Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.306.30

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 2016 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1992
z dnia 11 listopada 2016 r.
zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2015/2416 uznającą niektóre obszary Stanów Zjednoczonych Ameryki za wolne od Agrilus planipennis Fairmaire

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 7151)

(Dz.U.UE L z dnia 15 listopada 2016 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie 1 , w szczególności jej załącznik IV część A sekcja I pkt 2.3, 2.4 i 2.5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2015/2416 2 uznano niektóre obszary Stanów Zjednoczonych Ameryki za wolne od Agrilus planipennis Fairmaire.

(2) Z najnowszych informacji przedłożonych przez Stany Zjednoczone Ameryki wynika, że niektóre obszary ich terytorium uznawane obecnie za wolne od Agrilus planipennis Fairmaire nie są już wolne od tego szkodliwego organizmu.

(3) Ponadto Stany Zjednoczone Ameryki przedstawiły informacje wskazujące, że hrabstwo Chester w stanie Tennessee jest wolne od tego szkodliwego organizmu.

(4) W świetle tych informacji należy zmienić odpowiedni wykaz obszarów uznanych za wolne od tego szkodliwego organizmu.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2015/2416.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2015/2416 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 listopada 2016 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ OBSZARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1

W załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2015/2416 wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 2 lit. f) "Hrabstwa (ang. parishes) w stanie Luizjana", skreśla się pozycje w brzmieniu: Caldwell, Franklin, Winn;
2) w pkt 2 lit. h) "Hrabstwa w stanie Minnesota", skreśla się pozycję w brzmieniu: Wabasha;
3) w pkt 2 lit. i) "Hrabstwa w stanie Nebraska", skreśla się pozycje w brzmieniu: Antelope, Boone, Burt, Butler, Cedar, Colfax, Cuming, Dakota, Dixon, Dodge, Fillmore, Gage, Hamilton, Jefferson, Lancaster, Madison, Merrick, Nance, Platte, Polk, Saline, Saunders, Seward, Stanton, Thurston, York;
4) w pkt 2 lit. l) "Hrabstwa w stanie Tennessee", przed pozycją Crockett dodaje się pozycję w brzmieniu:

Chester;

5) w pkt 2 lit. m) "Hrabstwa w stanie Texas", skreśla się pozycje w brzmieniu: Anderson, Camp, Cherokee, Delta, Franklin, Gregg, Henderson, Hopkins, Lamar, Morris, Nacogdoches, Rains, Red. River, Rusk, Sabine, San Augustine, Shelby, Smith, Titus, Upshur, Van Zandt, Wood.
1 Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1.
2 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2416 z dnia 17 grudnia 2015 r. uznająca niektóre obszary Stanów Zjednoczonych Ameryki za wolne od Agrilus planipennis Fairmaire (Dz.U. L 333 z 19.12.2015, s. 128).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.