Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.157.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 maja 2020 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2020/664
z dnia 18 maja 2020 r.
zmieniająca decyzję (WPZiB) 2019/2110 w sprawie misji doradczej Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Republice Środkowoafrykańskiej (EUAM RCA)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 9 grudnia 2019 r. Rada ustanowiła na mocy decyzji (WPZiB) 2019/2110 1  misję doradczą Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Republice Środkowoafrykańskiej (EUAM RCA) o mandacie trwającym dwa lata począwszy od uruchomienia EUAM RCA.

(2) Finansowa kwota odniesienia została ustalona na sześć miesięcy od przyjęcia decyzji (WPZiB) 2019/2110, tj. do dnia 8 czerwca 2020 r.; w okresie tym poczynione miały zostać niezbędne przygotowania dotyczące EUAM RCA, aby misja ta osiągnęła wstępną zdolność operacyjną, natomiast kwota odniesienia na pozostały okres mandatu zostałaby ustalona po uruchomieniu EUAM RCA.

(3) W obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 uruchomienie misji EUAM RCA wymaga dalszych przygotowań.

(4) W dniu 16 kwietnia 2020 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa uzgodnił, że okres ważności początkowej kwoty odniesienia powinien zatem zostać przedłużony o dwa miesiące, tj. do dnia 8 sierpnia 2020 r.

(5) Należy odpowiednio zmienić decyzję (WPZiB) 2019/2110,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W art. 13 decyzji (WPZiB) 2019/2110 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem EUAM RCA do dnia 8 sierpnia 2020 r. wynosi 7 100 000 EUR. Decyzje w sprawie finansowej kwoty odniesienia na każdy kolejny okres podejmuje Rada.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 maja 2020 r.
W imieniu Rady
G. GRLIĆ RADMAN
Przewodniczący
1 Decyzja Rady (WPZiB) 2019/2110 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie misji doradczej Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Republice Środkowoafrykańskiej (EUAM RCA) (Dz.U. L 318 z 10.12.2019, s. 141).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.