Dz.U.UE.L.2018.308.47

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 grudnia 2018 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE, Euratom) 2018/1887
z dnia 30 listopada 2018 r.
zmieniająca decyzję Komisji 90/176/Euratom, EWG upoważniającą Francję do nieuwzględniania określonych kategorii transakcji i do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 7866)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(Dz.U.UE L z dnia 4 grudnia 2018 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 z dnia 29 maja 1989 r. w sprawie ostatecznych jednolitych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej 1 , w szczególności jego art. 6 ust. 3 tiret drugie,

po konsultacjach z Komitetem Doradczym ds. Zasobów Własnych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy art. 371 dyrektywy Rady 2006/112/WE 2  Francja może, na warunkach obowiązujących w tym państwie członkowskim w dniu 1 stycznia 1978 r., utrzymać zwolnienie w odniesieniu do transakcji wymienionych w części B załącznika X do tej dyrektywy. Zgodnie z tym artykułem transakcje te należy uwzględniać przy określaniu podstawy zasobów własnych opartych na VAT.

(2) Na mocy decyzji Komisji 90/176/Euratom, EWG 3  Francja została upoważniona między innymi do wykorzystywania przybliżonych danych szacunkowych do obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT w odniesieniu do między innymi do transakcji, o których obecnie mowa w części B pkt 8 załącznika X do dyrektywy 2006/112/WE, dotyczących dostaw wody przez organy publiczne.

(3) W swoim piśmie z dnia 26 kwietnia 2018 r. Francja wystąpiła do Komisji z wnioskiem o udzielenie upoważnienia do stosowania pośredniej podstawy obliczeniowej wyrażonej w postaci stałej wartości procentowej przy obliczaniu podstawy zasobów własnych opartych na VAT w odniesieniu do transakcji, o których mowa w części B pkt 8 załącznika X do dyrektywy 2006/112/WE, dotyczących dostaw wody przez organy publiczne. Francja wykazała, że wartość procentowa stosowana do pośredniej podstawy utrzymywała się na stałym poziomie w latach 2012-2016. Upoważnienie do stosowania stałych wartości jeszcze bardziej ograniczyłoby obciążenie administracyjne związane z obliczaniem podstawy zasobów własnych opartych na VAT w odniesieniu do tych transakcji. Należy zatem upoważnić Francję do obliczania podstawy zasobów własnych opartych na VAT z wykorzystaniem stałej wartości procentowej w odniesieniu do dostaw wody przez podmiot prawa publicznego.

(4) W celu zachowania przejrzystości oraz pewności prawa należy ograniczyć w czasie stosowanie niniejszego upoważnienia.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 90/176/Euratom, EWG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji 90/176/Euratom, EWG dodaje się art. 2c w brzmieniu:

"Artykuł 2c

Tytułem odstępstwa od art. 2 ust. 3 niniejszej decyzji do celów obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. upoważnia się Francję do stosowania podstawy pośredniej w wysokości 0,02 % w odniesieniu do transakcji, o których mowa w części B pkt 8 załącznika X do dyrektywy 2006/112/WE.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2018 r.
W imieniu Komisji
Günther OETTINGER
Członek Komisji
1 Dz.U. L 155 z 7.6.1989, s. 9.
2 Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1).
3 Decyzja Komisji 90/176/Euratom, EWG z dnia 23 marca 1990 r. upoważniająca Francję do nieuwzględniania określonych kategorii transakcji i do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT (Dz.U. L 99 z 19.4.1990, s. 22).