Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2018.309.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 grudnia 2018 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1891
z dnia 30 listopada 2018 r.
zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji 2014/403/UE w sprawie przyznania odstępstw państwom członkowskim w odniesieniu do przekazywania danych statystycznych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 7943)

(Jedynie teksty w językach angielskim, bułgarskim, chorwackim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim są autentyczne)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 5 grudnia 2018 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej 1 , w szczególności jego art. 6 ust. 1,

uwzględniając decyzję wykonawczą Komisji 2014/403/UE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania odstępstw państwom członkowskim w odniesieniu do przekazywania danych statystycznych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej 2 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 549/2013 na mocy decyzji wykonawczej 2014/403/UE państwom członkowskim przyznano czasowe odstępstwa w oparciu o wnioski uzasadnione koniecznością dokonania poważnych dostosowań krajowych systemów administracyjnych i statystycznych, aby zapewnić pełną zgodność z przepisami tego rozporządzenia.

(2) Zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 549/2013 Komisja sprawdziła uzasadnienia przyznanych odstępstw, skonsultowała się z Komitetem ds. Europejskiego Systemu Statystycznego i przyjęła sprawozdanie dotyczące stosowania przyznanych odstępstw 3 .

(3) Zgodnie ze wspomnianym sprawozdaniem dostępność danych na podstawie rozporządzenia (UE) nr 549/2013 uległa poprawie, a większość państw członkowskich dostosowała swoje krajowe systemy administracyjne i statystyczne i rozpoczęła przekazywanie wszystkich lub niektórych danych objętych odstępstwami jeszcze przed datą pierwszej transmisji danych.

(4) Spośród 365 odstępstw wygasających w 2018, 2019 lub 2020 r. 244 odstępstwa (67 %) mają ważne uzasadnienia i powinny pozostać niezmienione, 98 odstępstw (27 %) należy cofnąć, ponieważ nie mają one już ważnego uzasadnienia, a zakres 23 odstępstw (6 %) należy zawęzić, ponieważ ich uzasadnienia są jedynie częściowo ważne.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą 2014/403/UE.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załącznik do decyzji wykonawczej 2014/403/UE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji wykonawczej.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Estońskiej, Irlandii, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Chorwacji, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Węgier, Republiki Malty, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalii, Rumunii, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2018 r.
W imieniu Komisji
Marianne THYSSEN
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH ODSTĘPSTW OD ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 549/2013

Państwo: Belgia
TablicaKod i zmiennaSzczegółowy opis odstępstwaOkres objęty odstępstwem/ opóźnieniem w przekazywaniu danychPierwsze przekazanie
1QESE - 16. c) Osoby pracujące na własny rachunek

EMP - 16. b) Pracujący w jednostkach produkcyjnych będących rezydentami

Gospodarka ogółem i podział A*10, godziny przepracowane, dane niewyrównane i dane wyrównane sezonowoI kw. 1995 - IV kw. 19992020
1 AESE - 16. c) Osoby pracujące na własny rachunek

EMP - 16. b) Pracujący w jednostkach produkcyjnych będących rezydentami

Gospodarka ogółem i podział A*10, godziny przepracowane1995-19992020
3EMP - 8. Pracujący według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)

ESE - 8. a) Osoby pracujące na własny rachunek według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)

Gospodarka ogółem i podział A*21, w tysiącach godzin przepracowanych1995-19992020
10Wszystkie zmiennePodział według NUTS 2, gospodarka ogółem oraz podział A*102000-20022020
12Wszystkie zmiennePodział według NUTS 3, gospodarka ogółem oraz podział A*102000-20022020
15Wszystkie zmiennePełna tablica ze wszystkimi podziałami/szczegółami, ceny roku poprzedniego2015-20162020
16Wszystkie zmiennePełna tablica ze wszystkimi podziałami/szczegółami, ceny roku poprzedniego2015-20162020

Państwo: Bułgaria

TablicaKod i zmiennaSzczegółowy opis odstępstwaOkres objęty odstępstwem/ opóźnieniem w przekazywaniu danychPierwsze przekazanie
1QP.53 - Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartościGospodarka ogółem, ceny roku poprzedniego, dane niewyrównane i dane wyrównane sezonowoI kw. 1995 - IV kw. 20122020
1 AP.53 - Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartościGospodarka ogółem, ceny roku poprzedniego1995-20122020
2D.9p_S.1311 - w tym do zapłacenia podsektorowi instytucji rządowych na szczeblu centralnym (S.1311)

D.9p_S.1313 - w tym do zapłacenia podsektorowi instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym (S.1313)

S.1311 - Instytucje rządowe na szczeblu centralnym

S.1313 - Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym

1995-20122020
2D.29p - Pozostałe podatki związane z produkcją, do zapłaceniaS.13 - Sektor instytucji rządowych i samorządowych1995-20112020
3P.5 - Akumulacja brutto

P.51g - Nakłady brutto na środki trwałe według gałęzi

Gospodarka ogółem i podziały A*10 (tam, gdzie to obowiązkowe), ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu1995-19972020
11Wszystkie zmienneS.13 - Sektor instytucji rządowych i samorządowych

S.1311 - Instytucje rządowe na szczeblu centralnym

5.1313 - Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym

5.1314 - Fundusze zabezpieczenia społecznego

Wszystkie działy COFOG

1995-19972020
11D.92p - w tym dotacje na inwestycjeS.13 - Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Wszystkie działy COFOG

1995-20182020
11D.92p - w tym dotacje na inwestycjeS.13 - Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Wszystkie grupy COFOG

2001-20182020
20Wszystkie zmienneGospodarka ogółem i gałęzie A*21 objęte S.13, bieżące koszty odtworzenia i koszty odtworzenia z poprzedniego roku2000-20152020
22Wszystkie zmienneGospodarka ogółem i podział A*21, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu1995-19972020
26Wszystkie zmienneWszystkie sektory1995-20072020
26Wszystkie zmienneSektor S.13 - sektor instytucji rządowych i samorządowych2008-20132020

Państwo: Dania

TablicaKod i zmiennaSzczegółowy opis odstępstwaOkres objęty odstępstwem/ opóźnieniem w przekazywaniu danychPierwsze przekazanie
3P.52 - 7. b) Przyrost rzeczowych środków obrotowych według gałęziPodział A*10, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego1995-20182020
5P.3 - 1. Spożycie według celu (gospodarstwa domowe)Podział COICOP na P101 - Edukacja przedszkolna i w zakresie szkoły podstawowej, P102 - Edukacja w zakresie szkoły średniej, P103 - Szkolnictwo policealne, P104 - Szkolnictwo wyższe, P105 - Edukacja nieprzyporządkowana do konkretnego poziomu, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu1995-20182020
8D.212 - Podatki i cła związane z importem (poza VAT)

D.214 - Podatki od produktów (poza VAT i poza podatkami związanymi z importem)

Wszystkie sektory, przychody (D.214 ma być dostarczane włącznie z D.212, D.212 będzie puste do wygaśnięcia odstępstwa)1995-20182020
9D.212 - Podatki i cła związane z importem (poza VAT)

D.2122 - Podatki związane z importem (poza VAT i cłami importowymi)

D.2122b - Pieniężne kwoty wyrównawcze od importu

D.2122c - Podatki akcyzowe

D.2122d - Podatki od sprzedaży

D.2122e - Podatki od określonych usług

D.2122f - Zyski z monopoli zajmujących się importem

D.214 - Podatki od produktów (poza VAT i poza podatkami związanymi z importem)

D.214a - Podatki akcyzowe i podatki konsumpcyjne

D.214b - Opłaty stemplowe

D.214c - Podatki od transakcji finansowych i kapitałowych

D.214d - Podatki od rejestracji samochodów

D.214e - Podatki od widowisk

D.214f - Podatki od loterii, gier hazardowych i zakładów

D.214g - Podatki od składek ubezpieczeniowych

D.214h - Pozostałe podatki od określonych usług

D.214i - Podatki od sprzedaży lub podatki obrotowe

D.214j - Zyski z monopoli fiskalnych

D.214k - Cła eksportowe i pieniężne kwoty wyrównawcze od eksportu

D.214l - Pozostałe podatki od produktów, gdzie indziej niesklasyfikowane

S.13 - Sektor instytucji rządowych i samorządowych

S.1311 - Instytucje rządowe na szczeblu centralnym

5.1313 - Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym

5.1314 - Fundusze zabezpieczenia społecznego

S.212 - Instytucje i organy UE

(D.214 i podpozycje mają być dostarczane włącznie z D.2122; D.2122 i podpozycje będą puste z wyjątkiem D.2122a do wygaśnięcia odstępstwa)

1995-20182020
11Wszystkie (istotne) zmienneS.13 - Sektor instytucji rządowych i samorządowych

S.1311 - Instytucje rządowe na szczeblu centralnym

5.1313 - Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym

5.1314 - Fundusze zabezpieczenia społecznego

Grupy COFOG 09.1 - Edukacja przedszkolna i w zakresie szkoły podstawowej oraz 09.2 - Edukacja w zakresie szkoły średniej (dane mają być dostarczane z przypisem wyjaśniającym, że znacząca, lecz nieodłączna część wydatków w 09.1 należy do 09.2)

2001-20182020
15P.11 - Produkcja globalna rynkowa

P.13 - Produkcja globalna nierynkowa inna niż na cele finalne

Podział A*64, ceny bieżące (P.11 ma być dostarczane włącznie z P.131; P.13 ma być dostarczane z wyłączeniem P.131 do wygaśnięcia odstępstwa)2010-20142020
15P.11 - Produkcja globalna rynkowa

