Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.237.86

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 września 2017 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2017/1562
z dnia 14 września 2017 r.
zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/849 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2016/849 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, uchylającą decyzję 2013/183/WPZiB 1 ,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 27 maja 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/849 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (zwanej dalej "KRLD").

(2) W dniu 5 sierpnia 2017 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (zwana dalej "RB ONZ") przyjęła rezolucję nr 2371 (2017) (zwaną dalej "rezolucją RB ONZ nr 2371 (2017)"), w której wyraziła poważne zaniepokojenie z powodu prób z rakietowymi pociskami balistycznymi przeprowadzonych przez KRLD w dniach 3 i 28 lipca 2017 r. oraz stwierdziła, że wszystkie takie działania przyczyniają się do opracowywania przez KRLD systemów przenoszenia broni jądrowej, a także zwiększają napięcie w regionie i poza nim.

(3) Rezolucja RB ONZ nr 2371 (2017) rozszerza zakaz o przywóz niektórych towarów z KRLD, ograniczenia dotyczące transakcji finansowych oraz ograniczenia dotyczące statków KRLD.

(4) Rezolucja RB ONZ nr 2371 (2017) ogranicza również liczbę pozwoleń na pracę, które mogą zostać wydane obywatelom KRLD.

(5) Niezbędne jest podjęcie przez Unię dalszych działań w celu wprowadzenia w życie niektórych środków na mocy niniejszej decyzji.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (WPZiB) 2016/849,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji (WPZiB) 2016/849 wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 7 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 7

1. Zakazane jest nabywanie od KRLD przez obywateli państw członkowskich - lub przy użyciu statków pływających pod banderą państw członkowskich lub ich statków powietrznych - węgla, żelaza i rudy żelaza, bez względu na to, czy pochodzą one z terytorium KRLD, czy nie.

2. Unia przyjmuje środki niezbędne do określenia stosownych produktów, które mają zostać objęte ust. 1.

3. Ust. 1 nie ma zastosowania do nabywania węgla, co do którego państwo członkowskie potwierdzi na podstawie wiarygodnych informacji, że pochodzi spoza KRLD i był transportowany przez terytorium KRLD wyłącznie w celu wywozu z portu Rason, pod warunkiem że dane państwo członkowskie powiadomi wcześniej Komitet Sankcji, a transakcje takie nie mają związku z generowaniem dochodów na rzecz programów KRLD dotyczących broni jądrowej lub rakietowych pocisków balistycznych lub innych działań zakazanych na mocy rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) lub 2356 (2017) lub niniejszej decyzji.

4. Zakazane jest nabywanie od KRLD przez obywateli państw członkowskich - lub przy użyciu statków pływających pod banderą państw członkowskich lub ich statków powietrznych - ołowiu i rudy ołowiu, bez względu na to, czy pochodzą one z terytorium KRLD, czy nie.

5. Unia przyjmuje środki niezbędne do określenia stosownych produktów, które mają zostać objęte ust. 4.";

2) dodaje się artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 9a

1. Zakazane jest nabywanie od KRLD przez obywateli państw członkowskich - lub przy użyciu statków pływających pod banderą państw członkowskich lub ich statków powietrznych - produktów rybołówstwa, bez względu na to, czy pochodzą one z terytorium KRLD, czy nie.

2. Unia podejmuje środki niezbędne do określenia stosownych produktów, które mają zostać objęte ust. 1, i które obejmują ryby, skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne we wszystkich formach.";

3) art. 11 ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

"c) otwierania nowych spółek joint venture lub podmiotów spółdzielczych z podmiotami lub osobami z KRLD, lub rozbudowy istniejących spółek joint venture poprzez dodatkowe inwestycje, niezależnie od tego, czy działają one na rzecz lub w imieniu rządu KRLD, chyba że takie spółki joint venture lub podmioty spółdzielcze zostały zatwierdzone przez Komitet Sankcji indywidualnie dla każdego przypadku.";

4) art. 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Nie przekazuje się ani nie rozlicza środków pieniężnych z KRLD lub do KRLD, z wyjątkiem transakcji, które wchodzą w zakres stosowania pkt 3 oraz wydano na nie zezwolenie zgodnie z pkt 4.";

5) dodaje się artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 13a

Państwa członkowskie uznają przedsiębiorstwa świadczące usługi finansowe współmierne do usług świadczonych przez banki za instytucje finansowe do celów wykonywania art. 13, 14 i 24a.";

6) art. 16 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zajęcia i usunięcia, na przykład przez zniszczenie, uniemożliwienie obsługiwania lub użytkowania, składowanie lub transfer w celu usunięcia do państwa innego niż państwo pochodzenia lub przeznaczenia, produkty, których dostarczanie, sprzedaż, przekazywanie lub wywóz są zakazane na mocy rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) lub 2371 (2017) i które zostały zidentyfikowane w trakcie kontroli, w sposób, który jest zgodny z ich zobowiązaniami w ramach mających zastosowanie przepisów prawa międzynarodowego.";

7) w art. 18a dodaje się ustępy w brzmieniu:

"6. Państwa członkowskie zakazują, jeżeli Komitet Sankcji tak postanowi, zawinięcia do ich portów statku umieszczonego w wykazie przez Komitet Sankcji, z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych lub powrotu tego statku do portu macierzystego, lub jeżeli Komitet Sankcji stwierdzi wcześniej, że takie zawinięcie do portu jest konieczne ze względów humanitarnych lub ze wszelkich innych względów zgodnych z celami rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) lub 2371 (2017).

7. W załączniku VI wskazane są statki, o których mowa w ust. 6 niniejszego artykułu, umieszczone w wykazie na mocy decyzji Komitetu Sankcji zgodnie z pkt 6 rezolucji RB ONZ nr 2371 (2017).";

8) art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zakazane są: rejestrowanie statków w KRLD, uzyskiwanie zezwolenia na wykorzystywanie przez dany statek bandery KRLD, posiadanie, leasingowanie, obsługa lub świadczenie wszelkich usług w zakresie klasyfikacji, certyfikacji statków lub powiązanych usług, lub ubezpieczanie jakichkolwiek statków pływających pod banderą KRLD, w tym czarterowanie takich statków.";

9) dodaje się artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 26a

1. Państwa członkowskie nie mogą przekroczyć w jakimkolwiek dniu po dniu 5 sierpnia 2017 r. całkowitej liczby pozwoleń na pracę dla obywateli KRLD przewidzianej w ich jurysdykcjach oraz ważnych na dzień 5 sierpnia 2017 r.

2. Ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku, gdy Komitet Sankcji zatwierdził wcześniej indywidualnie dla każdego przypadku, że zatrudnienie dodatkowych obywateli KRLD, oprócz liczby pozwoleń na pracę przewidzianej w jurysdykcji danego państwa członkowskiego na dzień 5 sierpnia 2017 r., jest wymagane na potrzeby dostarczenia pomocy humanitarnej, denuklearyzacji lub wszelkich innych względów zgodnych z celami rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) lub 2371 (2017).";

10) art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rada wprowadza zmiany do załączników I, IV i VI na podstawie ustaleń Rady Bezpieczeństwa ONZ lub Komitetu Sankcji.";

11) nagłówek załącznika IV otrzymuje brzmienie:

"Wykaz statków, o których mowa w art. 18a ust. 5";

12) dodaje się załącznik w brzmieniu:

"ZAŁĄCZNIK VI

Wykaz statków, o których mowa w art. 18a ust. 7".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 września 2017 r.
W imieniu Rady
A. ANVELT
Przewodniczący
1 Dz.U. L 141 z 28.5.2016, s. 79.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.