Dz.U.UE.L.2018.323.18

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2018 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/2021
z dnia 17 grudnia 2018 r.
zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2015/348 w odniesieniu do spójności skorygowanych celów w kluczowym obszarze skuteczności działania dotyczącym efektywności kosztowej, zawartych w planach krajowych lub planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej przedłożonych przez Portugalię i Rumunię

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8489)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 19 grudnia 2018 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (rozporządzenie ramowe) 1 , w szczególności jego art. 11 ust. 3 lit. c),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 390/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiające system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych 2 , w szczególności jego art. 14 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2004 państwa członkowskie przyjmują plany krajowe lub plany dotyczące funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej ("FAB"), zawierające, odpowiednio, wiążące cele krajowe lub wiążące cele na szczeblu FAB, zgodne z parametrami docelowymi skuteczności działania obowiązującymi na obszarze całej Unii. W rozporządzeniu (WE) nr 549/2004 przewidziano również, że Komisja dokonuje oceny zgodności tych celów na podstawie kryteriów oceny, o których mowa w art. 11 ust. 6 lit. d) tego rozporządzenia. Szczegółowe przepisy w tym zakresie zostały określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 390/2013.

(2) Po dokonaniu oceny planów skuteczności działania Komisja przyjęła decyzję wykonawczą (UE) 2015/348 3 , w której stwierdzono m.in. że lokalne cele Portugalii i Rumunii w kluczowym obszarze skuteczności działania dotyczącym efektywności kosztowej, zawarte w planach skuteczności działania, odpowiednio, Południowo-Zachodniego FAB ("SW FAB") i Dunajskiego FAB, są zgodne z ogólnounijnymi parametrami docelowymi skuteczności działania ustalonymi na drugi okres odniesienia (2015-2019).

(3) Następnie Komisja przyjęła decyzję wykonawczą (UE) 2018/1782 4 , umożliwiającą zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 390/2013 rewizję celów w kluczowym obszarze skuteczności działania dotyczącym efektywności kosztowej określonych na lata 2018 i 2019 dla służb żeglugi powietrznej Portugalii i Rumunii.

(4) Na tej podstawie Portugalia i Rumunia dokonały rewizji przedmiotowych celów oraz odpowiednio zmieniły swoje plany skuteczności działania.

(5) Dokumentacja przedłożona przez Portugalię i Rumunię została oceniona przez organ weryfikujący skuteczność działania ("PRB"), który pomaga Komisji we wdrażaniu systemu skuteczności działania zgodnie z art. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 390/2013. Sprawozdanie PRB z oceny skorygowanych celów Portugalii przedłożono Komisji w dniu 20 września 2018 r., a jego aktualizację przekazano w dniu 12 października 2018 r.

(6) Sprawozdanie PRB z oceny skorygowanych celów Rumunii przedłożono Komisji w dniu 16 października 2018 r.

(7) Komisja dokonała oceny tych zmienionych planów, a w szczególności skorygowanych celów, zgodnie z art. 14 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 390/2013, biorąc pod uwagę otrzymaną dokumentację oraz sprawozdania PRB. Zgodność celów w kluczowym obszarze skuteczności działania dotyczącym efektywności kosztowej, przedstawionych w postaci ustalonych kosztów jednostkowych na trasie i terminalowych, z celami ogólnounijnymi oceniono zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5 w związku z pkt 1 załącznika IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 390/2013. Komisja uwzględniła w szczególności trend ustalonych kosztów jednostkowych na trasie w drugim okresie odniesienia w stosunku do docelowego obniżenia średnio o 3,3 % rocznie oraz łącznie w pierwszym i drugim okresie odniesienia (2012-2019) w stosunku do docelowego obniżenia średnio o 1,7 % rocznie. Uwzględniła również poziom ustalonych kosztów jednostkowych na trasie w porównaniu z państwami członkowskimi o podobnym otoczeniu operacyjnym i gospodarczym.

(8) W przypadku Portugalii ocena wykazała, że skorygowane cele oparte są na planowanym obniżeniu jej ustalonych kosztów jednostkowych na trasie w drugim okresie odniesienia średnio o 2 % rocznie. Cel ten jest niższy od docelowego obniżenia średnich ogólnounijnych ustalonych kosztów jednostkowych na trasie w tym okresie. Skorygowany cel Portugalii na 2019 r. wyznaczono jednak w oparciu o planowane ustalone koszty jednostkowe na trasie znacznie niższe (- 30 %) od średnich ustalonych kosztów jednostkowych na trasie w państwach członkowskich o otoczeniu operacyjnym i gospodarczym podobnym do Portugalii. Łącznie w pierwszym i drugim okresie odniesienia planowane ustalone koszty jednostkowe na trasie mają zostać obniżone w znacznie większym stopniu (- 4 %) niż zakłada cel ogólnounijny. W związku z tym Komisja uważa, że skorygowane cele Portugalii na lata 2018 i 2019 są zgodne z ogólnounijnymi celami w zakresie skuteczności działania w kluczowym obszarze działania dotyczącym efektywności kosztowej na drugi okres odniesienia.

