Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.195.36

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lipca 2017 r.

DECYZJA KOMISJI (UE) 2017/1392
z dnia 25 lipca 2017 r.
zmieniająca decyzję Komisji 2014/350/UE ustalającą kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla wyrobów włókienniczych

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5069)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 27 lipca 2017 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE 1 , w szczególności jego art. 8 ust. 2,

po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Po powiadomieniu przez ekspertów technicznych Komisji i niektóre państw członkowskich, że konieczne jest wyjaśnienie w art. 1 ust. 1 decyzji Komisji 2014/350/UE 2  należy bardziej szczegółowo określić, do jakich włókien tekstylnych zastosowanie mają kryteria ekologiczne oraz wesprzeć możliwości etykietowania pośrednich wyrobów włókienniczych.

(2) Należy poprawić brzmienie sekcji 1: kryteria dotyczące włókien tekstylnych i kryterium 1 załącznika do decyzji 2014/350/UE, aby wyjaśnić wyjątki mające zastosowanie w przypadku stosowania włókien wtórnych lub włókien bawełny ekologicznej oraz sposób obliczania odsetka bawełny wymaganego w kryterium 1a) i 1b). Na podstawie dyskusji przeprowadzonych w styczniu 2016 r. podczas posiedzeń Komitetu Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego (EUEB) i forum właściwych organów, konieczne jest zharmonizowanie brzmienia wymogów dotyczących bawełny ekologicznej, bawełny wyprodukowanej zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin i ograniczeń dotyczących stosowania pestycydów w grupach produktów takich jak wyroby włókiennicze, obuwie i meble, przyjmując jako punkt odniesienia zaktualizowane kryteria określone w decyzji Komisji (UE) 2016/1332 3  oraz w decyzji Komisji (UE) 2016/1349 4 . Na podstawie dyskusji przeprowadzonych podczas posiedzenia Komitetu Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego w listopadzie 2016 r. należy ograniczyć wymóg niemieszania bawełny ekologicznej i bawełny zmodyfikowanej genetycznie do produktów, w odniesieniu do których stosuje się twierdzenie dotyczące ekologiczności zawartej w nich bawełny ekologicznej zgodnie z kryterium 28 z decyzji 2014/350/UE. Ponadto należy rozważyć umożliwienie stosowania dodatkowego twierdzenia dotyczącego ekologiczności w odniesieniu do wykorzystania wolnej od GMO bawełny zgodnie z kryterium 28 z decyzji 2014/350/UE.

(3) Po powiadomieniu przez ekspertów technicznych Komisji i niektórych państw członkowskich konieczne jest wyjaśnienie dotyczące instrukcji pobierania próbek zbiorczych w celu oceny i weryfikacji zgodności z kryterium 3a).

(4) Dla jasności konieczne jest przeformułowanie kryterium 13b) w sekcji 3: kryteria dotyczące chemikaliów i procesu w trosce o spójność z procedurą dotyczącą identyfikacji i ustanowienia kandydackiej listy substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) określonej w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 5  oraz w celu zapewnienia spójności z art. 6 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 66/2010. Sformułowanie kryterium 14 należy również uspójnić z art. 6 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 66/2010. Po powiadomieniu przez ekspertów technicznych Komisji konieczne jest doprecyzowanie w kryterium 14 w decyzji 2014/350/UE, kiedy należy stosować przepisy dotyczące klasyfikacji pod względem zagrożenia, które mają zastosowanie do substancji, a kiedy te, które stosuje się do mieszanin. Ponadto na podstawie dyskusji przeprowadzonych podczas posiedzeń forum właściwych organów konieczna jest harmonizacja ograniczeń w kryterium 14b) pozycja (iv) w tabeli dotycząca środków zapewniających odporność na wodę, zabrudzenia i plamy oraz wymogów określonych w dodatku 1 z odpowiednim kryterium i wymogami stosowanymi do grup produktów obuwie i meble, biorąc za punkt odniesienia dla tych ostatnich zaktualizowane kryteria dotyczące mebli w decyzji (UE) 2016/1332 i odpowiednio dotyczące obuwia w decyzji (UE) 2016/1349, gdyż zostały one przegłosowane na forum komitetu regulacyjnego dotyczącego oznakowania ekologicznego w styczniu 2016 r. 6  W odniesieniu do pozycji (v) w tabeli: "środki pomocnicze", należy zmienić i wyjaśnić zakres odstępstwa oraz umożliwić obliczanie pozostałości w części dotyczącej oceny i weryfikacji. Należy również zmienić sformułowanie dodatku 1 do załącznika do decyzji 2014/350/UE, tak by było ono spójne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 7 .