P.13 - Produkcja globalna nierynkowa inna niż na cele finalne

Podział A*64, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego (P.11 ma być dostarczane włącznie z P.131; P.13 ma być dostarczane z wyłączeniem P.131 do wygaśnięcia odstępstwa)2015-20162020
26AN.11 + AN.12 - 2. Środki trwałe + rzeczowe środki obrotowe

AN.12 - 16. Rzeczowe środki obrotowe

Wszystkie sektory2012-20172020

Państwo: Niemcy

TablicaKod i zmiennaSzczegółowy opis odstępstwaOkres objęty odstępstwem/ opóźnieniem w przekazywaniu danychPierwsze przekazanie
1QP.52 - 9. b) Przyrost rzeczowych środków obrotowychGospodarka ogółem, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu, dane niewyrównane i dane wyrównane sezonowo (mają być dostarczane z wyłączeniem militarnych rzeczowych środków obrotowych sektora instytucji rządowych i samorządowych do wygaśnięcia odstępstwa)I kw. 1995 - IV kw. 20122020
1 AP.52 - 9. b) Przyrost rzeczowych środków obrotowychGospodarka ogółem, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu (mają być dostarczane z wyłączeniem militarnych rzeczowych środków obrotowych sektora instytucji rządowych i samorządowych do wygaśnięcia odstępstwa)1995-20122020
2P.52 + P.53 - Przyrost rzeczowych środków obrotowych oraz nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartościWszystkie sektory (mają być dostarczane z wyłączeniem militarnych rzeczowych środków obrotowych sektora instytucji rządowych i samorządowych do wygaśnięcia odstępstwa)1995-20122020
3P.51g - 7. a) Nakłady brutto na środki trwałe według gałęzi - podział według środków trwałych AN_F6Podział według środków trwałych AN_F6 oraz podział NACE A*10, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu (mają być dostarczane dla nowych środków trwałych)1995-20182020
3P.52 - 7. b) Przyrost rzeczowych środków obrotowych według gałęziPodział A*10, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego1995-20182020
3P.52 - 7. b) Przyrost rzeczowych środków obrotowych według gałęziGospodarka ogółem, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego (mają być dostarczane z wyłączeniem militarnych rzeczowych środków obrotowych sektora instytucji rządowych i samorządowych do wygaśnięcia odstępstwa)1995-20122020
5P.3 - 1. Spożycie według celu (gospodarstwa domowe)P023 - Narkotyki (uwzględnia się w P022 - Tytoń), ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu1995-20182020
8P.52 - Przyrost rzeczowych środków obrotowychSektor S.13 - Sektor instytucji rządowych i samorządowych, rozchody (mają być dostarczane z wyłączeniem militarnych rzeczowych środków obrotowych sektora instytucji rządowych i samorządowych do wygaśnięcia odstępstwa)1995-20122020
8EMP - Pracujący (w liczbie osób i liczbie godzin przepracowanych)Sektor S.13 - Sektor instytucji rządowych i samorządowych; liczba godzin przepracowanych1995-20182020
801P.52 + P.53 - Przyrost rzeczowych środków obrotowych oraz nabycie netto aktywów o wyjątkowej wartościSektor S.13 - Sektor instytucji rządowych i samorządowych, rozchody, ceny bieżące, dane niewyrównane sezonowo (mają być dostarczane z wyłączeniem militarnych rzeczowych środków obrotowych sektora instytucji rządowych i samorządowych do wygaśnięcia odstępstwa)I kw. 1999 - IV kw. 20122020
9D.51c - Podatki od zysków z tytułu posiadania

D.51d - Podatki od wygranych w grach loteryjnych lub hazardowych

D.51e - Pozostałe podatki dochodowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

Wszystkie sektory1995-20182020
10P.51g - 4. Nakłady brutto na środki trwałe (ceny bieżące)Podział według NUTS 2, gospodarka ogółem oraz podział A*102000-20012020
10P.51g - 4. Nakłady brutto na środki trwałe (ceny bieżące)Podział według NUTS 2, podział A*10 (mają być dostarczane dla nowych środków trwałych do wygaśnięcia odstępstwa)2002-20172020
11D.92 - w tym dotacje na inwestycjeS.13 - Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Wszystkie grupy COFOG

2001-20112020
11P.5 - Akumulacja bruttoS.13 - Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Dział 2 COFOG i grupy w dziale 2 (mają być dostarczane z wyłączeniem P.52 militarnych rzeczowych środków obrotowych sektora instytucji rządowych i samorządowych do wygaśnięcia odstępstwa)

1995-20122020
13Wszystkie zmiennePodział według NUTS 2 (przekazywana ma być suma S.14 + S.15)2000-20172020
20AN.1132g - 6. Sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny brutto

AN.11321g - 7. Sprzęt komputerowy brutto

AN.11322g - 8. Sprzęt telekomunikacyjny brutto

AN.1132n - 18. Sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny netto

AN.11321n - 19. Sprzęt komputerowy netto

AN.11322n - 20. Sprzęt telekomunikacyjny netto

Gospodarka ogółem, bieżące koszty odtworzenia i koszty odtworzenia z roku poprzedniego2000-20172020
22P.51g_AN1132 - 6. GFCF - sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny

P.51g_AN11321 - 7. GFCF - sprzęt komputerowy P.51g_AN11322 - 8. GFCF - sprzęt telekomunikacyjny

Gospodarka ogółem, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu2000-20172020
22P.51g_AN.111 - 2. GFCF - budynki mieszkalne

P.51g_AN.112 - 3. GFCF - pozostałe budynki i budowle

P.51g_AN.113 + P.51g_AN.114 - 4. GFCF - maszyny i urządzenia + systemy uzbrojenia

P.51g_AN.1131 - 5. GFCF - środki transportu

P.51g_AN.115 - 10. GFCF - kultywowane zasoby biologiczne

Podział A*21 (ma być dostarczany dla nowych środków trwałych), ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu1995-20172020
26AN.1121 - 6. Budynki inne niż budynki mieszkalne

AN.1122 - 7. Pozostałe budowle

AN.12 - 16. Rzeczowe środki obrotowe

Wszystkie sektory2012-20172020

Państwo: Estonia

TablicaKod i zmiennaSzczegółowy opis odstępstwaOkres objęty odstępstwem/ opóźnieniem w przekazywaniu danychPierwsze przekazanie
3EMP - 8. Pracujący według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)

ESE - 8. a) Osoby pracujące na własny rachunek według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)

EEM - 8. b) Pracownicy najemni według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)

Gospodarka ogółem i podział A*21, w tysiącach godzin przepracowanych1995-19992020
3ESE - 8. a) Osoby pracujące na własny rachunek według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)Podział A*21 dla sekcji B, D, E, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, T, w tysiącach godzin przepracowanych2000-20182020
3EMP - 8. Pracujący według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)Podział A*64 dla działów 17, 18, 19, 21, 24, 27, 29_30, 29, 30, 37_39, 51, 58, 59_60, 62_63, 65, 66, 68 A, 69_70, 73_75, 73, 74_75, 77, 78, 79, 94, 95, 97_98, w tysiącach osób1995-20172020
3EEM - 8. b) Pracownicy najemni według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)Podział A*64 dla działów 03, 17, 18, 19, 21, 24, 29_30, 29, 30, 37_39, 51, 58, 59_60, 62_63, 65, 66, 68 A, 69_70, 73_75, 73, 74_75, 77, 78, 79, 94, 95, 97_98, w tysiącach osób1995-20172020
3ESE - 8. a) Osoby pracujące na własny rachunek według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)Podział A*64 dla działów 02, 03, 05_09, 10_12, 13_15, 16_18, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22_23, 22, 23, 24_25, 24, 25, 26, 27, 28, 29_30, 29, 30, 31_32, 33, 35, 36, 37_39, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 55_56, 58_60, 58, 59_60, 61, 62_63, 64, 65, 66, 68 A, 69_70, 69_71, 71, 72, 73_75, 73, 74_75, 77, 78, 79, 80_82, 84, 85, 86, 87_88, 90_92, 93, 94, 95, 97_98, w tysiącach osób1995-20172020
3ESE - 8. a) Osoby pracujące na własny rachunek według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)Podział A*64 dla działów 41_43, 49, 96, w tysiącach osób1995-19962020
3ESE - 8. a) Osoby pracujące na własny rachunek według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)Podziały A*21 dla sekcji B, D, E, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, T, w tysiącach osób1995-20182020
3ESE - 8. a) Osoby pracujące na własny rachunek według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)Podziały A*21 dla sekcji F, H, M, S, w tysiącach osób1995-19962020
3EMP - 8. Pracujący według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)

EEM - 8. b) Pracownicy najemni według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)

Podział A*21 dla sekcji U, T, w tysiącach godzin przepracowanych2000-20182020
3EMP - 8. Pracujący według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)

EEM - 8. b) Pracownicy najemni według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)

Podział A*21 dla sekcji U, T, w tysiącach osób1995-20182020

Państwo: Irlandia

TablicaKod i zmiennaSzczegółowy opis odstępstwaOkres objęty odstępstwem/ opóźnieniem w przekazywaniu danychPierwsze przekazanie
1QWszystkie zmiennePełna tablica ze wszystkimi (obowiązkowymi) podziałami/szczegółamiPrzekazywanie w terminie t + 70 dni2020
3P.51c - 4. Amortyzacja środków trwałych według gałęziPodział A*64, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu (podział A*38 ma być dostarczany do wygaśnięcia odstępstwa)1995-20172020
5P.3 - 1. Spożycie według celu (gospodarstwa domowe)P082 - Urządzenia telefoniczne i telefaksowe, P083 - Usługi telefoniczne i telefaksowe, P090 - Rekreacja i kultura, P101 - Edukacja przedszkolna i w zakresie szkoły podstawowej, P102 - Edukacja w zakresie szkoły średniej, P103 - Szkolnictwo policealne, P104 - Szkolnictwo wyższe, P105 - Edukacja nieprzyporządkowana do konkretnego poziomu, P096 - Imprezy turystyczne, P110 - Restauracje i hotele, P112 - Usługi zakwaterowania, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu1995-20182020