(9) W przypadku Rumunii ocena wykazała, że skorygowane cele oparte są na planowanym obniżeniu jej ustalonych kosztów jednostkowych na trasie w drugim okresie odniesienia średnio o 3,2 % rocznie. Cel ten jest nieco niższy od docelowego obniżenia średnich ogólnounijnych ustalonych kosztów jednostkowych na trasie w tym okresie. Skorygowany cel Rumunii na 2019 r. wyznaczono w oparciu o planowane ustalone koszty jednostkowe na trasie niższe (- 1,5 %) od średnich ustalonych kosztów jednostkowych na trasie w państwach członkowskich o otoczeniu operacyjnym i gospodarczym podobnym do Rumunii. Łącznie w pierwszym i drugim okresie odniesienia planowane ustalone koszty jednostkowe na trasie mają zostać obniżone w tym samym stopniu (- 1,7 %), jaki zakłada cel ogólnounijny. W związku z tym Komisja uważa, że skorygowane cele Rumunii na lata 2018 i 2019 są zgodne z ogólnounijnymi celami w zakresie skuteczności działania w kluczowym obszarze działania dotyczącym efektywności kosztowej na drugi okres odniesienia.

(10) Należy zatem zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2015/348, tak aby uwzględnić skorygowane cele Portugalii i Rumunii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2015/348 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Violeta BULC
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK

Docelowe parametry skuteczności działania w kluczowych obszarach działania dotyczących bezpieczeństwa, środowiska, przepustowości i efektywności kosztowej zawarte w przedłożonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2004 planach krajowych lub planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej i uznane za zgodne z ogólnounijnymi docelowymi parametrami skuteczności działania ustalonymi na drugi okres odniesienia

KLUCZOWY OBSZAR SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA

Efektywność zarządzania bezpieczeństwem (ang. Effectiveness of Safety Management, EOSM) oraz zastosowanie klasyfikacji dotkliwości w oparciu o metodologię narzędzia analizy ryzyka (ang. Risk Analysis Tool, RAT)

PAŃSTWO CZŁONKOWSKIEFABEOSMPoziom w zarządzaniu ruchem lotniczym na ziemi (RAT) (w %)Poziom w zarządzaniu ruchem lotniczym ogółem (RAT) (w %)
Na poziomie PAŃSTWANa poziomie INSTYTUCJI ZAPEWNIAJĄCEJ SŁUŻBY ŻEGLUGI POWIETRZNEJ2017201920172019
SCInne MOSMIRIATM-SSMIRIATM-SSMIRIATM-SSMIRIATM-S
AustriaFAB CECDD94,1793,33801001001008080808080100
Chorwacja
Czechy
Węgry
Słowacja
Słowenia
IrlandiaUK-IE FABCCD8080801001001008080808080100
Zjednoczone Królestwo
Belgia/LuksemburgFAB ECCCD≥ 80≥ 80≥ 80100100100≥ 80≥ 80≥ 80≥ 80≥ 80100
Francja
Niemcy
Niderlandy
[Szwajcaria]
PolskaBałtycki FABCCD≥ 80≥ 80≥ 80100100100≥ 80≥ 80≥ 809090100
Litwa
CyprBlue Med FABCCD8080801001001008080809595100
Grecja
Włochy
Malta
BułgariaDunajski FABCCD9090801001001008085809090100
Rumunia
DaniaDK-SE FABCCD8080801001001008080808080100
Szwecja
EstoniaNEFABCCD959585100100100909085100100100
Finlandia
Łotwa
[Norwegia]
PortugaliaSW FABCDD9090901001001008080908080100
Hiszpania

Skróty:

»SC«: cel zarządzania »kultura bezpieczeństwa« (ang. safety culture), o którym mowa w pkt 1.1 lit. a) w sekcji 2 załącznika I do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 390/2013

»Inne MO«: cele zarządzania (ang. management objectives) wymienione w pkt 1.1 lit. a) w sekcji 2 załącznika I do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 390/2013, inne niż »kultura bezpieczeństwa«

»RI«: wtargnięcia na pas startowy (ang. runway incursions)

