Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2015.302.107

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 listopada 2015 r.

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (UE) 2015/2089
z dnia 10 listopada 2015 r.
zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/54/UE w sprawie upoważnienia Republiki Słowenii do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 1 , w szczególności jej art. 395 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy art. 287 pkt 15 dyrektywy 2006/112/WE Słowenia jest uprawniona do zwolnienia z podatku od wartości dodanej (VAT) podatników, których roczny obrót nie przekracza 25 000 EUR.

(2) Decyzją wykonawczą Rady 2013/54/UE 2 Słowenia została upoważniona, do dnia 31 grudnia 2015 r. i w drodze odstępstwa od art. 287 pkt 15 dyrektywy 2006/112/WE, do zwolnienia z podatku VAT podatników, których roczny obrót nie przekracza 50 000 EUR.

(3) W pismach, które wpłynęły do Komisji w dniach 27 maja 2015 r. i 17 czerwca 2015 r., Słowenia wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie okresu stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 pkt 15 dyrektywy 2006/112/WE, by móc w dalszym ciągu stosować zwolnienie z podatku VAT w odniesieniu do podatników, których roczny obrót nie przekracza 50 000 EUR. Przy zastosowaniu tego środka podatnicy ci byliby w dalszym ciągu zwolnieni z niektórych lub wszystkich obowiązków związanych z VAT, o których mowa w rozdziałach 2-6 tytułu XI dyrektywy 2006/112/WE.

(4) Pismem z dnia 24 czerwca 2015 r. Komisja poinformowała pozostałe państwa członkowskie o wniosku złożonym przez Słowenię. Pismem z dnia 25 czerwca 2015 r. Komisja zawiadomiła Słowenię, że posiada wszystkie informacje konieczne do rozpatrzenia wniosku.

(5) Jak wynika z informacji przekazanych przez Słowenię, na koniec 2013 r. 51,45 % podatników VAT uzyskało obroty podlegające opodatkowaniu poniżej 50 000 EUR, co odpowiadało zaledwie 1 % łącznych przychodów z tytułu podatku VAT.

(6) Jako że wyższy próg skutkował ograniczeniem zobowiązań w zakresie podatku VAT w odniesieniu do małych przedsiębiorstw, chociaż mogą one wciąż wybrać stosowanie zasad ogólnych VAT zgodnie z art. 290 dyrektywy 2006/112/WE, Słowenia powinna zostać upoważniona do dalszego stosowania środka przez określony czas.

(7) Odstępstwo nie wpływa negatywnie na zasoby własne Unii z tytułu VAT, ponieważ Słowenia ma obliczyć rekompensatę zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 3 .

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą 2013/54/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W art. 2 akapit drugi decyzji wykonawczej 2013/54/UE datę "31 grudnia 2015 r." zastępuje się datą "31 grudnia 2018 r.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej notyfikacji.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Słowenii.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2015 r.

W imieniu Rady

P. GRAMEGNA

Przewodniczący

1 Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.
2 Decyzja wykonawcza Rady 2013/54/UE z dnia 22 stycznia 2013 r. upoważniająca Republikę Słowenii do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 22 z 25.1.2013, s. 15).
3 Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 z dnia 29 maja 1989 r. w sprawie ostatecznych jednolitych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 155 z 7.6.1989, s. 9).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.