikiem II.

2. Na zasadzie odstępstwa od zakazu przewidzianego w art. 3 lit. b) właściwy organ może zezwolić na wysyłkę nasienia, komórek jajowych i zarodków bydła oraz dzikich przeżuwaczy utrzymywanych w niewoli z centrów pozyskiwania nasienia lub z innych zakładów położonych na obszarach wymienionych w:

a) części I załącznika I do miejsca przeznaczenia znajdującego się na innym obszarze wymienionym w części I lub II załącznika I w tym samym państwie członkowskim;

b) części II załącznika I do miejsca przeznaczenia znajdującego się na innym obszarze wymienionym w części II załącznika I w tym samym państwie członkowskim.

Odstępstwa przewidziane w niniejszym ustępie akapit pierwszy stosuje się z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w ust. 1 lit. a), b) i c);

3. Na zasadzie odstępstwa od zakazu przewidzianego w art. 3 lit. b) właściwy organ może zezwolić na wysyłkę nasienia, komórek jajowych i zarodków bydła oraz dzikich przeżuwaczy utrzymywanych w niewoli z centrów pozyskiwania nasienia lub innych zakładów położonych na obszarach wymienionych w części I załącznika I na dowolny obszar tego samego lub innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, pod warunkiem że zwierzęta będące dawcami oraz nasienie, komórki jajowe i zarodki spełniają następujące warunki:

a) warunki ustanowione w ust. 1 lit. a)-f);

b) zwierzęta będące dawcami spełniają wszelkie inne odpowiednie gwarancje dotyczące zdrowia zwierząt, w oparciu o pozytywne wyniki oceny ryzyka wpływu takiej wysyłki oraz środków przeciwko rozprzestrzenianiu się choroby guzowatej skóry bydła, wymagane przez właściwy organ państwa członkowskiego miejsca pochodzenia i zatwierdzone przez właściwe organy państw miejsc tranzytu i przeznaczenia, przed wysyłką takiego nasienia, komórek jajowych lub zarodków; oraz

c) państwo członkowskie miejsca pochodzenia musi bezzwłocznie poinformować Komisję i pozostałe państwa członkowskie o gwarancjach dotyczących zdrowia zwierząt oraz o zatwierdzeniu przez właściwe organy, o których mowa w lit. b).

4. Jeżeli nasienie, zarodki i komórki jajowe, które są zgodne z wymogami zawartymi w ust. 1 i 3 niniejszego artykułu, są wysyłane do innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, do odpowiednich świadectw weterynaryjnych zgodnych z dyrektywami 88/407/EWG, 89/556/EWG lub z decyzją 93/444/EWG dodaje się następujące sformułowanie uzupełniające:

» ....... (Nasienie, komórki jajowe lub zarodki, wskazać odpowiednio) zgodne z ...... (art. 7 ust. 1 lub z art. 7 ust. 3, wskazać odpowiednio) decyzji wykonawczej (UE) 2016/2008 dotyczącej środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do choroby guzowatej skóry bydła w niektórych państwach członkowskich«.";

2) załącznik I zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Załącznik I do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2008 otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK I

CZĘŚĆ I

»Obszary wolne od choroby, na których zastosowano szczepienia«

1. Chorwacja

Całe terytorium Chorwacji.

2. Bułgaria

A. Następujące obwody w Bułgarii:

- obwód Burgas

- obwód Warna

- obwód Dobricz

- obwód Razgrad

- obwód Silistra

- obwód Ruse

- obwód Plewen.

B. Następujące gminy w Bułgarii:

- gminy Opaka, Popowo i Antonowo w obwodzie Tyrgowiszte

- gminy Szumen, Kaspiczan, Nowi Pazar, Nikoła Kozlewo, Kaolinowo, Wenec i Chitrino w obwodzie Szumen

- gminy Swisztow, Połski Trymbesz i Strażica w obwodzie Wielkie Tyrnowo.

3. Grecja

Następujące regiony w Grecji:

- region Wyspy Jońskie z wyłączeniem jednostki regionalnej Kerkyra

- region Morze Egejskie Północne z wyłączeniem jednostki regionalnej Limnos

- region Morze Egejskie Południowe

- region Kreta.

CZĘŚĆ II

»Obszary zakażone«

1. Grecja

A. Następujące regiony w Grecji:

- region Attyka

- region Grecja Środkowa

- region Macedonia Środkowa

- region Macedonia Wschodnia i Tracja

- region Epir

- region Peloponez

- region Tesalia

- region Grecja Zachodnia

- region Macedonia Zachodnia.

B. Następujące jednostki regionalne w Grecji:

- jednostka regionalna Limnos

- jednostka regionalna Kerkyra.

2. Bułgaria

Całe terytorium Bułgarii z wyłączeniem obszarów wymienionych w części I.".

1 Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.
2 Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.
3 Dz.U. L 62 z 15.3.1993, s. 69.
4 Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.
5 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2008 z dnia 15 listopada 2016 r. dotycząca środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do choroby guzowatej skóry bydła w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 310 z 17.11.2016, s. 51).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.