Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.156.20

| Akt oczekujący
Wersja od: 19 maja 2020 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/669
z dnia 18 maja 2020 r.
zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/801/UE w zakresie powierzenia Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci wdrożenia funduszu innowacyjnego

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi j 1 , w szczególności jego art. 3 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 2  ustanowiono fundusz innowacyjny, aby wspierał innowacje w dziedzinie niskoemisyjnych technologii i procesów, a także by pobudzał budowę, tworzenie i eksploatację projektów dotyczących bezpiecznego dla środowiska wychwytywania i geologicznego składowania CO2 oraz dotyczących innowacyjnych technologii w zakresie energii odnawialnej i magazynowania energii.

(2) Zgodnie z art. 16 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/856 3  fundusz innowacyjny należy wdrożyć w ramach zarządzania bezpośredniego lub zarządzania pośredniego. Art. 17 tego rozporządzenia stanowi, że Komisja może podjąć decyzję o wyznaczeniu organu wykonawczego, który przeprowadzi niektóre zadania wykonawcze; w przypadku zarządzania bezpośredniego zadania wykonawcze należy przekazać agencji wykonawczej.

(3) Decyzją wykonawczą Komisji 2013/801/UE 4  ustanowiono Agencję Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci ("Agencja") i powierzono jej zarządzanie niektórymi częściami programów unijnych, w tym instrumentem "Łącząc Europę" i programem "Horyzont 2020" w dziedzinie energii.

(4) Analiza kosztów i korzyści przeprowadzona zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 58/2003 wykazała, że powierzenie Agencji zarządzania częściami funduszu innowacyjnego przyczyniłoby się do skuteczniejszego osiągania celów funduszu innowacyjnego. Powierzenie agencji wdrożenia części funduszu innowacyjnego przyniosłoby oszczędności w wysokości około 30,5 mln EUR w latach 2020-2030 w porównaniu z zarządzaniem we własnym zakresie, zwiększyłoby skuteczność i elastyczność w zarządzaniu funduszem innowacyjnym, zapewniłoby znaczącą synergię między funduszem innowacyjnym a innymi programami Unii zarządzanymi przez Agencję, bliższy kontakt z beneficjentami oraz lepszą widoczność unijnego finansowania.

(5) Należy zatem powierzyć Agencji zarządzanie i wdrażanie części funduszu innowacyjnego.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą 2013/801/UE.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Agencji Wykonawczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Zmiana decyzji wykonawczej 2013/801/UE

Art. 3 ust. 1 decyzji wykonawczej 2013/801/UE otrzymuje brzmienie:

"1. Niniejszym powierza się Agencji realizację części wchodzących w skład następujących programów unijnych:

a) instrumentu »Łącząc Europę«;

b) części III (Wyzwania społeczne) programu szczegółowego wdrażającego program »Horyzont 2020«;

c) funduszu innowacyjnego ustanowionego na podstawie art. 10a ust. 8 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady * .".

Artykuł  2

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 maja 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 11 z 16.1.2003, s. 1.
2 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).
3 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/856 z dnia 26 lutego 2019 r. uzupełniające dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do działania funduszu innowacyjnego (Dz.U. L 140 z 28.5.2019, s. 6).
4 Decyzja wykonawcza Komisji 2013/801/UE z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci oraz uchylenia decyzji 2007/60/WE zmienionej decyzją 2008/593/WE (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 65).
* Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.