Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2015.303.106

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 listopada 2015 r.

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2015/2101
z dnia 5 listopada 2015 r.
zmieniająca decyzję (UE) 2015/774 w sprawie programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych (EBC/2015/33)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności drugi akapit art. 12 ust. 1 w związku z pierwszym tiret art. 3 ust. 1, a także art. 18 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 4 marca 2015 r. Rada Prezesów przyjęła decyzję Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/774 (EBC/2015/10) 1 , która ustanowiła program zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych (zwany dalej "programem PSPP"). Art. 5 ust. 1 decyzji (UE) 2015/774 (EBC/2015/10) stanowi, że zakupy kwalifikowanych rynkowych dłużnych papierów wartościowych w ramach programu PSPP podlegają początkowemu limitowi emisji w wysokości 25 % dla międzynarodowego numeru identyfikacyjnego papierów wartościowych (ISIN). Taki początkowy limit miał podlegać przeglądowi przez Radę Prezesów po pierwszych sześciu miesiącach realizacji programu PSPP.

(2) W dniu 3 września 2015 r. Rada Prezesów podjęła decyzję o podwyższeniu limitu emisji w ramach programu PSPP z 25 % do 33 % dla numeru ISIN, z zastrzeżeniem obowiązku sprawdzenia w każdym przypadku, czy zakupy przekraczające początkowy limit emisji na poziomie 33 % dla numeru ISIN nie prowadzą do posiadania przez banki centralne Eurosystemu blokujących udziałów mniejszościowych w ramach uporządkowanej restrukturyzacji zadłużenia.

(3) Celem proponowanego podwyższenia limitu emisji w ramach programu PSPP jest wspieranie pełnej i niezakłóconej realizacji programu PSPP przy jednoczesnym zapewnieniu niezakłóconego działania rynków kwalifikowanych rynkowych dłużnych papierów wartościowych i uporządkowanej restrukturyzacji zadłużenia.

(4) Decyzja (UE) 2015/774 (EBC/2015/10) powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Zmiany

Artykuł 5 ust. 1 decyzji (UE) 2015/774 (EBC/2015/10) otrzymuje brzmienie:

"1. Z zastrzeżeniem art. 3 do rynkowych instrumentów dłużnych spełniających kryteria, o których mowa w art. 3, w ramach programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych stosuje się limit emisji oparty na międzynarodowym numerze identyfikacyjnym papierów wartościowych (ISIN), po konsolidacji zasobów we wszystkich portfoliach banków centralnych Eurosystemu.

Od dnia 10 listopada 2015 r. limit emisji ustala się na poziomie 33 % dla numeru ISIN. W drodze wyjątku limit emisji dotyczący kwalifikowanych rynkowych dłużnych papierów wartościowych zawierających klauzulę wspólnego działania (CAC) różniącą się od wzorca CAC dla strefy euro wypracowanego przez Komitet Ekonomiczno-Finansowy i wdrożonego przez państwa członkowskie zgodnie z art. 12 ust. 3 Porozumienia ustanawiające Europejski Mechanizm Stabilności (EMS) ustala się na poziomie 25 % dla numeru ISIN; limit ten podwyższa się do 33 % z zastrzeżeniem obowiązku sprawdzenia w każdym przypadku, czy zakupy przekraczające limit 33 % dla numeru ISIN nie prowadzą do posiadania przez banki centralne Eurosystemu blokujących udziałów mniejszościowych w ramach uporządkowanej restrukturyzacji zadłużenia.".

Artykuł  2

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie 10 listopada 2015 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 5 listopada 2015 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC

1 Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/774 z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych (EBC/2015/10) (Dz.U. L 121 z 14.5.2015, s. 20).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.