Państwo: Hiszpania

TablicaKod i zmiennaSzczegółowy opis odstępstwaOkres objęty odstępstwem/ opóźnieniem w przekazywaniu danychPierwsze przekazanie
1 AD.21 - 2. a) Podatki od produktów D.31 - 2. b) Dotacje do produktówGospodarka ogółem, ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu, przekazywanie w terminie t + 2 miesiące (dostarczana ma być różnica D.21 minus D.31)1995-20182020
3P.52 - 7. b) Przyrost rzeczowych środków obrotowych według gałęziPodział A*10, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego1995-20182020
3P.53 - 7. c) Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartościGospodarka ogółem, ceny roku poprzedniego1995-20182020
5P.3 - 1. Spożycie według celu (gospodarstwa domowe)P103 - Szkolnictwo policealne (ma być włączone do P104), P122 + P127 - Prostytucja oraz Inne usługi gdzie indziej niesklasyfikowane (mają być dostarczane z wyłączeniem P122), ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu1995-20182020
9D.611C - Obowiązkowe faktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców

D.611V - Dobrowolne faktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców

D.613c - Obowiązkowe faktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez gospodarstwa domowe

D.613ce - Obowiązkowe faktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracowników

D.613v - Dobrowolne faktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez gospodarstwa domowe

Wszystkie sektory1995-20132020
11Wszystkie zmienneWszystkie sektory,

G0702 - Usługi ambulatoryjne

G0703 - Usługi szpitalne (G0702 ma być włączone do G0703)

2001-20182020
15Wszystkie zmiennePełna tablica ze wszystkimi szczegółami/podziałami, ceny roku poprzedniego2015-20162020
16Wszystkie zmiennePełna tablica ze wszystkimi szczegółami/podziałami, ceny roku poprzedniego2015-20162020
16K.1 - Amortyzacja środków trwałych

B2A3N - Nadwyżka operacyjna oraz dochód mieszany, netto

Podział według NACE A*64, ceny bieżące2010-20152018
17K.1 - Amortyzacja środków trwałych

B2A3N - Nadwyżka operacyjna oraz dochód mieszany, netto

Podział według CPA P*64, ceny bieżące2010, 20152018
26AN.11 - 3. Środki trwałe

AN.112 - 5. Pozostałe budynki i budowle

AN.113 + AN.114 - 8. Maszyny i urządzenia + systemy uzbrojenia

AN.115 - 9. Kultywowane zasoby biologiczne

AN.117 - 10. Produkty własności intelektualnej

S.1 Gospodarka ogółem2000-20112020

Państwo: Francja

TablicaKod i zmiennaSzczegółowy opis odstępstwaOkres objęty odstępstwem/ opóźnieniem w przekazywaniu danychPierwsze przekazanie
2TC - w tym kwota ulgi podatkowej do zapłacenia, która przekracza zobowiązanie podatnikaS.13 - Sektor instytucji rządowych i samorządowych2012-20182020
3P.51c - 4. Amortyzacja środków trwałych według gałęziPodział A*64, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu (podział A*38 ma być dostarczany do wygaśnięcia odstępstwa)1995-20172020
3B.2n + B.3n - 5. Nadwyżka operacyjna netto oraz dochód mieszany nettoPodział A*64, ceny bieżące (podział A*38 ma być dostarczany)1995-20172020
3B.2n + B.3n - 5. Nadwyżka operacyjna netto oraz dochód mieszany netto

D.29-D.39 - 6. Pozostałe podatki związane z produkcją pomniejszone o pozostałe dotacje związane z produkcją

D1 - 9. Koszty związane z zatrudnieniem według gałęzi

D.11 - 9. a) Wynagrodzenia według gałęzi

Podział A*21, ceny bieżące, przekazywanie w terminie t + 9 miesięcyPrzekazywanie w terminie t + 21 miesięcy2020
3EMP - 8. Pracujący według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)

EEM - 8. b) Pracownicy najemni według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)

ESE - 8. a) Osoby pracujące na własny rachunek według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)

Podział A*21, w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy, przekazywanie w terminie t + 9 miesięcyPrzekazywanie w terminie t + 21 miesięcy2020
5P.3 - 1. Spożycie według celu (gospodarstwa domowe)P023 - Narkotyki

P101 - Edukacja przedszkolna i w zakresie szkoły podstawowej

P102 - Edukacja w zakresie szkoły średniej

P103 - Szkolnictwo policealne

P104 - Szkolnictwo wyższe

P105 - Edukacja nieprzyporządkowana do konkretnego poziomu, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu

1995-20182020
10B.1g - 1. Wartość dodana brutto w cenach bazowych (wskaźnik wzrostu wolumenu w cenach roku poprzedniego)Podział według NUTS 2, ogółem, przekazywanie w terminie t + 24 miesiącePrzekazywanie w terminie t + 27 miesięcy2020
10P.51g - 4. Nakłady brutto na środki trwałe (ceny bieżące)Podział według NUTS 2, ogółem i podział A*10, przekazywanie w terminie t + 24 miesiącePrzekazywanie w terminie t + 27 miesięcy2020

Państwo: Chorwacja

TablicaKod i zmiennaSzczegółowy opis odstępstwaOkres objęty odstępstwem/ opóźnieniem w przekazywaniu danychPierwsze przekazanie
1QWszystkie zmiennePełna tablica ze wszystkimi podziałami/szczegółamiI kw. 1995 - IV kw. 19992020
1QWszystkie zmiennePełna tablica ze wszystkimi podziałami/szczegółamiPrzekazywanie w terminie t + 70 dni2020
1QP.3 - 5. a) Spożycie w gospodarstwach domowych (koncepcja krajowa)Podział według trwałości, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu, dane niewyrównane i dane wyrównane sezonowoI kw. 2000 - IV kw. 20192020
1QP.5 - 9 Akumulacja bruttoGospodarka ogółem, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu, dane niewyrównane i dane wyrównane sezonowo (mają być dostarczane z wyłączeniem P.53)I kw. 2000 - IV kw. 20192020
1QP.51g - 9. a) Nakłady brutto na środki trwałeAN_F6: podział środków trwałych, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu, dane niewyrównane i dane wyrównane sezonowoI kw. 2000 - IV kw. 20192020
1QP.53 - 9. c) Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartościGospodarka ogółem, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego, dane niewyrównane i dane wyrównane sezonowoI kw. 2000 - IV kw. 20192020
1 AWszystkie zmiennePełna tablica ze wszystkimi podziałami/szczegółami, przekazywanie w terminie t + 2 miesiącePrzekazywanie w terminie t + 70 dni2020
1 AD.1 - 17. Koszty związane z zatrudnieniem osób fizycznych pracujących najemnie w jednostkach produkcyjnych będących rezydentami oraz koszty związane z zatrudnieniem osób fizycznych pracujących najemnie będących rezydentamiPodział A*10, ceny bieżące1995-19992018
1 AD.11 - 17. a) Wynagrodzenia

D.12 - 17. b) Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców

Gospodarka ogółem i podział A*10, ceny bieżące1995-19992018
1 AP.3 - 5. a) Spożycie w gospodarstwach domowych (koncepcja krajowa)Podział według trwałości, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu1995-20042020
1 AP.5 - 9 Akumulacja bruttoGospodarka ogółem, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu, dane niewyrównane i dane wyrównane sezonowo (mają być dostarczane z wyłączeniem P.53)1995-20182020
1 AP.51g - 9. a) Nakłady brutto na środki trwałePodział środków trwałych AN_F6, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu1995-20042020
1 AP.53 - 9. c) Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartościGospodarka ogółem, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego1995-20182020
1 AEMP - 16. b) Pracujący w jednostkach produkcyjnych będących rezydentami (w tysiącach osób pracujących, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy) oraz pracujący rezydenci (w tysiącach osób)

ESE - 16. c) Osoby pracujące na własny rachunek

EEM - 16. d) Pracownicy najemni

Podział A*10, w tysiącach osób pracujących1995-19992018
1 AEMP - 16. b) Pracujący w jednostkach produkcyjnych będących rezydentami (w tysiącach osób pracujących, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy) oraz pracujący rezydenci (w tysiącach osób)

ESE - 16. c) Osoby pracujące na własny rachunek

EEM - 16. d) Pracownicy najemni

Gospodarka ogółem i podział A*10, w tysiącach godzin przepracowanych1995-19992018
2Wszystkie zmienneS.13 - Sektor instytucji rządowych i samorządowych

S.1311 - Instytucje rządowe na szczeblu centralnym

5.1313 - Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym

5.1314 - Fundusze zabezpieczenia społecznego

1995-20002020
2P.5 - Akumulacja brutto

P.52 + P.53 - Przyrost rzeczowych środków obrotowych oraz nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartości

S.13 - Sektor instytucji rządowych i samorządowych

S.1311 - Instytucje rządowe na szczeblu centralnym

5.1313 - Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym

5.1314 - Fundusze zabezpieczenia społecznego

(mają być dostarczane z wyłączeniem P.53)

2001-20092020
2NP - Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanychS.13 - Sektor instytucji rządowych i samorządowych

S.1311 - Instytucje rządowe na szczeblu centralnym

5.1313 - Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym

5.1314 - Fundusze zabezpieczenia społecznego

2001-20092020
2OP5ANP - Akumulacja brutto oraz nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanychS.13 - Sektor instytucji rządowych i samorządowych

