Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.93.15

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 kwietnia 2019 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2019/539
z dnia 1 kwietnia 2019 r.
zmieniająca decyzję (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 31 lipca 2015 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2015/1333 1  w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii.

(2) W dniu 28 września 2018 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2018/1465 2 .

(3) W związku z ciągłym brakiem stabilności i powagą sytuacji w Libii Rada postanowiła przedłużyć obowiązywanie środków ograniczających dotyczących trzech osób o kolejne sześć miesięcy.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (WPZiB) 2015/1333,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Art. 17 ust. 3 i 4 decyzji (WPZiB) 2015/1333 otrzymuje brzmienie:

"3. Środki, o których mowa w art. 8 ust. 2, mają zastosowanie do wpisów nr 14, 15 i 16 w załączniku II do dnia 2 października 2019 r.

4. Środki, o których mowa w art. 9 ust. 2, mają zastosowanie do wpisów nr 19, 20 i 21 w załączniku IV do dnia 2 października 2019 r.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 kwietnia 2019 r.
W imieniu Rady
G. CIAMBA
Przewodniczący
1 Decyzja Rady (WPZiB) 2015/1333 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii oraz uchylająca decyzję 2011/137/WPZiB (Dz.U. L 206 z 1.8.2015, s. 34).
2 Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1465 z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii (Dz.U. L 245 z 1.10.2018, s. 16).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.