Dz.U.UE.L.2018.308.45

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 grudnia 2018 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE, Euratom) 2018/1886
z dnia 30 listopada 2018 r.
zmieniająca decyzję Komisji 90/184/Euratom, EWG upoważniającą Danię do nieuwzględniania określonych kategorii transakcji i do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 7854)

(Jedynie tekst w języku duńskim jest autentyczny)

(Dz.U.UE L z dnia 4 grudnia 2018 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 z dnia 29 maja 1989 r. w sprawie ostatecznych jednolitych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej 1 , w szczególności jego art. 6 ust. 3 tiret pierwsze,

po konsultacjach z Komitetem Doradczym ds. Zasobów Własnych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy art. 371 dyrektywy Rady 2006/112/WE 2  Dania może, na warunkach obowiązujących w tym państwie członkowskim w dniu 1 stycznia 1978 r., utrzymać zwolnienie w odniesieniu do transakcji wymienionych w części B załącznika X do tej dyrektywy. Zgodnie z tym artykułem transakcje te należy uwzględniać przy określaniu podstawy zasobów własnych opartych na VAT.

(2) Na mocy decyzji Komisji 90/184/Euratom, EWG 3  Dania została upoważniona między innymi do nieuwzględniania transakcji, o których mowa obecnie w części B pkt 2 załącznika X do dyrektywy Rady 2006/112/WE, a mianowicie usług świadczonych przez twórców, artystów i wykonawców, przy obliczaniu podstawy zasobów własnych opartych na VAT. Jednakże w późniejszym terminie upoważnienie to zostało wycofane na mocy decyzji wykonawczej Komisji 2012/814/UE, Euratom 4 .

(3) W 2012 r. Komisja dokonała przeglądu upoważnień przyznanych państwom członkowskim w celu usunięcia tych, które nie były już konieczne. W ramach tego przeglądu Dania nieumyślnie nie uwzględniła w wykazie upoważnień dostarczonym Komisji upoważnienia dotyczącego transakcji, o których mowa w części B pkt 2 załącznika X do dyrektywy 2006/112/WE. Komisja zinterpretowała to przeoczenie jako dorozumiane potwierdzenie przez Danię, że upoważnienie może zostać wycofane, w związku z czym przyjęła decyzję wykonawczą 2012/814/UE na mocy której wycofano upoważnienie przyznane w art. 1 decyzji 90/184/Euratom, EWG. Gdyby Komisja dysponowała poprawnymi informacjami, upoważnienie to nie zostałoby wycofane.

(4) W piśmie z dnia 30 kwietnia 2018 r. Dania stwierdziła, że upoważnienie udzielone na mocy decyzji 90/184/Euratom, EWG zostało wycofane w wyniku nieporozumienia. W decyzji wykonawczej 2012/814/UE, Euratom błędnie uznano, że Dania opodatkowuje transakcje, o których mowa w części B pkt 2 załącznika X do dyrektywy 2006/112/WE, i że w związku z tym upoważnienie przyznane na mocy decyzji 90/184/Euratom, EWG należy wycofać. Dania potwierdziła jednak, że nigdy nie opodatkowała usług świadczonych przez twórców, artystów i wykonawców i że świadczenie tego rodzaju usług należy do transakcji, o których mowa w części B pkt 2 załącznika X do dyrektywy 2006/112/WE, w odniesieniu do których państwa członkowskie mogą utrzymać zwolnienie. Biorąc pod uwagę, że w rzeczywistości podstawa wycofania upoważnienia nigdy nie istniała, Dania zwraca się do Komisji o przywrócenie upoważnienia przyznanego na mocy decyzji 90/184/Euratom, EWG.

(5) Na podstawie analizy dokumentów przedstawionych przez Danię w 2012 r. i w oparciu o informacje otrzymane od Danii w 2018 r. Komisja uważa, że należy przywrócić upoważnienie w celu skorygowania warunków decyzji 90/184/Euratom, EWG i że powinno ono być stosowane od tej daty.

(6) W celu zachowania przejrzystości oraz pewności prawa należy ograniczyć w czasie stosowanie tego upoważnienia.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 90/184/Euratom, EWG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji 90/184/Euratom, EWG dodaje się art. 2a w brzmieniu:

"Artykuł 2a

Do celów obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT w okresie od dnia 20 grudnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. upoważnia się Danię do nieuwzględniania transakcji, o których mowa w części B pkt 2 załącznika X do dyrektywy Rady 2006/112/WE * w zakresie, w jakim dotyczą one usług świadczonych przez twórców, artystów i wykonawców.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Danii.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2018 r.
W imieniu Komisji
Günther OETTINGER
Członek Komisji
1 Dz.U. L 155 z 7.6.1989, s. 9.
2 Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1).
3 Decyzja Komisji 90/184/Euratom, EWG z dnia 23 marca 1990 r. upoważniająca Danię do nieuwzględniania określonych kategorii transakcji i do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT (Dz.U. L 99 z 19.4.1990, s. 37).
4 Decyzja wykonawcza Komisji 2012/814/UE, Euratom z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję 90/184/Euratom, EWG upoważniającą Danię do nieuwzględniania określonych kategorii transakcji i do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT (Dz.U. L 352 z 21.12.2012, s. 56).
* Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1).