S.1311 - Instytucje rządowe na szczeblu centralnym

S.1313 - Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym

2001-20092020
S.1314 - Fundusze zabezpieczenia społecznego

Wszystkie działy i grupy COFOG

(mają być dostarczane z wyłączeniem NP i P.53)

3Wszystkie zmiennePodziały A*10/A*21, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu, przekazywanie w terminie t + 9 miesięcyPrzekazywanie w terminie t + 21 miesięcy2020
3P.51c - 4. Amortyzacja środków trwałych według gałęziPodziały A*21 i A*64, ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu1995-20182020
3P.5 - 9. Akumulacja bruttoGospodarka ogółem, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu (mają być dostarczane z wyłączeniem P.53)1995-20182020
3P.51g - 7. a) Nakłady brutto na środki trwałe według gałęziPodział A*10, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu1995-20042020
3P.51g - 7. a) Nakłady brutto na środki trwałe według gałęzi, podział środków trwałych AN_F6Podział A*10 i podział środków trwałych AN_F6, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu1995-20042020
3P.52 - 7. b) Przyrost rzeczowych środków obrotowych według gałęziGospodarka ogółem i podział A*10, ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu1995-20182020
3P.53 - 7. c) Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartościGospodarka ogółem, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego1995-20182020
3EMP - 8. Pracujący według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)

ESE - 8. a) Osoby pracujące na własny rachunek według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)

EEM - 8. b) Pracownicy najemni według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)

Podziały A*21 oraz A*64, w tysiącach osób1995-19992018
3EMP - 8. Pracujący według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)

ESE - 8. a) Osoby pracujące na własny rachunek według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)

EEM - 8. b) Pracownicy najemni według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)

Gospodarka ogółem i podziały A*21 oraz A*64, w tysiącach godzin przepracowanych1995-19992018
5Wszystkie zmiennePełna tablica ze wszystkimi podziałami/szczegółami1995-20042020
6Wszystkie zmienneTransakcje, aktywa i zobowiązania, gospodarka ogółem i wszystkie (pod)sektory, dane skonsolidowane i nieskonsolidowane1995-20012020
7Wszystkie zmienneTransakcje, aktywa i zobowiązania, gospodarka ogółem i wszystkie (pod)sektory, dane skonsolidowane i nieskonsolidowane1995-20002020
8Wszystkie zmienneWszystkie sektory, rozchody i przychody1995-20012020
8P.53 - Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartościS.1 - Gospodarka ogółem, rozchody2002-20182020
8NP - Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanychS.13 - Sektor instytucji rządowych i samorządowych, rozchody2001-20092020
801NP - Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanychS.13 - Sektor instytucji rządowych i samorządowych, rozchody, ceny bieżące, dane niewyrównane sezonowoI kw. 2001 - IV kw. 20092020
9Wszystkie zmienneS.13 - Sektor instytucji rządowych i samorządowych

S.1311 - Instytucje rządowe na szczeblu centralnym

5.1313 - Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym

5.1314 - Fundusze zabezpieczenia społecznego

1995-20012020
9D.612 - Przypisane umownie składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcówS.13 - Sektor instytucji rządowych i samorządowych

S.1311 - Instytucje rządowe na szczeblu centralnym

5.1313 - Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym

5.1314 - Fundusze zabezpieczenia społecznego

1995-20122020
9D.613c - Obowiązkowe faktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez gospodarstwa domowe

D.613ce - Obowiązkowe faktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracowników

D.613v - Dobrowolne faktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez gospodarstwa domowe

S.13 - Sektor instytucji rządowych i samorządowych

S.1311 - Instytucje rządowe na szczeblu centralnym

5.1313 - Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym

5.1314 - Fundusze zabezpieczenia społecznego

2002-20182020
10B.1g - 1. Wartość dodana brutto w cenach bazowych (wskaźnik wzrostu wolumenu w cenach roku poprzedniego)Podziały według NUTS 2, gospodarka ogółem2000-20182020
10D.1 - 3. Koszty związane z zatrudnieniem (ceny bieżące)

P.51g - 4. Nakłady brutto na środki trwałe (ceny bieżące)

Gospodarka ogółem i wszystkie podziały według NUTS 2, podziały A*102000-20062020
10ETO - 5. Pracujący ogółem w tysiącach osób i tysiącach godzin przepracowanychWszystkie podziały według NUTS 2, gospodarka ogółem, w tysiącach osób, przekazywanie w terminie t + 12 miesięcyPrzekazywanie w terminie t + 24 miesiące2019
11Wszystkie zmienneS.13 - Sektor instytucji rządowych i samorządowych

S.1311 - Instytucje rządowe na szczeblu centralnym

5.1313 - Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym

5.1314 - Fundusze zabezpieczenia społecznego

Wszystkie działy COFOG

1995-20002020
11OP5ANP - Akumulacja brutto + Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanychS.13 - Sektor instytucji rządowych i samorządowych

S.1311 - Instytucje rządowe na szczeblu centralnym

5.1313 - Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym

5.1314 - Fundusze zabezpieczenia społecznego

Wszystkie działy i grupy COFOG

(mają być dostarczane z wyłączeniem NP i P.53)

2001-20092020
11P.5 - Akumulacja bruttoS.13 - Sektor instytucji rządowych i samorządowych

S.1311 - Instytucje rządowe na szczeblu centralnym

5.1313 - Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym

5.1314 - Fundusze zabezpieczenia społecznego

Wszystkie działy i grupy COFOG

(mają być dostarczane z wyłączeniem P.53)

2001-20092020
11NP - Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanychS.13 - Sektor instytucji rządowych i samorządowych

S.1311 - Instytucje rządowe na szczeblu centralnym

5.1313 - Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym

5.1314 - Fundusze zabezpieczenia społecznego

Wszystkie działy i grupy COFOG

2001-20092020
13Wszystkie zmienneWszystkie podziały według NUTS 22000-20112020
15Wszystkie zmiennePełna tablica ze wszystkimi szczegółami/podziałami, ceny roku poprzedniego2015-20162020
16Wszystkie zmiennePełna tablica ze wszystkimi szczegółami/podziałami, ceny roku poprzedniego2015-20162020
20Wszystkie zmiennePełna tablica ze wszystkimi podziałami/szczegółami2000-20172020
TablicaKod i zmiennaSzczegółowy opis odstępstwaOkres objęty odstępstwem/ opóźnieniem w przekazywaniu danychPierwsze przekazanie
22Wszystkie zmiennePełna tablica ze wszystkimi podziałami/szczegółami1995-20042020
26Wszystkie zmiennePełna tablica ze wszystkimi podziałami/szczegółami, z wyłączeniem AN.111 Budynki mieszkalne1995-20172020
27Wszystkie zmienneS.13 - Sektor instytucji rządowych i samorządowych

S.1311 - Instytucje rządowe na szczeblu centralnym

5.1313 - Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym

5.1314 - Fundusze zabezpieczenia społecznego

I kw. 1999 - IV kw. 20012020

Państwo: Cypr

TablicaKod i zmiennaSzczegółowy opis odstępstwaOkres objęty odstępstwem/ opóźnieniem w przekazywaniu danychPierwsze przekazanie
1QP.53 - 9. c) Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartościGospodarka ogółem, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego, dane niewyrównane i dane wyrównane sezonowoI kw. 1995 - IV kw. 20172018
1QWszystkie zmienneGospodarka ogółem i wszystkie podziały według NACE, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu, dane niewyrównane i dane wyrównane sezonowoPrzekazywanie w terminie t + 70 dni2020
1 AWszystkie zmienneGospodarka ogółem i wszystkie podziały według NACE, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu, przekazywanie w terminie t + 2 miesiącePrzekazywanie w terminie t + 70 dni2020
3P.52 - 7. b) Przyrost rzeczowych środków obrotowych według gałęziGospodarka ogółem i podział A*10, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego, przekazywanie w terminie t + 9 miesięcyPrzekazywanie w terminie t + 21 miesięcy2020
26AN.113 + AN.114 - 8. Maszyny i urządzenia + systemy uzbrojenia

AN.117 - 10. Produkty własności intelektualnej

Wszystkie sektory2012-20172020
26AN.12 - 16. Rzeczowe środki obrotoweWszystkie sektory2012-20172020
26AN.211 - 20. GruntyS.14 + S.151995-20172020

Państwo: Łotwa

TablicaKod i zmiennaSzczegółowy opis odstępstwaOkres objęty odstępstwem/ opóźnieniem w przekazywaniu danychPierwsze przekazanie
3P.1 - 1. Produkcja globalna w cenach bazowych według gałęzi

P.2 - 2. Zużycie pośrednie w cenach nabycia według gałęzi

D1 - 9. Koszty związane z zatrudnieniem według gałęzi

D.11 - 9. a) Wynagrodzenia według gałęzi

Podziały A*64, ceny bieżące1995-19992020
3B.1g - 3. Wartość dodana brutto w cenach bazowych według gałęziPodziały A*64, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu1995-19992020
3B.2n + B.3n - 5. Nadwyżka operacyjna netto oraz dochód mieszany netto

D.29-D.39 - 6. Pozostałe podatki związane z produkcją pomniejszone o pozostałe dotacje związane z produkcją

Podziały A*21 oraz A*64, ceny bieżące1995-20002020
3P.52 - 7. b) Przyrost rzeczowych środków obrotowych według gałęziPodział A*10, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego1995-19992020
3P.52 - 7. b) Przyrost rzeczowych środków obrotowych według gałęziPodziały A*10, ceny roku poprzedniego2000-20092020
3EMP - 8. Pracujący według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)

ESE - 8. a) Osoby pracujące na własny rachunek według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)