(5) Po powiadomieniu Komisji przez członków Komitetu Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego oraz dyskusjach przeprowadzonych podczas posiedzeń forum właściwych organów w 2016 r. należy zmienić w sekcji f) dodatku 1 do załącznika do decyzji 2014/350/UE ograniczenia mające zastosowanie do wszystkich etapów produkcji, tak aby wprowadzić detergenty do zakresu ograniczenia, skorygować odniesienie do badania biodegradowalności beztlenowej i zawęzić zakres ograniczenia niejonowych i kationowych detergentów i środków powierzchniowo czynnych do tych, które są zaklasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska wodnego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady 8 .

(6) Po powiadomieniu Komisji przez członków Komitetu Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego oraz dyskusjach przeprowadzonych podczas posiedzeń forum właściwych organów w 2016 r. należy zmienić kryteria 20 i 21 w sekcji 4. Należy zmienić kryteria przydatności do stosowania, tak by odzwierciedlały nowe ustalenia techniczne ekspertów z państw członkowskich.

(7) Na podstawie dyskusji przeprowadzonych podczas posiedzeń forum właściwych organów w latach 2015 i 2016 oraz w trosce o spójność z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE 9  należy umożliwić obliczanie emisji do atmosfery związków organicznych w ramach kryterium 16b) dotyczącego oceny i weryfikacji zgodności z decyzją 2014/350/UE.

(8) Na podstawie dyskusji przeprowadzonych podczas posiedzeń Komitetu Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego i forum właściwych organów w latach 2015 i 2016 konieczne jest ujednolicenie brzmienia części dotyczącej oceny i weryfikacji w kryterium 26 dotyczącym podstawowych zasad i praw w pracy w decyzji 2014/350/UE ze sformułowaniami użytymi w grupie produktów komputery osobiste, notebooki i tablety, odnosząc się do decyzji Komisji (UE) 2016/1371 10 .

(9) Po dyskusji z członkami Komitetu Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego w 2016 r., należy przedłużyć ważność decyzji 2014/350/UE, ponieważ przewiduje się, że poziom ambicji celów środowiskowych kryteriów oznakowania ekologicznego ustanowionych w decyzji 2014/350/UE pozostanie na wysokim poziomie w porównaniu do innych systemów oznakowania. Ponadto utrzymanie stabilnego zbioru kryteriów w dłuższym terminie umożliwi większej liczbie wnioskodawców wprowadzenie koniecznych zmian i technicznych inwestycji w całym cyklu innowacji w celu złożenia wniosku o oznakowanie ekologiczne, a rynkowi możliwość reakcji za pomocą nowych specyfikacji surowców i pośrednich wyrobów włókienniczych.

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2014/350/UE.

(11) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu powołanego na mocy art. 16 rozporządzenia (WE) nr 66/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji 2014/350/UE wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się motyw 6;
2) w art. 1 ust. 1 lit. c), d) i e) otrzymują brzmienie:

"c) włókna tekstylne, przędzę, tkaniny i dzianiny: produkty pośrednie przeznaczone do produkcji odzieży i galanterii z materiałów włókienniczych oraz wyrobów włókienniczych do dekoracji wnętrz, w tym tkanin tapicerskich i pokryć materaców przed zastosowaniem podkładu i obróbkami związanymi z produktem końcowym;

d) elementy niezawierające włókien: produkty pośrednie, które są włączone do odzieży i galanterii z materiałów włókienniczych oraz wyrobów włókienniczych do dekoracji wnętrz, w tym zamki błyskawiczne, guziki i inne dodatki, a także membrany, powleczenia i laminaty;

e) produkty do czyszczenia: wyroby z tkaniny lub włókniny wykonane z włókien tekstylnych i przeznaczone do czyszczenia powierzchni na mokro lub na sucho i osuszania sprzętu kuchennego.";

3) art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 6

Kryteria i związane z nimi wymogi w zakresie oceny i weryfikacji określone w załączniku obowiązują przez 78 miesięcy od dnia przyjęcia niniejszej decyzji.";

4) załącznik zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 lipca 2017 r.
W imieniu Komisji
Karmenu VELLA
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji 2014/350/UE wprowadza się następujące zmiany:
1) W sekcji "1. Kryteria dotyczące włókien tekstylnych" wprowadza się następujące zmiany:
a) akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Można stosować każdy rodzaj włókna, w tym wymienione powyżej, bez konieczności spełnienia kryteriów przewidzianych dla włókien tekstylnych, jeżeli włókno to stanowi mniej niż 5 % całkowitej masy produktu lub jeżeli stanowi wyściółkę lub podszewkę. Z wyjątkiem poliamidu i poliestru kryteria dotyczące włókien tekstylnych nie muszą być spełnione w następujących przypadkach:

(i) przez cały produkt, jeżeli włókna zawierają surowce wtórne stanowiące w sumie wagowo co najmniej 70 % wszystkich włókien w produkcie;

(ii) przez pojedyncze włókna stanowiące część produktu z oznakowaniem ekologicznym, jeżeli włókno tego rodzaju zawiera wagowo co najmniej 70 % surowców wtórnych.

W celu obliczenia procentowej zawartości bawełny w produkcie, który ma spełniać kryterium 1a) lub 1b), zawartość włókien bawełny pochodzących z recyklingu jest odliczana od wymaganych minimalnych wartości procentowych z wyjątkiem odzieży dla dzieci poniżej 3 roku życia.";

b) w kryterium 1 wprowadza się następujące zmiany:
(i) tiret drugie i trzecie otrzymują brzmienie:

"– tylko w przypadku stosowania twierdzenia dotyczącego ekologiczności bawełny zgodnie z kryterium 28 w odniesieniu do normy 1a dotyczącej produkcji wszystkie rodzaje bawełny konwencjonalnej i bawełny wyprodukowanej zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, zmieszane z bawełną ekologiczną muszą pochodzić z odmian niemodyfikowanych genetycznie,

– w celu obliczenia procentowej zawartości bawełny w produkcie, który ma spełniać kryterium 1b), każda zawartość włókien bawełny ekologicznej jest odliczana od wymaganych minimalnych wartości procentowych,

– wszystkie rodzaje bawełny ekologicznej i bawełny wyprodukowanej zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin są w pełni identyfikowalne zgodnie z kryterium 1d), a akceptowana weryfikacja opiera się na całej ilości bawełny kupowanej w ciągu roku lub zawartości produktu końcowego.";

(ii) w kryterium 1a) akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

"W przypadku bawełny konwencjonalnej i bawełny wyprodukowanej zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, które są mieszane z bawełną ekologiczną, jako dowód zgodności przyjmuje się wynik jakościowego badania przesiewowego na obecność najczęstszych modyfikacji genetycznych przeprowadzonego zgodnie z unijnymi metodami referencyjnymi analizy GMO * wskazującego na brak GMO. Badania przeprowadza się na próbkach surowej bawełny z każdego państwa pochodzenia przed poddaniem jej obróbce na mokro. Certyfikację bawełny wyprodukowanej zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin poprzez programy wykluczające zmodyfikowaną genetycznie bawełnę uznaje się za dowód zgodności.";

