Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.139.78

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 maja 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/919
z dnia 29 maja 2017 r.
zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/1942 w sprawie specyfikacji Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 -Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych 1 , w szczególności jego art. 15 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/1017 Komisja jest odpowiedzialna za utworzenie, przy wsparciu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych (EPPI). EPPI jest publicznie dostępnym portalem internetowym zawierającym wykaz projektów inwestycyjnych, który stanowi platformę służącą promowaniu projektów wśród potencjalnych inwestorów na całym świecie.

(2) Specyfikacje Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych (EPPI) zostały określone w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1942 2 .

(3) Doświadczenie zdobyte w ramach zarządzania EPPI wskazuje, że niektóre przepisy należy zmienić, w szczególności w celu przyciągnięcia większej liczby projektów od mniejszych promotorów projektów, MŚP i spółek o średniej kapitalizacji, zgodnie z celem Unii Europejskiej przewidującym wsparcie MŚP i przedsiębiorczości. W związku z tym minimalny koszt projektu należy obniżyć z 5 mln EUR do 1 mln EUR.

(4) W celu zwiększenia atrakcyjności EPPI i zmniejszenia obciążenia promotorów projektów w sposób niedyskryminujący, a tym samym nadania impulsu, który zwiększy liczbę projektów publikowanych w EPPI, od żadnego z promotorów projektów nie należy pobierać opłaty za rozpatrzenie wniosku o zamieszczenie projektu w EPPI. Należy utrzymać weryfikację projektu, o której mowa w sekcji 3 załącznika do decyzji wykonawczej (UE) 2016/1942, w celu zapewnienia publikacji wysokiej jakości projektów w EPPI.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji wykonawczej (UE) 2016/1942 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) minimalna wielkość projektu (lub programu składającego się z mniejszych projektów) wynosi 1 000 000 EUR;";

2) art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 3

Nie pobiera się opłaty za rozpatrzenie wniosku.";

3) skreśla się sekcję 4 załącznika.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 maja 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 169 z 1.7.2015, s. 1.
2 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1942 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie specyfikacji Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych i uchylająca decyzję wykonawczą (UE) 2015/1214 (Dz.U. L 299 z 5.11.2016, s. 86).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.