EEM - 8. b) Pracownicy najemni według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)

Podział A*21 oraz A*64, w tysiącach osób i tysiącach godzin przepracowanych (tam, gdzie to obowiązkowe)1995-19992020
11Wszystkie zmienneS.13 - Sektor instytucji rządowych i samorządowych

S.1311 - Instytucje rządowe na szczeblu centralnym

5.1313 - Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym

5.1314 - Fundusze zabezpieczenia społecznego

Wszystkie grupy COFOG

2001-20062020
15Wszystkie zmiennePełna tablica ze wszystkimi szczegółami/podziałami, ceny roku poprzedniego2015-20162020
16Wszystkie zmiennePełna tablica ze wszystkimi szczegółami/podziałami, ceny roku poprzedniego2015-20162020

Państwo: Luksemburg

TablicaKod i zmiennaSzczegółowy opis odstępstwaOkres objęty odstępstwem/ opóźnieniem w przekazywaniu danychPierwsze przekazanie
1QWszystkie zmienneGospodarka ogółem i wszystkie podziały według NACE, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu, dane niewyrównane i wszystkie dane wyrównane. (To odstępstwo zastąpi odstępstwo zakładające opóźnienie o t + 90 dni w roku kalendarzowym 2016)Przekazywanie w terminie t + 85 dni2020
1 AWszystkie zmienneGospodarka ogółem i wszystkie podziały według NACE, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu, przekazywanie w terminie t + 2 miesiące (To odstępstwo zastąpi odstępstwo zakładające opóźnienie o t + 90 dni w roku kalendarzowym 2016)Przekazywanie w terminie t + 85 dni2020
6Wszystkie zmienneTransakcje oraz pozostałe zmiany, aktywa i zobowiązania, gospodarka ogółem i wszystkie (pod)sektory, dane skonsolidowane i nieskonsolidowane1995-19982020
7Wszystkie zmienneAktywa i zobowiązania, gospodarka ogółem i wszystkie (pod)sektory, dane skonsolidowane i nieskonsolidowane1995-19982020

Państwo: Węgry

TablicaKod i zmiennaSzczegółowy opis odstępstwaOkres objęty odstępstwem/ opóźnieniem w przekazywaniu danychPierwsze przekazanie
1QP.51g - 9. a) Nakłady brutto na środki trwałeAN_F6: podział środków trwałych na: AN.117 Produkty własności intelektualnej, ceny bieżące, ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu, dane niewyrównane i dane wyrównane sezonowoI kw. 1995 - IV kw. 20112020
2P.52 + P.53 - Przyrost rzeczowych środków obrotowych oraz nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartości OP5ANP - Akumulacja brutto oraz nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanychS.13 - Sektor instytucji rządowych i samorządowych

S.1311 - Instytucje rządowe na szczeblu centralnym

5.1313 - Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym

5.1314 - Fundusze zabezpieczenia społecznego

(mają być dostarczane z wyłączeniem P.53 do wygaśnięcia odstępstwa)

1995-20182020
3EMP - 8. Pracujący według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)

ESE - 8. a) Osoby pracujące na własny rachunek według gałęzi

EEM - 8. b) Pracownicy najemni według gałęzi

Gospodarka ogółem i podział A*21, godziny przepracowane1995-20092020
8P.53 - Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartościWszystkie sektory, rozchody1995-20182020
8NP - Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów nieprodukowanychWszystkie sektory z wyjątkiem S.13 sektora instytucji rządowych i samorządowych, rozchody1995-20182020
20AN.1132g - 6. Sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny brutto

AN.11321g - 7. Sprzęt komputerowy brutto

AN.11322g - 8. Sprzęt telekomunikacyjny brutto

AN.117g - 11. Produkty własności intelektualnej brutto

AN.1173g - 12. Oprogramowanie komputerowe i bazy danych brutto

AN.1132n - 18. Sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny netto

AN.11321n - 19. Sprzęt komputerowy netto

AN.11322n - 20. Sprzęt telekomunikacyjny netto

AN.117n - 23. Produkty własności intelektualnej netto

AN.1173n - 24. Oprogramowanie komputerowe i bazy danych netto

Gospodarka ogółem i podział A*21 (tam, gdzie to obowiązkowe), bieżące koszty odtworzenia i koszty odtworzenia z poprzedniego roku2000-20112020
22P.51g_AN.1132 - 6. GFCF - sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny

P.51g_AN.11321 - 7. GFCF - sprzęt komputerowy

P.51g_AN.11322 - 8. GFCF - sprzęt telekomunikacyjny

P.51g_AN.1173 - 12. GFCF - oprogramowanie komputerowe i bazy danych

Gospodarka ogółem, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu2000-20112020
26AN.211 - 20. GruntySektor S.14 + S.15 - Gospodarstwa domowe + Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych1995-20172020

Państwo: Malta

TablicaKod i zmiennaSzczegółowy opis odstępstwaOkres objęty odstępstwem/ opóźnieniem w przekazywaniu danychPierwsze przekazanie
1QWszystkie zmiennePełna tablica ze wszystkimi podziałami/szczegółamiPrzekazywanie w terminie t + 70 dni2020
1QWszystkie zmienneGospodarka ogółem i wszystkie podziały (według NACE, AN_F6, trwałości), ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu, dane niewyrównane i dane wyrównane sezonowoI kw. 1995 - IV kw. 19992020
TablicaKod i zmiennaSzczegółowy opis odstępstwaOkres objęty odstępstwem/ opóźnieniem w przekazywaniu danychPierwsze przekazanie
1QB.1g - 1. Wartość dodana brutto w cenach bazowychPodział A*10, ceny roku poprzedniego i nawiązania łańcuchowe wolumenu, dane niewyrównane i dane wyrównane sezonowoI kw. 2000 - IV kw. 20142020
1QEMP - 8. Pracujący według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)

ESE - 8. a) Osoby pracujące na własny rachunek według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)

EEM - 8. b) Pracownicy najemni według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)

Gospodarka ogółem i podział A*10 (tam, gdzie to obowiązkowe), w tysiącach godzin przepracowanych, dane niewyrównane i dane wyrównane sezonowoI kw. 1995 - IV kw. 19992020
1 AWszystkie zmiennePełna tablica ze wszystkimi podziałami/szczegółami, przekazywanie w terminie t + 2 miesiącePrzekazywanie w terminie t + 70 dni2020
1 AWszystkie zmienneGospodarka ogółem i wszystkie podziały (według NACE, AN_F6, trwałości), ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu1995-19992020
1 AB.1g - 1. Wartość dodana brutto w cenach bazowychPodział A*10, ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu2000-20142020
1 AEMP - 8. Pracujący według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)

ESE - 8. a) Osoby pracujące na własny rachunek według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)

EEM - 8. b) Pracownicy najemni według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)

Gospodarka ogółem i podział A*10 (tam, gdzie to obowiązkowe), w tysiącach godzin przepracowanych1995-19992020
3Wszystkie zmienneGospodarka ogółem i wszystkie podziały według NACE oraz AN_F6, ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu1995-19992020
3B.1g - 3. Wartość dodana brutto w cenach bazowych według gałęziPodziały A*21 i A*64, ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu2000-20182020
3P.51c - 4. Amortyzacja środków trwałych według gałęziPodziały A*21 i A*64, ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu2000-20182020
3P.52 - 7. b) Przyrost rzeczowych środków obrotowych według gałęziPodział A*10, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego1995-20072020
3P.52 - 7. b) Przyrost rzeczowych środków obrotowych według gałęziPodział A*10, ceny bieżące i ceny roku poprzedniegoPrzekazywanie w terminie t + 48 miesięcy2020
3EMP - 8. Pracujący według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)

ESE - 8. a) Osoby pracujące na własny rachunek według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)

EEM - 8. b) Pracownicy najemni według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)

Podział A*21, w tysiącach przepracowanych godzin1995-19992020
5Wszystkie zmienneWszystkie podziały COICOP (tam, gdzie to obowiązkowe), ceny roku poprzedniego i nawiązania łańcuchowe wolumenu1995-19992020
8Wszystkie zmienneWszystkie sektory, rozchody i przychody1995-20042020
8EMP - Pracujący (w liczbie osób i liczbie godzin przepracowanych)Sektor S13 Sektor instytucji rządowych i samorządowych, w liczbie osób1995-19992020
8EMP - Pracujący (w liczbie osób i liczbie godzin przepracowanych)Sektor S13 Sektor instytucji rządowych i samorządowych, w liczbie godzin przepracowanych1995-20182020
801Wszystkie zmienneWszystkie sektory, rozchody i przychody, ceny bieżące, dane niewyrównane i dane wyrównane sezonowoI kw. 1999 - IV kw. 20042020
10B.1g - 1. Wartość dodana brutto w cenach bazowych (wskaźnik wzrostu wolumenu w cenach roku poprzedniego)Podział według NUTS 2, gospodarka ogółem2000-20172020
13Wszystkie zmiennePodział według NUTS 22000-20042020
15Wszystkie zmiennePełna tablica ze wszystkimi szczegółami/podziałami, ceny bieżącePrzekazywanie w terminie t + 54 miesiące2020
15Wszystkie zmiennePełna tablica ze wszystkimi szczegółami/podziałami, ceny roku poprzedniego2015-20162020
16Wszystkie zmiennePełna tablica ze wszystkimi szczegółami/podziałami, ceny bieżącePrzekazywanie w terminie t + 54 miesiące2020
16Wszystkie zmiennePełna tablica ze wszystkimi szczegółami/podziałami, ceny roku poprzedniego2015-20162020
16Tablica 16 - Pięć tablic dodatkowych (tablica wykorzystania w cenach bazowych, tablica wykorzystania dla produkcji krajowej, tablica wykorzystania dla importu, tablica marż handlowych i transportowych, tablica podatków od produktów pomniejszonych o dotacje do produktów)Pełna tablica dodatkowa ze wszystkimi podziałami/szczegółami, ceny bieżącePrzekazywanie w terminie t + 54 miesiące2020
17Wszystkie zmiennePełna tablica ze wszystkimi szczegółami/podziałami, ceny bieżącePrzekazywanie w terminie t + 54 miesiące2020
20Wszystkie zmiennePełna tablica ze wszystkimi szczegółami/podziałami2000-20172020
22Wszystkie zmienneGospodarka ogółem i podział A*21, ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu1995-19992020
26Wszystkie (obowiązkowe) zmienne z wyłączeniem AN.111 - Budynki mieszkalneWszystkie (obowiązkowe) sektory1995-20172020
27Wszystkie zmienneS.13 - Sektor instytucji rządowych i samorządowych

