Dz.U.UE.L.2018.327I.9

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2018/2055
z dnia 21 grudnia 2018 r.
zmieniająca decyzję (WPZiB) 2015/778 w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego (operacja EUNAVFOR MED SOPHIA)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 18 maja 2015 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2015/778 1  w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego (operacja EUNAVFOR MED SOPHIA).

(2) W dniu 25 lipca 2017 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2017/1385 2  przedłużającą decyzję (WPZiB) 2015/778 do dnia 31 grudnia 2018 r.

(3) W dniu 14 grudnia 2018 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa, wyrażając swoją gotowość do dalszej pracy nad rozwiązaniem dla operacji EUNAVFOR MED SOPHIA, w ramach szerzej zakrojonego rozwiązania dotyczącego dalszych działań wynikających z konkluzji Rady Europejskiej z czerwca 2018 r., uzgodnił przedłużenie mandatu operacji EUNAFOR MED SOPHIA do dnia 31 marca 2019 r.

(4) Należy odpowiednio zmienić decyzję (WPZiB) 2015/778.

(5) Zgodnie z art. 5 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w opracowaniu oraz wprowadzaniu w życie decyzji i działań Unii, które mają wpływ na kwestie polityczno-obronne. W związku z tym Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związana ani jej nie stosuje, ani nie współfinansuje przedmiotowej operacji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji (WPZiB) 2015/778 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 11 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"5. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r. kwota odniesienia dla wspólnych kosztów operacji EUNAVFOR MED SOPHIA wynosi 1 100 000 EUR. Odsetek kwoty odniesienia, o którym mowa w art. 25 ust. 1 decyzji (WPZiB) 2015/528, wynosi 30 % w środkach na zobowiązania i 30 % w środkach na płatności.";

2) art. 13 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Operacja EUNAVFOR MED SOPHIA zostaje zakończona w dniu 31 marca 2019 r.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
J. BOGNER-STRAUSS
Przewodnicząca
1 Decyzja Rady (WPZiB) 2015/778 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego (operacja EU NAVFOR MED SOPHIA) (Dz.U. L 122 z 19.5.2015, s. 31).
2 Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1385 z dnia 25 lipca 2017 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2015/778 w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego (operacja EUNAVFOR MED SOPHIA) (Dz.U. L 194 z 26.7.2017, s. 61).