Dz.U.UE.L.2018.322.51

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2018/2012
z dnia 17 grudnia 2018 r.
zmieniająca decyzję (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 31 lipca 2015 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2015/1333 1  w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii.

(2) W dniu 5 listopada 2018 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) przyjęła rezolucję nr 2441 (2018), potwierdzając swoje silne zaangażowanie na rzecz suwerenności, niepodległości, integralności terytorialnej i jedności narodowej Libii oraz stwierdzając, że sytuacja w Libii nadal stanowi zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego.

(3) RB ONZ postanowiła, że zezwolenia przewidziane rezolucją RB ONZ nr 2146 (2014) i środki nałożone na mocy tej rezolucji mają mieć zastosowanie w odniesieniu do statków dokonujących załadunku, transportu lub wyładunku ropy naftowej, w tym ropy surowej i rafinowanych produktów naftowych, którą nielegalnie wywieziono lub usiłowano nielegalnie wywieźć z Libii.

(4) RB ONZ określiła także, że działania, które stanowią zagrożenie dla pokoju, stabilności lub bezpieczeństwa Libii bądź też utrudniają lub uniemożliwiają pomyślne zakończenie transformacji politycznej tego kraju mogą również obejmować, ale nie wyłącznie - planowanie czynów wiążących się z przemocą seksualną i przemocą ze względu na płeć, kierowanie nimi lub ich popełnianie.

(5) Niezbędne jest podjęcie przez Unię dalszych działań służących wprowadzeniu w życie niektórych środków zawartych w niniejszej decyzji.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (WPZiB) 2015/1333,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji (WPZiB) 2015/1333 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zgodnie z pkt 5-9 rezolucji RB ONZ nr 2146 (2014), pkt 2 rezolucji RB ONZ nr 2362 (2017) i pkt 2 rezolucji RB ONZ nr 2441 (2018) państwa członkowskie mogą dokonywać inspekcji wyznaczonych statków na pełnym morzu, stosując wszelkie środki odpowiadające danej sytuacji, z pełnym poszanowaniem międzynarodowego prawa humanitarnego i międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka, w zależności od przypadku, w celu przeprowadzenia takich inspekcji, oraz nakazać danemu statkowi podjęcie stosownych działań służących zwróceniu Libii ropy naftowej, w tym ropy surowej i rafinowanych produktów naftowych, za zgodą rządu Libii i w porozumieniu z nim.";

2) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapobieżenia wjazdowi na ich terytoria lub przejazdowi przez ich terytoria osób wskazanych i objętych ograniczeniami podróżowania przez Radę Bezpieczeństwa lub przez Komitet zgodnie z pkt 22 rezolucji RB ONZ nr 1970 (2011), pkt 23 rezolucji RB ONZ nr 1973 (2011), pkt 4 rezolucji RB ONZ nr 2174 (2014), pkt 11 rezolucji RB ONZ nr 2213 (2015), pkt 11 rezolucji RB ONZ nr 2362 (2017) oraz pkt 11 rezolucji RB ONZ nr 2441 (2018), zgodnie z wykazem znajdującym się w załączniku I.";

3) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zamrożone zostają wszelkie środki finansowe, inne aktywa finansowe i zasoby gospodarcze posiadane lub kontrolowane - bezpośrednio lub pośrednio - przez osoby i podmioty wskazane i objęte zamrożeniem aktywów przez Radę Bezpieczeństwa lub przez Komitet zgodnie z pkt 22 rezolucji RB ONZ nr 1970 (2011), pkt 19 i 23 rezolucji RB ONZ nr 1973 (2011), pkt 4 rezolucji RB ONZ nr 2174 (2014), pkt 11 rezolucji RB ONZ nr 2213 (2015), pkt 11 rezolucji RB ONZ nr 2362 (2017) oraz pkt 11 rezolucji RB ONZ nr 2441 (2018), zgodnie z wykazem znajdującym się w załączniku III.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
E. KÖSTINGER
Przewodnicząca
1 Decyzja Rady (WPZiB) 2015/1333 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii oraz uchylająca decyzję 2011/137/WPZiB (Dz.U. L 206 z 1.8.2015, s. 34).