»SMI«: naruszenia minimów separacji (ang. separation minima infringements)

»ATM-S«: szczególne zdarzenia związane z ATM (ang. ATM-specific occurrences)

KLUCZOWY OBSZAR SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA DOTYCZĄCY ŚRODOWISKA

Horyzontalna efektywność lotu na trasie dla faktycznej trajektorii

PAŃSTWO CZŁONKOWSKIEFABDOCELOWY PARAMETR W ZAKRESIE ŚRODOWISKA, NA POZIOMIE FAB (w %)
2019
AustriaFAB CE1,81
Chorwacja
Czechy
Węgry
Słowacja
Słowenia
IrlandiaUK-IE FAB2,99
Zjednoczone Królestwo
Belgia/LuksemburgFAB EC2,96
Francja
Niemcy
Niderlandy
[Szwajcaria]
PolskaBałtycki FAB1,36
Litwa
CyprBlue Med FAB2,45
Grecja
Włochy
Malta
BułgariaDunajski FAB1,37
Rumunia
DaniaDK-SE FAB1,19
Szwecja
EstoniaNEFAB1,22
Finlandia
Łotwa
[Norwegia]
PortugaliaSW FAB3,28
Hiszpania

KLUCZOWY OBSZAR DZIAŁANIA DOTYCZĄCY PRZEPUSTOWOŚCI

Opóźnienie w zarządzaniu przepływem ruchu lotniczego (ATFM) na trasie w min/lot

PAŃSTWO CZŁONKOWSKIEFABPARAMETR DOCELOWY W ZAKRESIE PRZEPUSTOWOŚCI NA TRASIE, NA POZIOMIE FAB
20152016201720182019
IrlandiaUK-IE FAB0,250,260,260,260,26
Zjednoczone Królestwo
PolskaBałtycki FAB0,210,210,210,220,22
Litwa
DaniaDK-SE FAB0,100,100,100,090,09
Szwecja
EstoniaNEFAB0,120,120,130,130,13
Finlandia
Łotwa
[Norwegia]

KLUCZOWY OBSZAR DZIAŁANIA DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ

Legenda:

OznaczeniePozycjaJednostki
(A)Ustalone koszty na trasie ogółem(w ujęciu nominalnym i w walucie krajowej)
(B)Stopa inflacji(%)
(C)Wskaźnik inflacji(100 = 2009)
(D)Ustalone koszty na trasie ogółem(ceny z 2009 r. w ujęciu realnym i w walucie krajowej)
(E)Trasowe jednostki usługowe ogółem(w jednostkach usługowych ogółem)
(F)Ustalony koszt jednostkowy na trasie(ceny z 2009 r. w ujęciu realnym i w walucie krajowej)

BAŁTYCKI FAB

Strefa pobierania opłat: Litwa - waluta: EUR

20152016201720182019
(A)23 316 99323 342 32124 186 97825 093 57425 748 766
(B)1,7 %2,2 %2,5 %2,2 %2,2 %
(C)112,9115,4118,4121,0123,7
(D)20 652 91920 223 85520 434 88620 737 56620 814 037
(E)490 928508 601524 877541 672559 548
(F)42,0739,7638,9338,2837,20

Strefa pobierania opłat: Polska - waluta: PLN

20152016201720182019
(A)658 592 342687 375 337807 874 605840 660 505795 098 157
(B)2,4 %2,5 %1,1 %1,9 %2,4 %
(C)115,9118,7111,3113,4116,1
(D)568 474 758578 848 069725 678 008741 339 221685 060 982
(E)4 362 8404 544 0004 299 9294 419 0004 560 000
(F)130,30127,39168,77167,76150,23

BLUE MED FAB

Strefa pobierania opłat: Cypr - waluta: EUR

20152016201720182019
(A)52 708 04553 598 49355 916 69157 610 27759 360 816
(B)1,6 %1,7 %1,7 %1,8 %2,0 %
(C)112,9114,8116,8118,9121,3
(D)46 681 63946 676 77247 881 61048 459 56048 952 987
(E)1 395 0811 425 7731 457 1401 489 1971 521 959
(F)33,4632,7432,8632,5432,16

Strefa pobierania opłat: Grecja - waluta: EUR

20152016201720182019
(A)147 841 464151 226 557155 317 991156 939 780164 629 376
(B)0,3 %1,1 %1,2 %1,3 %1,6 %
(C)107,9109,1110,4111,8113,6
(D)136 958 572138 630 543140 635 901140 350 008144 936 752
(E)4 231 8884 318 2814 404 9294 492 6224 599 834
(F)32,3632,1031,9331,2431,51

