Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.167.39

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1161
z dnia 23 czerwca 2017 r.
zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/159 ustanawiającą procedury składania wniosków 0 udzielenie dotacji i wniosków o płatność oraz związanych z nimi informacji, w odniesieniu do środków nadzwyczajnych w zakresie zwalczania agrofagów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4221)

(Dz.U.UE L z dnia 30 czerwca 2017 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, zmieniające dyrektywy Rady 98/56/WE, 2000/29/WE i 2008/90/WE, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002, (WE) nr 882/2004 i (WE) nr 396/2005, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające decyzje Rady 66/399/EWG, 76/894/EWG i 2009/470/WE 1 , w szczególności jego art. 36 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/159 2  ustanowiono procedury składania wniosków o udzielenie dotacji i wniosków o płatność oraz związanych z nimi informacji, w odniesieniu do środków nadzwyczajnych w zakresie zwalczania agrofagów, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 652/2014.

(2) Zgodnie z art. 54 rozporządzenia (UE) nr 652/2014 art. 18 ust. 1 lit. d) tego rozporządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 2017 r. W celu uwzględnienia koszów zrekompensowania zainteresowanym właścicielom strat odpowiadających wartości zniszczonych roślin, produktów roślinnych lub innych produktów objętych środkami, o których to kosztach mowa w art. 18 tego rozporządzenia, w ramach środków przewidzianych w art. 1 decyzji wykonawczej (UE) 2016/159, decyzję tę należy odpowiednio zmienić.

(3) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Zmiany w decyzji wykonawczej (UE) 2016/159

W decyzji wykonawczej (UE) 2016/159 wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Aby otrzymać wkład finansowy Unii, państwa członkowskie dostarczają w terminie dwóch miesięcy od urzędowego potwierdzenia wystąpienia agrofaga, o którym mowa w art. 17 rozporządzenia (UE) nr 652/2014, informacje wstępne dotyczące pojawu agrofaga. Takie informacje wstępne dostarcza się w formie pliku elektronicznego zgodnie ze wzorem podanym w załączniku I do niniejszej decyzji. Za takie informacje wstępne uznaje się powiadomienia przedstawiane Komisji zgodnie z opisem w art. 1 i 2 decyzji wykonawczej 2014/917/UE.";

2) art. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Nie później niż sześć miesięcy od urzędowego potwierdzenia wystąpienia agrofaga państwa członkowskie przedkładają Komisji wnioski o udzielenie dotacji na podstawie art. 16 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 652/2014 w formie pliku elektronicznego zgodnie ze wzorami 1 i 2 podanymi w załączniku II do niniejszej decyzji.";

3) w art. 1 akapit trzeci dodaje się lit. e) w brzmieniu:

"e) szacowane koszty zrekompensowania właścicielom strat odpowiadające wartości zniszczonych roślin, produktów roślinnych lub innych produktów, o których mowa w art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 652/2014.";

4) art. 1 akapit piąty otrzymuje brzmienie:

"Wnioski o udzielenie dotacji z tytułu szacowanych kosztów niezbędnych do zwalczania lub ograniczania rozprzestrzeniania agrofaga, w odniesieniu do których wniosek został już wysłany w poprzednich latach kalendarzowych, zawierają zaktualizowane wersje załącznika II (1 i 2) do niniejszej decyzji.";

5) w art. 2 lit. a) i b) otrzymują brzmienie jak poniżej i dodaje się lit. c) w brzmieniu:

"a) wniosek o płatność z tytułu poniesionych kosztów kwalifikowanych, w formie pliku elektronicznego zgodnie ze wzorami 1 i 2 podanymi w załączniku III do niniejszej decyzji; w związku z tym, w stosownych przypadkach, należy stosować wniosek o płatność określony w załączniku III (1);

b) sprawozdanie techniczne zgodnie z załącznikiem IV do niniejszej decyzji;

c) wnioski o udzielenie dotacji na szacowane koszty zrekompensowania właścicielom strat odpowiadające wartości zniszczonych roślin, produktów roślinnych lub innych produktów, o których to kosztach mowa w art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 652/2014, zawierają załącznik III (2) do niniejszej decyzji.";

6) art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 4

Niniejszą decyzję stosuje się w odniesieniu do pojawów agrofaga, o których Komisja została poinformowana od dnia 1 stycznia 2017 r.";

7) w załącznikach I, II, III i IV wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

W załącznikach do decyzji wykonawczej (UE) 2016/159 wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik I otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK I

grafika

2) załącznik II otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK II

grafika

3) załącznik III otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK III

Wzór 1

grafika

Wzór 2 - WNIOSEK O PŁATNOŚĆ - ODSZKODOWANIA ZA ROŚLINY

grafika

4) dodaje się załącznik IV w brzmieniu:

"ZAŁĄCZNIK IV

grafika

1 Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 1.
2 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/159 z dnia 4 lutego 2016 r. ustanawiającą procedury składania wniosków o udzielenie dotacji i wniosków o płatność oraz związanych z nimi informacji, w odniesieniu do środków nadzwyczajnych w zakresie zwalczania agrofagów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014. Dz.U. L 31 z 6.2.2016, s. 51.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.