Dz.U.UE.L.2018.311.36

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 grudnia 2018 r.

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (UE) 2018/1921
z dnia 4 grudnia 2018 r.
zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2015/2429 upoważniającą Łotwę do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a), art. 168 i 168a dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 1

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 2 , w szczególności jej art. 395 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2013/191/UE 3  Łotwa została upoważniona do wprowadzenia do dnia 31 grudnia 2018 r. szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) oraz art. 168 i 168a dyrektywy 2006/112/WE (zwanego dalej "szczególnym środkiem"). Upoważnienie do stosowania szczególnego środka zstało kolejno zmienione i przedłużone do dnia 31 grudnia 2018 r. decyzją wykonawczą Rady (UE) 2015/2429 4 .

(2) Ten szczególny środek ogranicza do 50 % prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu, leasingu, wewnątrz -wspólnotowego nabycia oraz przywozu samochodów osobowych o maksymalnej dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3 500 kilogramów i mających nie więcej niż osiem miejsc siedzących oprócz siedzenia kierowcy oraz wydatków dotyczących ich konserwacji, naprawy i zakupu paliwa do tych samochodów.

(3) W piśmie, które wpłynęło do Komisji w dniu 20 czerwca 2018 r., Łotwa wystąpiła z wnioskiem o upoważnienie do dalszego stosowania szczególnego środka w celu ograniczenia prawa do odliczania VAT w związku z wydatkami na niektóre samochody osobowe, które nie są wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej.

(4) Komisja przekazała wniosek Łotwy pozostałym państwom członkowskim pismem z dnia 7 września 2018 r. W piśmie z dnia 10 września 2018 r. Komisja zawiadomiła Łotwę, że posiada wszystkie informacje niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

(5) Zgodnie z wymogiem określonym w art. 6 ust. 2 decyzji wykonawczej (UE) 2015/2429 Łotwa przedłożyła sprawozdanie zawierające przegląd stawki procentowej mającej zastosowanie do odliczenia VAT. W oparciu o obecnie dostępne informacje Łotwa stwierdza, że ograniczenie do wysokości 50 % jest wciąż uzasadnione i pozostaje właściwe.

(6) Przedłużenie obowiązywania szczególnego środka powinno być ograniczone w czasie, tak aby można było zweryfikować konieczność i skuteczność jego stosowania oraz stwierdzić, czy stawka procentowa jest odpowiednia. Biorąc pod uwagę pozytywny wpływ szczególnego środka na obciążenia administracyjne podatników i organów podatkowych, Łotwa powinna zostać upoważniona do dalszego stosowania szzcególnego środka na kolejny ograniczony okres - do dnia 31 grudnia 2021 r.

(7) Jeśli Łotwa uzna, że konieczne jest dalsze przedłużenie obowiązywania szczególnegośrodka na okres po 2021 r., powinna wraz z wnioskiem o przedłużenie przedstawić Komisji do dnia 31 marca 2021 r. sprawozdanie zawierające przegląd stosowanej stawki procentowej.

(8) Szczególny środek wpłynie jedynie w nieznacznym stopniu na ogólną kwotę wpływów z podatków pobieranych na etapie ostatecznej konsumpcji i nie będzie mieć negatywnego wpływu na zasoby własne Unii pochodzące z VAT.

(9) 5  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2015/2429,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1  6

Art. 6 decyzji wykonawczej (UE) 2015/2429 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 6

1. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r. i traci ona moc z dniem 31 grudnia 2021 r.

2. Ewentualny wniosek o przedłużenie upoważnienia przewidzianego niniejszą decyzją przedkłada się Komisji do dnia 31 marca 2021 r. wraz ze sprawozdaniem zawierającym przegląd stawki procentowej określonej w art. 1.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej notyfikacji. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Łotewskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
H. LÖGER
Przewodniczący
1 Tytuł zmieniony przez pkt 1 sprostowania z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.329.53/2).
2 Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.
3 Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2013/191/UE z dnia 22 kwietnia 2013 r. upoważniająca Łotwę do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a), art. 168 i 168a dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 113 z 25.4.2013, s. 11).
4 Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2015/2429 z dnia 10 grudnia 2015 r. upoważniająca Łotwę do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a), art. 168 i 168a dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 334 z 22.12.2015, s. 15).
5 Motyw 9 zmieniony przez pkt 2 sprostowania z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.329.53/2).
6 Art. 1 zmieniony przez pkt 3 sprostowania z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.329.53/2).