Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.302.110

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2015 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/2091
z dnia 17 listopada 2015 r.
zmieniająca decyzję wykonawczą 2011/431/UE w sprawie wkładu finansowego Unii w programy państw członkowskich na 2011 r. w dziedzinie kontroli i inspekcji rybołówstwa oraz nadzoru nad nim

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 7856)

(Jedynie teksty w języku angielskim, bułgarskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słoweńskim, szwedzkim i włoskim są autentyczne)

(Dz.U.UE L z dnia 19 listopada 2015 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 1 , w szczególności jego art. 129 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza 2 , w szczególności jego art. 21,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 861/2006 państwa członkowskie przedłożyły Komisji swoje programy kontroli rybołówstwa na 2011 r. wraz z wnioskami o wkład finansowy Unii w wydatki ponoszone przy realizacji projektów zawartych w tych programach.

(2) W decyzji wykonawczej 2011/431/UE 3 Komisja ustaliła maksymalne stawki na projekt oraz poziom wkładu finansowego Unii w granicach ustanowionych w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 861/2006 oraz określiła warunki, na jakich taki wkład może być przyznawany.

(3) Artykuł 2 decyzji wykonawczej 2011/431/UE przewiduje, że wszystkie płatności, w odniesieniu do których złożono wnioski o zwrot wydatków, zostają zrealizowane przez dane państwo członkowskie najpóźniej do dnia 30 czerwca 2015 r. Płatności dokonywane przez państwa członkowskie po tym terminie nie kwalifikują się do zwrotu.

(4) Kilka państw członkowskich powiadomiło Komisję w pierwszej połowie 2015 r., że mają trudności w dotrzymaniu tego terminu ze względu na kryzys finansowy.

(5) Aby zagwarantować państwom członkowskim możliwość kontynuowania realizacji tych projektów i nie spowodować zaniechania ich realizacji w wyniku wstrzymania zwrotu wydatków przez Komisję w drugiej połowie 2015 r., należy przedłużyć termin przewidziany w art. 2 decyzji wykonawczej 2011/431/UE do dnia 31 marca 2016 r.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą 2011/431/UE.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W art. 2 decyzji wykonawczej 2011/431/UE pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

"Wszystkie płatności, w odniesieniu do których złożono wnioski o zwrot wydatków, zostają zrealizowane przez dane państwo członkowskie najpóźniej do dnia 31 marca 2016 r.".

Artykuł  2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 2015 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Bułgarskiej, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Estońskiej, Irlandii, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Królestwa Niderlandów, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowenii, Republiki Fińskiej, Królestwa Szwecji oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 listopada 2015 r.

W imieniu Komisji

Karmenu VELLA

Członek Komisji

1 Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1.
2 Dz.U. L 160 z 14.6.2006, s. 1.
3 Decyzja wykonawcza Komisji 2011/431/UE z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie wkładu finansowego Unii w programy państw członkowskich na 2011 r. w dziedzinie kontroli i inspekcji rybołówstwa oraz nadzoru nad nim (Dz.U. L 188 z 19.7.2011, s. 50).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.