Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.285.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 listopada 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1855
z dnia 5 listopada 2019 r.
zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/776/UE w sprawie ustanowienia Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi 1 , w szczególności jego art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Wiarygodna perspektywa rozszerzenia dla Bałkanów Zachodnich oraz zwiększone zaangażowanie UE w tym regionie" 2  przyjętym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 231/2014 3  przewidziano plan działania na rzecz między innymi ściślejszej współpracy w dziedzinie edukacji, młodzieży i sportu, w tym działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Bałkanów Zachodnich, zwalczania nielegalnego handlu dobrami kultury oraz promowania sektora kultury i sektora kreatywnego tego regionu, w tym współpracy w dziedzinie kultury i polityki audiowizualnej.

(2) Decyzją wykonawczą Komisji 2013/776/UE 4  Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (zwanej dalej "Agencją") powierzono zarządzanie programem "Kreatywna Europa". Zapewnienie finansowania umożliwiającego uczestnictwo w tym samym rodzaju działań, jak te realizowane w ramach programów, którymi Agencja już zarządza, jest skutecznym i efektywnym sposobem dotarcia do grup docelowych przy pomocy instrumentów współpracy międzynarodowej. Takie działania są nadal finansowane w ramach instrumentów współpracy międzynarodowej, jednak zasady realizacji są takie same jak w programach zarządzanych przez Agencję.

(3) Agencja wykazała zdolność do skutecznego podejścia do zarządzania programami unijnymi. Przez kilka lat udało jej się zgromadzić kompetencje, umiejętności i potencjał w zakresie zarządzania przekazanymi jej programami.

(4) We wspólnym komunikacie do Parlamentu Europejskiego i Rady "W stronę strategii UE w dziedzinie międzynarodowych stosunków kulturalnych" 5  podkreślono rolę kontaktów międzyludzkich jako część unijnej dyplomacji publicznej i kulturalnej oraz wyraźnie odniesiono się do programów zarządzanych przez EACEA.

(5) Analizy kosztów i korzyści przeprowadzone zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 58/2003 uwidoczniły zarówno ilościowe oszczędności, jak i jakościowe korzyści wynikające z przekazania Agencji zarządzania środkami finansowymi przeznaczonymi na umożliwianie uczestnictwa w takich działaniach. Ponadto przekazanie to nie ma skutków finansowych dla budżetu administracyjnego Agencji.

(6) Działania wykonywane przez Agencję są zgodne z jej obecnym mandatem i misją. Stanowią one kontynuację jej dotychczasowej działalności poprzez zwykłe rozszerzenie zakresu zaproszeń, co ma na celu umożliwienie uczestnictwa beneficjentów, którzy są grupą docelową instrumentów współpracy międzynarodowej. Rozwiązanie polegające na zarządzaniu wewnętrznym byłoby natomiast problematyczne, ponieważ zadania przewidziane do przekazania nigdy nie były zarządzane wewnętrznie przez nadrzędne dyrekcje generalne, którym brakuje zdolności do zarządzania nimi we własnym zakresie.

(7) W związku z tym należy powierzyć Agencji odpowiedzialność za wdrażanie środków finansowych pochodzących z instrumentów współpracy międzynarodowej w celu umożliwiania uczestnictwa w tych samych działaniach jak te w ramach programów już powierzonych Agencji i w związku z tym należy odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą 2013/776/UE.

(8) W art. 3 ust. 1 akapit pierwszy lit. e) określono, że Agencji powierza się "projekty w dziedzinie szkolnictwa wyższego" w ramach instrumentów współpracy zewnętrznej. Aby konsekwentnie umożliwiać Agencji zarządzanie uczestnictwem w instrumentach współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji, szkolenia, młodzieży i sportu oraz wspierać sektor kultury i sektora audiowizualnego, należy zmienić brzmienie przywołanego wyżej przepisu.

(9) Środki przewidziane w niniejszej decyzji wykonawczej są zgodne z opinią Komitetu ds. Agencji Wykonawczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji wykonawczej 2013/776/UE wprowadza się następujące zmiany:

1) motyw 10, tiret:
- "projektów w dziedzinie szkolnictwa wyższego wchodzących w zakres instrumentów współpracy zewnętrznej [...]"

otrzymuje brzmienie:

- "- projektów w dziedzinie edukacji, sektora audiowizualnego, kultury, obywatelstwa i młodzieży wchodzących w zakres instrumentów współpracy zewnętrznej [...]".

