Dz.U.UE.L.2018.314.58

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 2018 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2018/1943
z dnia 10 grudnia 2018 r.
zmieniająca decyzję (WPZiB) 2017/2303 w sprawie wsparcia stałego wykonywania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2118 (2013) oraz decyzji Rady Wykonawczej OPCW EC-M-33/DEC.1 dotyczącej zniszczenia broni chemicznej należącej do Syrii, w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 31 ust. 1, uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 12 grudnia 2017 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2017/2303 1 .

(2) Decyzja (WPZiB) 2017/2303 przewiduje 12-miesięczny okres realizacji działań, o których mowa w jej art. 1 ust. 2, od dnia zawarcia umowy finansowej, o której mowa w jej art. 3 ust. 3.

(3) W dniu 3 października 2018 r. Organizacja o zwalczaniu broni chemicznej ("OPCW"), która jest odpowiedzialna za techniczne wdrożenie projektu, wystąpiła z wnioskiem do Unii, o upoważnienie do przedłużenia okresu realizacji przewidzianego w decyzji (WPZiB) 2017/2303 o 12 miesięcy. To przedłużenie umożliwiłoby OPCW dalszą realizację działań, uzupełnionych decyzją dotyczącą zagrożenia bronią chemiczną (C-SS-4/DEC.3) konferencji państw-stron Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów oraz osiągnięcie planowanych celów tych działań, w tym zwiększenia zdolności OPCW w zakresie reagowania na zagrożenia związane z użyciem broni chemicznej.

(4) Proponowana zmiana decyzji (WPZiB) 2017/2303 dotyczy jej art. 5 ust. 2 oraz sekcji 8 załącznika do tej decyzji, których treść należy zmodyfikować.

(5) Działania, o których mowa w art. 1 ust. 2 decyzji (WPZiB) 2017/2303, konkretnie przywołane we wniosku złożonym przez OPCW w dniu 3 października 2018 r., mogą być dalej realizowane bez konieczności angażowania dodatkowych zasobów.

(6) W związku z tym, aby umożliwić dalszą realizację działań przewidzianych w decyzji (WPZiB) 2017/2303, należy ją zmienić poprzez odpowiednie przedłużenie jej okresu obowiązywania,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji (WPZiB) 2017/2303 wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Niniejsza decyzja wygasa 24 miesiące po dniu zawarcia umowy finansowej między Komisją a OPCW, o której mowa w art. 3 ust. 3, lub 6 miesięcy po jej wejściu w życie, jeżeli do tego dnia taka umowa finansowa nie zostanie zawarta.";

2) sekcja 8 załącznika otrzymuje brzmienie:

"Szacowany czas realizacji

Planuje się, że czas realizacji projektu wyniesie 24 miesiące.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
F. MOGHERINI
Przewodnicząca
1 Decyzja Rady (WPZiB) 2017/2303 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wsparcia stałego wykonywania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2118 (2013) oraz decyzji Rady Wykonawczej OPCW EC-M-33/DEC.1 dotyczącej zniszczenia broni chemicznej należącej do Syrii, w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (Dz.U. L 329 z 13.12.2017, s. 55).