Zmiana decyzji wykonawczej 2014/C 244/06 ustanawiającej program prac Komisji na rok 2014 dotyczący wkładu finansowego na rzecz laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.461.22

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 2014 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 18 grudnia 2014 r.
zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/C 244/06 ustanawiającą program prac Komisji na rok 2014 dotyczący wkładu finansowego na rzecz laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej

(2014/C 461/14)

(Dz.U.UE C z dnia 20 grudnia 2014 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt 1 , w szczególności jego art. 32 ust. 7,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, zmieniające dyrektywy Rady 98/56/WE, 2000/29/WE i 2008/90/WE, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002, (WE) nr 882/2004 i (WE) nr 396/2005, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające decyzje Rady 66/399/EWG, 76/894/EWG i 2009/470/WE 2 , w szczególności jego art. 30,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii 3 , w szczególności jego art. 84 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 32 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 określa zadania i obowiązki laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej (UE).

(2) Laboratoria referencyjne UE przedłożyły swoje programy prac na rok 2015. Wspomniane programy prac są zgodne z celami i priorytetami niniejszego programu prac Komisji.

(3) Z uwagi na sytuację w zakresie zdrowia zwierząt w 2014 r., w szczególności w odniesieniu do pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) oraz chorób, których leczenie jest finansowane z funduszu nadzwyczajnego, przewidziane w budżecie środki nie zostały całkowicie rozdzielone.

(4) W rezultacie środki pozostałe w 2014 r. mogą być wykorzystane do finansowania programów prac laboratoriów referencyjnych UE na rok 2015.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Zmiana decyzji wykonawczej 2014/C 244/06

1.
W tytule decyzji wykonawczej 2014/C 244/06 wyrażenie "na rok 2015" zastępuje się wyrażeniem "na rok 2014".
2.
W motywie 2 wyrażenie "programu prac na rok 2015" zastępuje się wyrażeniem "programu prac na rok 2014".
3.
W art. 1 akapit drugi rok "2015" zastępuje się rokiem "2014".
4.
Artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

"Maksymalny wkład we wdrażanie programu na rok 2014 przez beneficjentów w 2015 r. ustala się na poziomie 15 500 000 EUR i jest on finansowany z następujących linii budżetowych budżetu ogólnego Unii Europejskiej na 2014 r.:

17.0403.".

Artykuł  2

Zmiana załącznika do decyzji wykonawczej 2014/C 244/06

1.
W tytule załącznika do decyzji wykonawczej 2014/C 244/06 wyrażenie "programu prac Komisji na rok 2015" zastępuje się wyrażeniem "programu prac Komisji na rok 2014", natomiast wyrażenie "Laboratoria referencyjne UE - program prac Komisji na 2015 r." zastępuje się wyrażeniem "Laboratoria referencyjne UE - program prac Komisji na 2014 r.".
2.
W punkcie 1.1 Wprowadzenie, akapit pierwszy, wiersz drugi skreśla się wyrażenie "na 2015 r.";
3.
W punkcie 1.5 Priorytety, akapit trzeci wyrażenie "nie tylko na rok 2015" zastępuje się wyrażeniem "nie tylko na rok 2014";
4.
W punkcie 1.7 Kryteria podstawowe, w odniesieniu do kryteriów udzielania koncesji wyrażenie "Zgodność z celami i priorytetami niniejszego programu prac Komisji na rok 2015." zastępuje się wyrażeniem "Zgodność z celami i priorytetami niniejszego programu prac Komisji na rok 2014.".

Sporządzono w Brukseli dnia 18 grudnia 2014 r.

W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji
1 Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.
2 Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 1.
3 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.