Strefa pobierania opłat: Malta - waluta: EUR

20152016201720182019
(A)17 736 06019 082 05720 694 94021 720 52322 752 314
(B)1,7 %1,8 %1,7 %1,7 %1,7 %
(C)111,9114,0115,9117,9119,9
(D)15 844 90816 745 95717 857 80218 429 48318 982 242
(E)609 000621 000880 000933 000990 000
(F)26,0226,9720,2919,7519,17

DUNAJSKI FAB

Strefa pobierania opłat: Bułgaria - waluta: BGN

20152016201720182019
(A)166 771 377172 805 739219 350 068228 283 095232 773 544
(B)0,9 %1,8 %1,1 %1,2 %1,4 %
(C)110,1112,1106,9108,1109,7
(D)151 495 007154 219 178205 254 233211 080 244212 260 655
(E)2 627 0002 667 0003 439 0003 611 8243 745 039
(F)57,6757,8259,6858,4456,68

Strefa pobierania opłat: Rumunia - waluta: RON

20152016201720182019
(A)690 507 397704 650 329718 659 958848 257 273859 757 273
(B)3,1 %3,0 %2,8 %4,7 %3,1 %
(C)126,9130,7134,4126,6130,5
(D)543 963 841538 937 162534 681 066670 078 574658 908 133
(E)4 012 8874 117 0194 219 0635 075 0005 222 000
(F)135,55130,90126,73132,04126,18

FAB DANIA-SZWECJA

Strefa pobierania opłat: Dania - waluta: DKK

20152016201720182019
(A)726 872 134724 495 393735 983 926749 032 040750 157 741
(B)1,8 %2,2 %2,2 %2,2 %2,2 %
(C)111,6114,1116,6119,1121,8
(D)651 263 654635 160 606631 342 985628 704 443616 095 213
(E)1 553 0001 571 0001 589 0001 608 0001 628 000
(F)419,36404,30397,32390,99378,44

Strefa pobierania opłat: Szwecja - waluta: SEK

20152016201720182019
(A)1 951 544 4851 974 263 0911 970 314 6881 964 628 9861 958 887 595
(B)1,6 %2,4 %2,1 %2,0 %2,0 %
(C)106,1108,6110,9113,1115,4
(D)1 840 204 0911 817 994 6731 777 040 9371 737 169 5701 698 130 296
(E)3 257 0003 303 0003 341 0003 383 0003 425 000
(F)565,00550,41531,89513,50495,80

FAB CE

Strefa pobierania opłat: Chorwacja - waluta: HRK

20152016201720182019
(A)670 066 531687 516 987691 440 691687 394 177674 346 800
(B)0,2 %1,0 %1,5 %2,5 %2,5 %
(C)109,2110,4112,0114,8117,7
(D)613 414 184622 991 131617 287 272598 707 050573 017 597
(E)1 763 0001 783 0001 808 0001 863 1851 926 787
(F)347,94349,41341,42321,34297,40

Strefa pobierania opłat: Czechy - waluta: CZK

20152016201720182019
(A)3 022 287 9003 087 882 7003 126 037 1003 149 817 8003 102 014 900
(B)1,9 %2,0 %2,0 %2,0 %2,0 %
(C)111,5113,7116,0118,3120,7
(D)2 710 775 6672 715 303 4332 694 955 0792 662 212 1662 570 401 338
(E)2 548 0002 637 0002 717 0002 795 0002 881 000
(F)1 063,881 029,69991,89952,49892,19

Strefa pobierania opłat: Węgry - waluta: HUF

20152016201720182019
(A)28 133 097 38329 114 984 95129 632 945 27730 406 204 40831 345 254 629
(B)1,8 %3,0 %3,0 %3,0 %3,0 %
(C)119,3122,8126,5130,3134,2
(D)23 587 547 92323 699 795 10023 418 852 73523 330 056 07623 350 067 982
(E)2 457 2012 364 1652 413 8122 453 6392 512 526
(F)9 599,3610 024,609 702,029 508,359 293,46

Strefa pobierania opłat: Słowenia - waluta: EUR

20152016201720182019
(A)32 094 28333 168 79833 870 21834 392 80135 029 005
(B)1,6 %2,1 %1,9 %2,0 %2,0 %
(C)111,9114,3116,5118,8121,2
(D)28 675 84029 018 67829 079 81928 949 50028 906 876
(E)481 500499 637514 217529 770546 470
(F)59,5658,0856,5554,6552,90