2) art. 3 ust. 1 akapit pierwszy lit. e) otrzymuje brzmienie:

"e) projektów w dziedzinie edukacji, sektora audiowizualnego, kultury, obywatelstwa i młodzieży w ramach następujących instrumentów współpracy zewnętrznej:

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) * ,

- - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa * ,

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju * ,

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Partnerstwa na rzecz Współpracy z Państwami Trzecimi * ,

- rozporządzenia Rady w sprawie realizacji 11. Europejskiego Funduszu Rozwoju * ;".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 listopada 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Analiza kosztów i korzyści

Analiza ilościowa

Analiza retrospektywna okresu objętego oceną przeprowadzona w ramach 4. oceny okresowej Agencji wykazała, że przekazanie Agencji zadań przyniosło wyraźne korzyści w postaci oszczędności kosztów.

Łączne rzeczywiste koszty przekazania zadań agencji wykonawczej 6  w latach 2015-2017 wyniosły 146,0 mln EUR. Koszty te były znacznie niższe niż szacowane koszty scenariusza zakładającego zarządzanie wewnętrzne. W latach 2015-2017 rzeczywiste oszczędności kosztów wynikające z różnicy kosztów między scenariuszem przewidującym zarządzanie przez agencję wykonawczą a scenariuszem zakładającym zarządzanie wewnętrzne wyniosły 57,1 mln EUR (czyli 28,1 % szacowanych kosztów według scenariusza zakładającego zarządzanie wewnętrzne). Porównując pierwotnie szacowane oszczędności z rzeczywistymi oszczędnościami wynikającymi z przekazania zadań EACEA, stwierdzono, że rzeczywiste oszczędności w latach 2015-2017 były o 6,5 % wyższe, niż pierwotnie szacowano (57,1 mln EUR w porównaniu z 53,6 mln EUR). Zgodnie z prognozą zawartą w analizie kosztów i korzyści ex ante oszczędności w scenariuszu opartym na agencji wykonawczej wynikały przede wszystkim z wyższego odsetka tańszych pracowników zewnętrznych zatrudnionych w agencji wykonawczej oraz niższej ogólnej liczby pracowników.

Analiza jakościowa

Finansowanie w ramach instrumentów współpracy międzynarodowej możliwości uczestnictwa w polityce w dziedzinie edukacji, młodzieży, kultury i sektorze audiowizualnym wykorzystuje szereg ważnych synergii. Dzięki przyjęciu istniejących ram działań i istniejącej infrastruktury warunków umożliwiających dotarcie do docelowych beneficjentów korzysta się w jak największym stopniu z istniejących działań, którymi zarządza już Agencja. Przekazując zadania Agencji, można skorzystać z wysoko rozwiniętej wiedzy fachowej, a w szczególności z korzyści skali, co nie byłoby możliwe w przypadku rozwiązania polegającego na zarządzaniu wewnętrznym. Nawet bez opisanych powyżej znacznych oszczędności kosztów wynikających z kosztów personelu, większe doświadczenie tego personelu w przedmiotowej dziedzinie umożliwia osiągnięcie przez instrumenty współpracy międzynarodowej celów operacyjnych w sposób, który nie byłby możliwy, gdyby Komisja prowadziła te działania we własnym zakresie.

Uproszczona ocena skutków finansowych

Operacyjne środki na zobowiązania, którymi zarządza Agencja (w tys. EUR)20192020
Sytuacja obecna829 111881 151
Instrumenty współpracy międzynarodowej wnoszące wkład w politykę w dziedzinie młodzieży, kultury i sektorze audiowizualnym10 50010 500
Ogółem839 611891 651
Udział1,3 %1,2 %
Liczba pracowników w Agencji20192020
Sytuacja obecna (bez zmian)438438
Pułap budżetu administracyjnego Agencji (UE-28)20192020
Sytuacja obecna (bez zmian)48 57447 549
1 Dz.U. L 11 z 16.1.2003, s. 1.
2 COM(2018) 65 final.
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 231/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) (Dz.U. L 77 z 15.3.2014, s. 11).
4 Decyzja wykonawcza Komisji 2013/776/UE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego i uchylenia decyzji 2009/336/WE (Dz.U. L 343 z 19.12.2013, s. 46).
5 JOIN/2016/029 Final.
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 231/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) (Dz.U. L 77 z 15.3.2014, s. 11).
**) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 232/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające Europejski Instrument Sąsiedztwa (Dz.U. L 77 z 15.3.2014, s. 27).
***) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 233/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju na lata 2014-2020 (Dz.U. L 77 z 15.3.2014, s. 44).
****) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 234/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające Instrument Partnerstwa na rzecz Współpracy z Państwami Trzecimi (Dz.U. L 77 z 15.3.2014, s. 77).
*****) Rozporządzenie Rady (UE) 2015/322 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie realizacji 11. Europejskiego Funduszu Rozwoju (Dz.U. L 58 z 3.3.2015, s. 1).
6 W tym koszty koordynacji i monitorowania ze strony Komisji oraz koszty pokrywane z wkładów państw EOG/EFTA, państw trzecich i EFR.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.