Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.19.9

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 stycznia 2019 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2019/96
z dnia 21 stycznia 2019 r.
zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/849 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 27 maja 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/849 1 .

(2) Dwie osoby fizyczne wymienione w załączniku II do decyzji (WPZiB) 2016/849 zmarły i wpisy ich dotyczące należy usunąć z tego załącznika.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do decyzji (WPZiB) 2016/849,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku II do decyzji (WPZiB) 2016/849 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 stycznia 2019 r.
W imieniu Rady
F. MOGHERINI
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIK

W decyzji (WPZiB) 2016/849, w załączniku II część I pkt A usuwa się następujące wpisy:

2. CHU Kyu-Chang (data ur.: 25.11.1928)

4. KIM Yong-chun (data ur.: 4.3.1935).

1 Decyzja Rady (WPZiB) 2016/849 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, uchylająca decyzję 2013/183/WPZiB (Dz.U. L 141 z 28.5.2016, s.79).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.