S.1311 - Instytucje rządowe na szczeblu centralnym

S.1313 - Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym

w tym dane o kontrpartnerach według wszystkich sektorów

I kw. 1999 - IV kw. 20032020

Państwo: Austria

TablicaKod i zmiennaSzczegółowy opis odstępstwaOkres objęty odstępstwem/ opóźnieniem w przekazywaniu danychPierwsze przekazanie
13Wszystkie zmiennePodział według NUTS 2 (suma S.14 + S.15 ma być dostarczana do wygaśnięcia odstępstwa)2012-20172020
26AN.11 + AN.12 - 2. Środki trwałe + rzeczowe środki obrotowe

AN.1121 - 6. Budynki inne niż budynki mieszkalne

AN.1122 - 7. Pozostałe budowle

AN.12 - 16. Rzeczowe środki obrotowe

Wszystkie sektory2012-20172020

Państwo: Polska

TablicaKod i zmiennaSzczegółowy opis odstępstwaOkres objęty odstępstwem/ opóźnieniem w przekazywaniu danychPierwsze przekazanie
1QD.1 - 17. Koszty związane z zatrudnieniem osób fizycznych pracujących najemnie w jednostkach produkcyjnych będących rezydentami oraz koszty związane z zatrudnieniem osób fizycznych pracujących najemnie będących rezydentamiGospodarka ogółem, ceny bieżące, dane niewyrównane i dane wyrównane sezonowoI kw. 1995 - IV kw. 19982020
1QD11 - 17. a) Wynagrodzenia

D.12 - 17. b) Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców

Gospodarka ogółem, ceny bieżące, dane niewyrównane i dane wyrównane sezonowoI kw. 1995 - IV kw. 20002020
1QD.1 - 17. Koszty związane z zatrudnieniem osób fizycznych pracujących najemnie w jednostkach produkcyjnych będących rezydentami oraz koszty związane z zatrudnieniem osób fizycznych pracujących najemnie będących rezydentami

D.11 - 17. a) Wynagrodzenia

D.12 - 17. b) Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców

Podział A*10, ceny bieżące, dane niewyrównane i dane wyrównane sezonowoI kw. 1995 - IV kw. 20002020
1QD.1 - 17. Koszty związane z zatrudnieniem osób fizycznych pracujących najemnie w jednostkach produkcyjnych będących rezydentami oraz koszty związane z zatrudnieniem osób fizycznych pracujących najemnie będących rezydentami

D.11 - 17. a) Wynagrodzenia

D.12 - 17. b) Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców

Gospodarka ogółem i podział A*10, ceny bieżące, dane niewyrównane i dane wyrównane sezonowoPrzekazywanie w terminie t + 95 dni2020
1QB.2g + B.3g - 13. Nadwyżka operacyjna brutto oraz dochód mieszany brutto

D.2 - 14. Podatki związane z produkcją i importem

D.3 - 15. Dotacje

Gospodarka ogółem, ceny bieżące, dane niewyrównane i dane wyrównane sezonowoI kw. 1995 - IV kw. 19982020
1QB.2g + B.3g - 13. Nadwyżka operacyjna brutto oraz dochód mieszany brutto

D.2 - 14. Podatki związane z produkcją i importem

D.3 - 15. Dotacje

Gospodarka ogółem, ceny bieżące, dane niewyrównane i dane wyrównane sezonowoPrzekazywanie w terminie t + 95 dni2020
1QEMP - 16. b) Pracujący w jednostkach produkcyjnych będących rezydentami (w tysiącach osób pracujących, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy) oraz pracujący rezydenci (w tysiącach osób)

ESE - 16. c) Osoby pracujące na własny rachunek

EEM - 16. d) Pracownicy najemni

Gospodarka ogółem i podział A*10, w tysiącach osób i tysiącach godzin przepracowanych, dane niewyrównane i dane wyrównane sezonowoI kw. 1995 - IV kw. 20002020
1QP.6 - 10. Eksport towarów (FOB) i usług

P.7 - 11. Import towarów (FOB) i usług, podział geograficzny

Podział P6/P7 (tam, gdzie to obowiązkowe) na: S.2I państwa członkowskie, których walutą jest euro, EBC oraz inne instytucje i organy strefy euro, S.21-S.2I państwa członkowskie, których walutą nie jest euro, oraz instytucje i organy Unii Europejskiej (z wyjątkiem EBC i innych instytucji i organów strefy euro), S.22 państwa niebędące członkami UE oraz organizacje międzynarodowe niebędące rezydentami UE, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu, dane niewyrównanePrzekazywanie w terminie t + 65 dni2020
1QP.6 - 10. Eksport towarów (FOB) i usług

P.7 - 11. Import towarów (FOB) i usług, podział geograficzny

Podział P6/P7 (tam, gdzie to obowiązkowe) na: S.2I państwa członkowskie, których walutą jest euro, EBC oraz inne instytucje i organy strefy euro, S.21-S.2I państwa członkowskie, których walutą nie jest euro, oraz instytucje i organy Unii Europejskiej (z wyjątkiem EBC i innych instytucji i organów strefy euro), S.22 państwa niebędące członkami UE oraz organizacje międzynarodowe niebędące rezydentami UE, ceny bieżące oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu, dane wyrównane sezonowoPrzekazywanie w terminie t + 65 dni2020
1 AEMP - 16. b) Pracujący w jednostkach produkcyjnych będących rezydentami (w tysiącach osób pracujących, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy) oraz pracujący rezydenci (w tysiącach osób)

ESE - 16. c) Osoby pracujące na własny rachunek

EEM - 16. d) Pracownicy najemni

Gospodarka ogółem i podział A*10, w tysiącach osób i tysiącach godzin przepracowanych1995-20002020
1 AB.2g + B.3g - 13. Nadwyżka operacyjna brutto oraz dochód mieszany brutto

D.2 - 14. Podatki związane z produkcją i importem

D.3 - 15. Dotacje

Gospodarka ogółem, ceny bieżące, przekazywanie w terminie t + 2 miesiącePrzekazywanie w terminie t + 95 dni2020
1 AD.1 - 17. Koszty związane z zatrudnieniem osób fizycznych pracujących najemnie w jednostkach produkcyjnych będących rezydentami oraz koszty związane z zatrudnieniem osób fizycznych pracujących najemnie będących rezydentami

D.11 - 17. a) Wynagrodzenia

D.12 - 17. b) Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców

Gospodarka ogółem i podział A*10, ceny bieżące, przekazywanie w terminie t + 2 miesiącePrzekazywanie w terminie t + 95 dni2020
1 AP.6 - 10. Eksport towarów (FOB) i usług

P.7 - 11. Import towarów (FOB) i usług, podział geograficzny

Podział P6/P7 (tam, gdzie to obowiązkowe) na: S.2I państwa członkowskie, których walutą jest euro, EBC oraz inne instytucje i organy strefy euro, S.21-S.2I państwa członkowskie, których walutą nie jest euro, oraz instytucje i organy Unii Europejskiej (z wyjątkiem EBC i innych instytucji i organów strefy euro), S.22 państwa niebędące członkami UE oraz organizacje międzynarodowe niebędące rezydentami UE, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu, przekazywanie w terminie t + 2 miesiącePrzekazywanie w terminie t + 65 dni2020
2NP - Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanych

OP5ANP - Akumulacja brutto oraz nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanych

S.1311 - Instytucje rządowe na szczeblu centralnym

5.1313 - Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym

5.1314 - Fundusze zabezpieczenia społecznego

1995-20092020
2NP - Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanychS.13 - Sektor instytucji rządowych i samorządowych1995-20042020
2OP5ANP - Akumulacja brutto oraz nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanychS.13 - Sektor instytucji rządowych i samorządowych (dane mają być dostarczane z wyłączeniem NP do wygaśnięcia odstępstwa)1995-20042020
2D.995 - Transfery kapitałowe z sektora instytucji rządowych i samorządowych do odpowiednich sektorów stanowiące podatki i składki na ubezpieczenia społeczne, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną pobraneS.1313 - Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym1995-20002020
3EMP - 8. Pracujący według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)

ESE - 8. a) Osoby pracujące na własny rachunek według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)

EEM - 8. b) Pracownicy najemni według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)

Gospodarka ogółem i podział A*21, w tysiącach osób i tysiącach godzin przepracowanych1995-20002020
3EMP - 8. Pracujący według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)

ESE - 8. a) Osoby pracujące na własny rachunek według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)

EEM - 8. b) Pracownicy najemni według gałęzi (w tysiącach osób, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy)

Podział A*64, w tysiącach osób1995-20092020
3P.1 - 1. Produkcja globalna w cenach bazowych według gałęzi

P.2 - 2. Zużycie pośrednie w cenach nabycia według gałęzi

D.29-D.39 - 6. Pozostałe podatki związane z produkcją pomniejszone o pozostałe dotacje związane z produkcją

