Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.261.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 października 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1839
z dnia 9 października 2017 r.
zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/426/UE w sprawie środków mających na celu zapobieżenie wprowadzaniu do Unii wirusa afrykańskiego pomoru świń z niektórych państw trzecich lub części terytorium państw trzecich, w których potwierdzono obecność choroby, oraz uchylającą decyzję 2011/78/UE

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 6672)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 11 października 2017 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich 1 , w szczególności jej art. 22 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Afrykański pomór świń jest wysoce zaraźliwą, śmiertelną infekcją świń domowych i dzików, która może szybko się rozprzestrzeniać, w szczególności poprzez produkty uzyskane z lub od zakażonych zwierząt i skażone przedmioty.

(2) Ze względu na sytuację związaną z obecnością afrykańskiego pomoru świń w Rosji i na Białorusi Komisja przyjęła decyzję wykonawczą 2013/426/UE 2  ustanawiającą środki przewidujące między innymi odpowiednie czyszczenie i dezynfekowanie "pojazdów dla zwierząt gospodarskich", w których przewożono żywe zwierzęta i które wjeżdżają do Unii ze wspomnianych dwóch państw. Te same środki rozszerzono na Ukrainę decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2015/1752 3 .

(3) W następstwie niedawnych powiadomień o ogniskach afrykańskiego pomoru świń w Mołdawii istniejące środki przewidujące czyszczenie i dezynfekowanie, ustanowione w decyzji wykonawczej 2013/426/UE, należy również rozszerzyć na pojazdy wjeżdżające do Unii z Mołdawii.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić wykaz państw trzecich i części terytorium państw trzecich, w których potwierdzono występowanie wirusa afrykańskiego pomoru świń, zawarty w załączniku I do decyzji wykonawczej 2013/426/UE.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku I do decyzji wykonawczej 2013/426/UE po słowie "Białoruś" dodaje się słowo "Mołdawia".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 października 2017 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji
1 Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9.
2 Decyzja wykonawcza Komisji 2013/426/UE z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie środków mających na celu zapobieżenie wprowadzaniu do Unii wirusa afrykańskiego pomoru świń z niektórych państw trzecich lub części terytorium państw trzecich, w których potwierdzono obecność choroby, oraz uchylająca decyzję 2011/78/UE (Dz.U. L 211 z 7.8.2013, s. 5).
3 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1752 z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/426/UE w sprawie środków mających na celu zapobieżenie wprowadzaniu do Unii wirusa afrykańskiego pomoru świń z niektórych państw trzecich lub części terytorium państw trzecich, w których potwierdzono obecność choroby, oraz uchylającą decyzję 2011/78/UE (Dz.U. L 256 z 1.10.2015, s. 17).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.