Dz.U.UE.L.2018.308.43

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 grudnia 2018 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE, Euratom) 2018/1885
z dnia 30 listopada 2018 r.
zmieniająca decyzję Komisji 96/566/Euratom, WE upoważniającą Finlandię do nieuwzględniania określonych kategorii transakcji i do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 7840)

(Jedynie teksty w języku fińskim i szwedzkim są autentyczne)

(Dz.U.UE L z dnia 4 grudnia 2018 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 z dnia 29 maja 1989 r. w sprawie ostatecznych jednolitych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej 1 , w szczególności jego art. 6 ust. 3 tiret drugie,

po konsultacjach z Komitetem Doradczym ds. Zasobów Własnych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy art. 379 ust. 2 dyrektywy Rady 2006/112/WE 2  Finlandia może, na warunkach obowiązujących w tym państwie członkowskim w dniu jego przystąpienia, utrzymać zwolnienia w odniesieniu do usług świadczonych przez twórców, artystów i wykonawców wymienionych w załączniku X część B pkt 2, a także w odniesieniu do transakcji wymienionych w załączniku X część B pkt 9 i 10, tak długo jak takie same zwolnienia będą stosowane w jednym z państw członkowskich należących do Wspólnoty w dniu 31 grudnia 1994 r. Zgodnie z tym artykułem transakcje te należy uwzględniać przy określaniu podstawy zasobów własnych opartych na VAT.

(2) Na mocy decyzji Komisji 96/566/Euratom, WE 3  Finlandia została upoważniona między innymi do wykorzystywania przybliżonych danych szacunkowych do obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT w odniesieniu do transakcji, o których obecnie mowa w części B pkt 2, 9 i 10 załącznika X do dyrektywy 2006/112/WE, dotyczących niektórych usług świadczonych przez twórców, artystów i wykonawców, niektórych dostaw gruntu i przewozu osób.

(3) W swoim piśmie z dnia 26 kwietnia 2018 r. Finlandia wystąpiła do Komisji z wnioskiem o udzielenie upoważnienia do stosowania pośredniej podstawy obliczeniowej wyrażonej w postaci stałej wartości procentowej przy obliczaniu podstawy zasobów własnych opartych na VAT w odniesieniu do transakcji, o których mowa w części B pkt 2, 9 i 10 załącznika X do dyrektywy 2006/112/WE, dotyczących świadczenia usług przez przedstawicieli wolnych zawodów, dostaw nowych budynków lub gruntów związanych z tymi budynkami, dostaw terenów budowlanych oraz przewozu osób. Finlandia wykazała, że wartość procentowa stosowana do pośredniej podstawy utrzymywała się na stałym poziomie w latach 2014-2016 (pkt 2 i 10) oraz w latach 2012- 2016 (pkt 9). Upoważnienie do stosowania stałych wartości jeszcze bardziej ograniczyłoby obciążenie administracyjne związane z obliczaniem podstawy zasobów własnych opartych na VAT w odniesieniu do tych transakcji. Należy zatem upoważnić Finlandię do obliczania podstawy zasobów własnych opartych na VAT z wykorzystaniem stałej wartości procentowej w odniesieniu do świadczenia usług przez przedstawicieli wolnych zawodów, dostaw nowych budynków lub gruntów związanych z tymi budynkami, dostaw terenów budowlanych oraz przewozu osób.

(4) W celu zachowania przejrzystości oraz pewności prawa należy ograniczyć w czasie stosowanie niniejszego upoważnienia.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 96/566/Euratom, WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji 96/566/Euratom, WE dodaje się art. 2a, 2b i 2c w brzmieniu:

"Artykuł 2a

Tytułem odstępstwa od art. 2 ust. 1 niniejszej decyzji do celów obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. upoważnia się Finlandię do stosowania podstawy pośredniej w wysokości 0,0002 % w odniesieniu do transakcji, o których mowa w części B pkt 2 załącznika X do dyrektywy Rady 2006/112/WE * .".

Artykuł 2b

Tytułem odstępstwa od art. 2 ust. 2 niniejszej decyzji do celów obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. upoważnia się Finlandię do stosowania podstawy pośredniej w wysokości 0,53 % w odniesieniu do transakcji, o których mowa w części B pkt 9 załącznika X do dyrektywy 2006/112/WE.

Artykuł 2c

Tytułem odstępstwa od art. 2 ust. 3 niniejszej decyzji do celów obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. upoważnia się Finlandię do stosowania podstawy pośredniej w wysokości 0,11 % w odniesieniu do transakcji, o których mowa w części B pkt 10 załącznika X do dyrektywy 2006/112/WE.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Finlandii.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2018 r.
W imieniu Komisji
Günther OETTINGER
Członek Komisji
1 Dz.U. L 155 z 7.6.1989, s. 9.
2 Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1).
3 Decyzja Komisji 96/566/Euratom, WE z dnia 11 września 1996 r. upoważniająca Finlandię do nieuwzględniania określonych kategorii transakcji i do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT (Dz.U. L 247 z 28.9.1996, s. 43).
* Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1).