D.1 - 9. Koszty związane z zatrudnieniem według gałęzi

D.11 - 9. a) Wynagrodzenia według gałęzi

Podział A*64, ceny bieżące, przekazywanie w terminie t + 21 miesięcyPrzekazywanie w terminie t + 24 miesiące2020
3B.1g - 3. Wartość dodana brutto w cenach bazowych według gałęzi

P.51c - 4. Amortyzacja środków trwałych według gałęzi

Podział A*64, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu, przekazywanie w terminie t + 21 miesięcyPrzekazywanie w terminie t + 24 miesiące2020
8EMP - Pracujący (w liczbie osób i liczbie godzin przepracowanych)Sektor S.13 Sektor instytucji rządowych i samorządowych, w tysiącach osób i tysiącach godzin przepracowanych1995-20092020
8NP - Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów nieprodukowanychWszystkie sektory, rozchody1995-20042020
801NP - Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów nieprodukowanychWszystkie sektory, rozchody, ceny bieżące, dane niewyrównane sezonowoI kw. 1999 - IV kw. 20042020
10EMP - 5. Pracujący w tysiącach osób i tysiącach godzin przepracowanych

ETO - Ogółem

EEM - Pracownicy najemni

Wszystkie podziały według NUTS, podział A*10, w tysiącach godzin przepracowanych2000-20072020
11Wszystkie zmienneS.13 - Sektor instytucji rządowych i samorządowych

S.1311 - Instytucje rządowe na szczeblu centralnym

5.1313 - Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym

5.1314 - Fundusze zabezpieczenia społecznego

Wszystkie działy COFOG

1995-20012020
11Wszystkie zmienneS.13 - Sektor instytucji rządowych i samorządowych

S.1311 - Instytucje rządowe na szczeblu centralnym

5.1313 - Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym

5.1314 - Fundusze zabezpieczenia społecznego

Wszystkie grupy COFOG

20012020
11NP - Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanychS.13 - Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Wszystkie podziały COFOG

2002-20092020
11OP5ANP - Akumulacja brutto + Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanychS.13 - Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Wszystkie podziały COFOG (mają być dostarczane z wyłączeniem NP do wygaśnięcia odstępstwa)

2002-20092020
11NP - Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanych

OP5ANP - Akumulacja brutto + Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanych

S.1311 - Instytucje rządowe na szczeblu centralnym

5.1313 - Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym

5.1314 - Fundusze zabezpieczenia społecznego

Wszystkie podziały COFOG

1995-20092020
15Wszystkie zmiennePełna tablica ze wszystkimi szczegółami/podziałami, ceny roku poprzedniego2015-20162020
16Wszystkie zmiennePełna tablica ze wszystkimi szczegółami/podziałami, ceny roku poprzedniego2015-20162020
20AN.1132g - 6. Sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny brutto

AN.11321g - 7. Sprzęt komputerowy brutto

AN.11322g - 8. Sprzęt telekomunikacyjny brutto

AN.1139g + AN.114g - 9. Pozostałe maszyny i urządzenia brutto + systemy uzbrojenia brutto

AN.1132n - 18. Sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny netto

AN.11321n - 19. Sprzęt komputerowy netto

AN.11322n - 20. Sprzęt telekomunikacyjny netto

AN.1139n + AN.114n - 21. Pozostałe maszyny i urządzenia netto + systemy uzbrojenia netto

Gospodarka ogółem, bieżące koszty odtworzenia i koszty odtworzenia z roku poprzedniego2000-20172020
22P.51g_AN.11 - 1. GFCF - środki trwałe

P51g_AN.1132 - 6. GFCF - sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny P51g_AN.11321 - 7. GFCF - sprzęt komputerowy

P51g_AN.11322 - 8. GFCF - sprzęt telekomunikacyjny

P51g_AN.1139 + AN.114 - 9. GFCF - pozostałe maszyny i urządzenia + systemy uzbrojenia

Gospodarka ogółem, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu2000-20172020
26AN.211 - 20. GruntyS.14 + S.15 - Gospodarstwa domowe + Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych1995-20092020

Państwo: Portugalia

TablicaKod i zmiennaSzczegółowy opis odstępstwaOkres objęty odstępstwem/ opóźnieniem w przekazywaniu danychPierwsze przekazanie
17Wszystkie zmiennePełna tablica ze wszystkimi szczegółami/podziałami20102020

Państwo: Rumunia

TablicaKod i zmiennaSzczegółowy opis odstępstwaOkres objęty odstępstwem/ opóźnieniem w przekazywaniu danychPierwsze przekazanie
1QP.3 - 5. a) Spożycie w gospodarstwach domowych (koncepcja krajowa)Podział według trwałości, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu, dane wyrównane sezonowoI kw. 1995 - IV kw. 20172018
1QP.51g - 9. a) Nakłady brutto na środki trwałeAN_F6: podział środków trwałych, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu, dane niewyrównane i dane wyrównane sezonowoI kw. 1995 - IV kw. 20192020
11Wszystkie zmienneS.13 - Sektor instytucji rządowych i samorządowych

S.1311 - Instytucje rządowe na szczeblu centralnym

5.1313 - Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym

5.1314 - Fundusze zabezpieczenia społecznego

Wszystkie grupy COFOG

2001-20062020
20Wszystkie zmienneGospodarka ogółem oraz podział A*21, bieżące koszty odtworzenia i koszty odtworzenia z poprzedniego roku2000-20172020
22P.51g_AN.1132 GFCF - sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny

P.51g_AN.11321 GFCF - sprzęt komputerowy

P.51g_AN.11322 GFCF - sprzęt telekomunikacyjny

Gospodarka ogółem, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu2000-20172020
26Wszystkie obowiązkowe zmienne z wyłączeniem AN.111 Budynki mieszkalneGospodarka ogółem i wszystkie obowiązkowe podziały sektorowe1995-20172020

Państwo: Słowenia

TablicaKod i zmiennaSzczegółowy opis odstępstwaOkres objęty odstępstwem/ opóźnieniem w przekazywaniu danychPierwsze przekazanie
11Wszystkie zmienneS.13 - Sektor instytucji rządowych i samorządowych

S.1311 - Instytucje rządowe na szczeblu centralnym

5.1313 - Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym

5.1314 - Fundusze zabezpieczenia społecznego

Wszystkie działy COFOG

1995-19982020
26AN.211 - 20. GruntyS.14 + S.15 - Gospodarstwa domowe + Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych1995-20142018
27Wszystkie zmienneS.13 - Sektor instytucji rządowych i samorządowych

S.1311 - Instytucje rządowe na szczeblu centralnym

5.1313 - Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym

5.1314 - Fundusze zabezpieczenia społecznego, w tym dane o kontrpartnerach według wszystkich sektorów

I kw. 1999 - IV kw. 20032020

Państwo: Słowacja

TablicaKod i zmiennaSzczegółowy opis odstępstwaOkres objęty odstępstwem/ opóźnieniem w przekazywaniu danychPierwsze przekazanie
5P.3 - 1. Spożycie według celu (gospodarstwa domowe)P102 - Edukacja w zakresie szkoły średniej oraz P103 - Szkolnictwo policealne, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu1995-20172019
11Wszystkie zmienneS.13 - Sektor instytucji rządowych i samorządowych

S.1311 - Instytucje rządowe na szczeblu centralnym

5.1313 - Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym

5.1314 - Fundusze zabezpieczenia społecznego

Wszystkie grupy COFOG

2001-20022019
20Wszystkie zmienneGospodarka ogółem oraz podział A*21, bieżące koszty odtworzenia i koszty odtworzenia z poprzedniego roku2000-20032019
26AN.11 + AN.12 - 2. Środki trwałe + rzeczowe środki obrotowe

AN.1121 - 6. Budynki inne niż budynki mieszkalne

AN.1122 - 7. Pozostałe budowle

AN.12 - 16. Rzeczowe środki obrotowe

Wszystkie sektory2012-20162019
26AN.11 - 3. Środki trwałe

AN.112 - 5. Pozostałe budynki i budowle

AN.113 + AN.114 - 8. Maszyny i urządzenia + systemy uzbrojenia

AN.115 - 9. Kultywowane zasoby biologiczne

AN.117 - 10. Produkty własności intelektualnej

Wszystkie sektory (tam, gdzie to obowiązkowe)2000-20172019
26AN.211 - 20. GruntyS.14 + S.15: Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych1995-20162019

Państwo: Finlandia

TablicaKod i zmiennaSzczegółowy opis odstępstwaOkres objęty odstępstwem/ opóźnieniem w przekazywaniu danychPierwsze przekazanie
1QWszystkie zmiennePełna tablica ze wszystkimi (obowiązkowymi) podziałami/szczegółamiPrzekazywanie w terminie t + 65 dni2020
1 AWszystkie zmiennePełna tablica ze wszystkimi (obowiązkowymi) podziałami/szczegółami, przekazywanie w terminie t + 2 miesiącePrzekazywanie w terminie t + 65 dni2020

Państwo: Szwecja

TablicaKod i zmiennaSzczegółowy opis odstępstwaOkres objęty odstępstwem/ opóźnieniem w przekazywaniu danychPierwsze przekazanie
1QP.6 - 10. Eksport towarów (FOB) i usług P.7 - 11. Import towarów (FOB) i usługPodział P6/P7 (tam, gdzie to obowiązkowe) na: S.2I państwa członkowskie, których walutą jest euro, EBC oraz inne instytucje i organy strefy euro, S.21-S.2I państwa członkowskie, których walutą nie jest euro, oraz instytucje i organy Unii Europejskiej (z wyjątkiem EBC i innych instytucji i organów strefy euro), ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu, dane niewyrównane i dane wyrównane sezonowo (podział P6/P7 ma być dostarczany z wyłączeniem danych dotyczących instytucji i organów strefy euro/Unii Europejskiej do wygaśnięcia odstępstwa)I kw. 1995 - IV kw. 20192020
1QD.1 - 17. Koszty związane z zatrudnieniem osób fizycznych pracujących najemnie w jednostkach produkcyjnych będących rezydentami oraz koszty związane z zatrudnieniem osób fizycznych pracujących najemnie będących rezydentami

