Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.185.35

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lipca 2017 r.

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1331
z dnia 4 lipca 2017 r.
zmieniająca decyzję (UE) 2015/435 w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami 1 , w szczególności jego pkt 14 akapit drugi,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W art. 13 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 2  ustanowiono margines na nieprzewidziane wydatki w wysokości nieprzekraczającej 0,03 % dochodu narodowego brutto Unii.

(2) Zgodnie z art. 6 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 Komisja obliczyła bezwzględną kwotę marginesu na nieprzewidziane wydatki na 2014 r. 3 .

(3) Na mocy decyzji (UE) 2015/435 4  Parlament Europejski i Rada uruchomiły margines na nieprzewidziane wydatki w celu udostępnienia dodatkowych środków na płatności w 2014 r., które mają być skompensowane w latach 2018-2020.

(4) Zgodnie ze średnioterminową prognozą dotyczącą płatności przedstawioną w kontekście przeglądu śródokresowego, w latach 2018-2020 należy spodziewać się presji na pułapy rocznych płatności.

(5) Projekt budżetu na 2017 r. wykazuje margines poniżej pułapu płatności w wysokości 9,6 mld EUR, który pozwala na kompensację pełnej kwoty uruchomionej w 2014 r.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (UE) 2015/435,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji (UE) 2015/435 wprowadza się następujące zmiany:

(1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 1

W budżecie ogólnym Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 uruchamia się margines na nieprzewidziane wydatki, aby udostępnić kwotę 2 818 233 715 EUR w środkach na płatności poza pułapem płatności wieloletnich ram finansowych.";

(2) art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 2

Kwota 2 818 233 715 EUR jest kompensowana w marginesie w ramach pułapu płatności na 2017 r.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Strasburgu dnia 4 lipca 2017 r.
W imieniu Parlamentu EuropejskiegoW imieniu Rady
A. TAJANIM. MAASIKAS
PrzewodniczącyPrzewodniczący
1 Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
2 Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).
3 Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie dostosowania technicznego ram finansowych na 2014 r. stosownie do zmian DNB (COM(2013) 928).
4 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/435 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 4).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.