NEFAB

Strefa pobierania opłat: Estonia - waluta: EUR

20152016201720182019
(A)23 098 17524 757 15125 985 55327 073 00328 182 980
(B)3,0 %3,1 %3,0 %3,0 %3,0 %
(C)123,3127,1130,9134,8138,9
(D)18 739 58519 481 58619 852 64520 081 01320 295 459
(E)774 641801 575827 117855 350885 643
(F)24,1924,3024,0023,4822,92

Strefa pobierania opłat: Finlandia - waluta: EUR

20152016201720182019
(A)45 050 00045 596 00046 064 00046 321 00046 468 000
(B)1,5 %1,7 %1,9 %2,0 %2,0 %
(C)114,4116,4118,6121,0123,4
(D)39 368 66339 179 75038 843 86038 294 68437 662 953
(E)792 600812 000827 000843 000861 000
(F)49,6748,2546,9745,4343,74

Strefa pobierania opłat: Łotwa - waluta: EUR

20152016201720182019
(A)22 680 66223 118 00023 902 00024 692 81825 534 000
(B)2,5 %2,3 %2,3 %2,3 %2,3 %
(C)109,7112,2114,8117,4120,1
(D)20 683 88520 603 68520 823 47721 028 77721 256 247
(E)802 000824 000844 000867 000890 000
(F)25,7925,0024,6724,2523,88

SW FAB

Strefa pobierania opłat: Portugalia - waluta: EUR

20152016201720182019
(A)111 331 252117 112 878121 117 127133 551 913137 314 735
(B)1,2 %1,5 %1,5 %1,6 %1,6 %
(C)110,5112,2113,8112,9114,7
(D)100 758 704104 424 905106 399 345118 261 552119 678 710
(E)3 095 2503 104 5363 122 2323 895 1484 077 832
(F)32,5533,6434,0830,3629,35

HISZPANIA

Strefa pobierania opłat: Hiszpania kontynentalna - waluta: EUR

20152016201720182019
(A)620 443 569622 072 583622 240 962625 580 952627 777 294
(B)0,8 %0,9 %1,0 %1,0 %1,1 %
(C)110,6111,6112,7113,9115,1
(D)561 172 369557 638 172552 025 959549 379 889545 563 910
(E)8 880 0008 936 0009 018 0009 128 0009 238 000
(F)63,2062,4061,2160,1959,06

Strefa pobierania opłat: Hiszpania Wyspy Kanaryjskie - waluta: EUR

20152016201720182019
(A)98 528 22398 750 68399 003 88298 495 35998 326 935
(B)0,8 %0,9 %1,0 %1,0 %1,1 %
(C)110,6111,6112,7113,9115,1
(D)89 115 78688 522 06687 832 07286 497 79085 450 091
(E)1 531 0001 528 0001 531 0001 537 0001 543 000
(F)58,2157,9357,3756,2855,38

UK-IR FAB

Strefa pobierania opłat: Irlandia - waluta: EUR

20152016201720182019
(A)118 046 200121 386 700125 595 100129 364 400130 778 800
(B)1,1 %1,2 %1,4 %1,7 %1,7 %
(C)103,7105,0106,4108,2110,1
(D)113 811 728115 644 664118 001 964119 511 684118 798 780
(E)4 000 0004 049 6244 113 2884 184 8784 262 135
(F)28,4528,5628,6928,5627,87

Strefa pobierania opłat: Zjednoczone Królestwo - waluta: GBP

20152016201720182019
(A)686 348 218687 119 724690 004 230682 569 359673 089 111
(B)1,9 %1,9 %2,0 %2,0 %2,0 %
(C)118,2120,5122,9125,3127,8
(D)580 582 809570 397 867561 561 156544 617 914526 523 219
(E)10 244 00010 435 00010 583 00010 758 00010 940 000
(F)56,6854,6653,0650,6248,13"
1 Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 1.
2 Dz.U. L 128 z 9.5.2013, s. 1.
3 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/348 z dnia 2 marca 2015 r. dotycząca zgodności niektórych celów zawartych w planach krajowych lub planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej, przedłożonych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 549/2004, z ustalonymi na drugi okres odniesienia parametrami docelowymi skuteczności działania obowiązującymi na obszarze całej Unii (Dz.U. L 60 z 4.3.2015, s. 55).
4 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1782 z dnia 15 listopada 2018 r. umożliwiająca zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 390/2013 rewizję docelowych parametrów w kluczowym obszarze skuteczności działania dotyczącym efektywności kosztowej określonych na lata 2018 i 2019 dla służb żeglugi powietrznej Rumunii i Portugalii (Dz.U. L 292 z 19.11.2018, s. 4).