D.11 - 17. a) Wynagrodzenia

D.12 - 17. b) Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców

Podział A*10 kosztów związanych z zatrudnieniem osób fizycznych pracujących najemnie będących rezydentami, ceny bieżące, dane niewyrównane i dane wyrównane sezonowo (mają być dostarczane z wyłączeniem kosztów związanych z zatrudnieniem osób fizycznych pracujących najemnie za granicą do wygaśnięcia odstępstwa)I kw. 1995 - IV kw. 20192020
1QEMP - 16. b) Pracujący w jednostkach produkcyjnych będących rezydentami (w tysiącach osób pracujących, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy) oraz pracujący rezydenci (w tysiącach osób)

ESE - 16. c) Osoby pracujące na własny rachunek

EEM - 16. d) Pracownicy najemni

Gospodarka ogółem oraz podział A*10 pracujących rezydentów, w tysiącach osób i tysiącach godzin przepracowanych, dane niewyrównane i dane wyrównane sezonowo (mają być dostarczane z wyłączeniem pracujących za granicą do wygaśnięcia odstępstwa)I kw. 1995 - IV kw. 20192020
1 AP.6 - 10. Eksport towarów (FOB) i usług P.7 - 11. Import towarów (FOB) i usługPodział P6/P7 (tam, gdzie to obowiązkowe) na: S.2I państwa członkowskie, których walutą jest euro, EBC oraz inne instytucje i organy strefy euro, S.21-S.2I państwa członkowskie, których walutą nie jest euro, oraz instytucje i organy Unii Europejskiej (z wyjątkiem EBC i innych instytucji i organów strefy euro), ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe wolumenu (podział P6/P7 ma być dostarczany z wyłączeniem danych dotyczących instytucji i organów strefy euro/Unii Europejskiej do wygaśnięcia odstępstwa)1995-20182020
1 AD.1 - 17. Koszty związane z zatrudnieniem osób fizycznych pracujących najemnie w jednostkach produkcyjnych będących rezydentami oraz koszty związane z zatrudnieniem osób fizycznych pracujących najemnie będących rezydentami

D.11 - 17. a) Wynagrodzenia

D.12 - 17. b) Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców

Podział A*10 kosztów związanych z zatrudnieniem osób fizycznych pracujących najemnie będących rezydentami, ceny bieżące, dane niewyrównane i dane wyrównane sezonowo (mają być dostarczane z wyłączeniem kosztów związanych z zatrudnieniem osób fizycznych pracujących najemnie za granicą do wygaśnięcia odstępstwa)1995-20182020
1 AEMP - 16. b) Pracujący w jednostkach produkcyjnych będących rezydentami (w tysiącach osób pracujących, tysiącach godzin przepracowanych i tysiącach miejsc pracy) oraz pracujący rezydenci (w tysiącach osób)

ESE - 16. c) Osoby pracujące na własny rachunek

EEM - 16. d) Pracownicy najemni

Gospodarka ogółem oraz podział A*10 pracujących rezydentów, w tysiącach osób i tysiącach godzin przepracowanych, dane niewyrównane i dane wyrównane sezonowo (mają być dostarczane z wyłączeniem pracujących za granicą do wygaśnięcia odstępstwa)1995-20182020
3P.1 - 1. Produkcja globalna w cenach bazowych według gałęzi

P.2 - 2. Zużycie pośrednie w cenach nabycia według gałęzi

B.2n + B.3n - 5. Nadwyżka operacyjna netto oraz dochód mieszany netto

D.29-D.39 - 6. Pozostałe podatki związane z produkcją pomniejszone o pozostałe dotacje związane z produkcją

Gospodarka ogółem i podział A*21, ceny bieżące, przekazywanie w terminie t + 9 miesięcyPrzekazywanie w terminie t + 21 miesięcy2020
9D.61SC - Opłaty za usługi związane z systemem ubezpieczeń społecznych

D.614 - Uzupełnienia do składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez gospodarstwa domowe

S.212 - Instytucje i organy UE2012-20182020
15P7 - Import towarów i usługPodział P7 na: S.2I państwa członkowskie, których walutą jest euro, EBC oraz inne instytucje i organy strefy euro, S.21-S.2I państwa członkowskie, których walutą nie jest euro, oraz instytucje i organy Unii Europejskiej (z wyjątkiem EBC i innych instytucji i organów strefy euro), według podziału CPA P*64, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego (tam, gdzie to obowiązkowe) (dane mają być dostarczane z wyłączeniem danych dotyczących instytucji i organów strefy euro/Unii Europejskiej do wygaśnięcia odstępstwa)2010-20162020
15Wszystkie zmiennePodział na gałęzie/produkty 36, 37-39 (mają być dostarczane jako suma 36-37 i 38-39 do wygaśnięcia odstępstwa)

Podział na gałęzie/produkty 45, 46, 47 (mają być dostarczane jako suma 45-47 do wygaśnięcia odstępstwa), ceny bieżące i ceny roku poprzedniego (tam, gdzie to obowiązkowe)

2010-20162020
16P6 - Eksport towarów i usługPodział P6 na: S.2I państwa członkowskie, których walutą jest euro, EBC oraz inne instytucje i organy strefy euro, S.21-S.2I państwa członkowskie, których walutą nie jest euro, oraz instytucje i organy Unii Europejskiej (z wyjątkiem EBC i innych instytucji i organów strefy euro), według podziału CPA P*64, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego (tam, gdzie to obowiązkowe) (dane mają być dostarczane z wyłączeniem danych dotyczących instytucji i organów strefy euro/Unii Europejskiej do wygaśnięcia odstępstwa)2010-20162020
16Wszystkie zmiennePodział na gałęzie/produkty 36, 37-39 (mają być dostarczane jako suma 36-37 i 38-39 do wygaśnięcia odstępstwa)

Podział na gałęzie/produkty 45, 46, 47 (mają być dostarczane jako suma 45-47 do wygaśnięcia odstępstwa), ceny bieżące i ceny roku poprzedniego (tam, gdzie to obowiązkowe)

2010-20162020
16B2A3N - Nadwyżka operacyjna oraz dochód mieszany, netto

B2A3G - Nadwyżka operacyjna oraz dochód mieszany, brutto

Podział według NACE, podział A*64, ceny bieżące2010-20162020
17P6 - Eksport towarów i usług P7 - Import towarów i usługPodział P6/P7 na: S.2I państwa członkowskie, których walutą jest euro, EBC oraz inne instytucje i organy strefy euro, S.21- S.2I państwa członkowskie, których walutą nie jest euro, oraz instytucje i organy Unii Europejskiej (z wyjątkiem EBC i innych instytucji i organów strefy euro), według podziału CPA P*64, ceny bieżące (dane mają być dostarczane z wyłączeniem danych dotyczących instytucji i organów strefy euro/Unii Europejskiej do wygaśnięcia odstępstwa)2010, 20152020
17Wszystkie zmiennePodział na produkty 36, 37-39 (mają być dostarczane jako suma 36-37 i 38-39 do wygaśnięcia odstępstwa)

Podział na produkty 45, 46, 47 (mają być dostarczane jako suma 45-47 do wygaśnięcia odstępstwa), ceny bieżące

2010, 20152020
17B2A3N - Nadwyżka operacyjna oraz dochód mieszany, netto

B2A3G - Nadwyżka operacyjna oraz dochód mieszany, brutto

Podział według CPA P*64, ceny bieżące2010, 20152020
20AN.11g 1. Środki trwałe brutto; AN.111g 2. Budynki mieszkalne brutto; AN.112g 3. Pozostałe budynki i budowle brutto; AN.113g + AN.114g 4. Maszyny i urządzenia brutto + systemy uzbrojenia brutto; AN.1131g 5. Środki transportu brutto; AN 1132g 6. Sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny brutto AN.11321g 7. Sprzęt komputerowy brutto; AN.11322g 8. Sprzęt telekomunikacyjny brutto; AN.1139g + AN.114g 9. Pozostałe maszyny i urządzenia brutto + systemy uzbrojenia brutto; AN.115g 10. Kultywowane zasoby biologiczne brutto; AN.117g 11. Produkty własności intelektualnej brutto; AN.1173g 12. Oprogramowanie komputerowe i bazy danych bruttoGospodarka ogółem oraz podział NACE A*21, bieżące koszty odtworzenia i koszty odtworzenia z poprzedniego roku2000-20172020

Państwo: Wielka Brytania

TablicaKod i zmiennaSzczegółowy opis odstępstwaOkres objęty odstępstwem/ opóźnieniem w przekazywaniu danychPierwsze przekazanie
26Wszystkie zmienneWszystkie sektory (dane dla gospodarki ogółem i sektorów instytucjonalnych dotyczące AN.1, AN.11, AN.11 + 12, AN.111, AN.112, AN.1121, AN.1122, AN.113 + AN.114, AN.115, w tym metadane, mają być dostarczane przy obniżonej jakości do wygaśnięcia odstępstwa)1995-20142018
1 Dz.U. L 174 z 26.6.2013, s. 1.
2 Dz.U. L 195 z 2.7.2014, s. 1.
3 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej oraz stosowania przyznanych odstępstw, COM(2018) 506.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.