(iii) w kryterium 1b) wprowadza się następujące zmiany:
w akapicie trzecim zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Weryfikację należy przeprowadzać raz do roku dla każdego państwa pochodzenia lub na podstawie certyfikacji dla całej bawełny uprawianej zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, zakupionej w celu wytwarzania wyrobu.";

skreśla się akapit piąty.
(iv) w kryterium 1c) akapit drugi i trzeci otrzymują brzmienie:

"aldikarb, aldryna, chlordan, chlordimeform, cypermetryna, DDT, dieldryna, dinoseb i jego sole, endosulfan, endryna, heptachlor, heksachlorobenzen, heksachlorocykloheksan (suma izomerów), kamfechlor (toksafen), kaptafol, kwas 2,4,5-trichlorofenoksyoctowy, metamidofos, metyloparation, monokrotofos, neonikotynoidy (chlotianidyna, imidachlopryd, tiametoksam), paration, pentachlorofenol.

Suma wszystkich wymienionych pestycydów wykrytych podczas badania bawełny nie przekracza 0,5 ppm.";

(v) w kryterium 1d) akapit drugi ppkt (i) i (ii) otrzymują brzmienie:

"(i) w skali roku: należy przedstawić dane dotyczące transakcji lub faktury dokumentujące ilość bawełny kupowanej co roku od rolników lub grup producentów, lub podać łączną masę certyfikowanej bawełny do momentu wyprodukowania surowej tkaniny;

(ii) na podstawie produktu końcowego: należy przedstawić dokumentację odpowiadającą jakości bawełny użytej w każdym produkcie końcowym począwszy od etapu przędzenia lub produkcji tkaniny. We wszystkich dokumentach musi być adnotacja dotycząca organu kontrolnego lub organu certyfikującego różne odmiany bawełny.";

(vi) w kryterium 3a) akapity trzeci i czwarty otrzymują brzmienie:

"Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza dokumentację wskazaną powyżej lub sporządza sprawozdania z badań przeprowadzonych przy zastosowaniu następującej metody badawczej: IWTO draft test method 59 (projekt metody badawczej 59 Międzynarodowej Organizacji Tekstylnej). Badanie należy przeprowadzić na partiach surowej wełny oferowanych przez rolnika lub przeznaczonych na sprzedaż w podziale na państwa pochodzenia (w przypadku wełny mieszanej) i przed poddaniem obróbce na mokro. W przypadku każdej przetwarzanej partii bada się co najmniej jedną próbkę zbiorczą pochodzącą z kilku partii oferowanych przez rolnika lub przeznaczonych na sprzedaż z każdego państwa pochodzenia. Próbka zbiorcza powinna składać się z:

(i) włókien wełnianych co najmniej z 10 losowo wybranych partii oferowanych przez rolnika lub partii przeznaczonych na sprzedaż (na państwo pochodzenia), jeżeli jest więcej niż 10 partii przeznaczonych na sprzedaż dla danego państwa pochodzenia w przetwarzanej partii,

(ii) jednej próbki na partię przeznaczoną na sprzedaż lub partię oferowaną przez rolnika (w zależności od tego, która jest mniejsza) wchodzących w skład przetwarzanej partii, jeżeli jest mniej niż 10 partii przeznaczonych na sprzedaż dla danego państwa pochodzenia w przetwarzanej partii.

Alternatywnie można przedstawić sprawozdania z badań dla wszystkich partii oferowanych przez rolnika lub przeznaczonych na sprzedaż wchodzących w skład przetwarzanej partii.

W przypadku zastosowania odstępstwa wnioskodawca przedstawia dowody potwierdzające zgodność układu stosowanego w zakładzie czyszczenia oraz sprawozdania z badań laboratoryjnych zawierające wykaz środków przeciwko pasożytom zewnętrznym, które mogą występować w pozostałościach i osadzie z czyszczenia.";

2) w sekcji "3. Kryteria dotyczące chemikaliów i procesu":
a) w kryterium 13b) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Produkt końcowy zawierający jakąkolwiek część składową lub dodatek nie może, o ile nie jest objęty specjalnym odstępstwem, zawierać substancji, które spełniają następujące warunki:

(i) spełniają kryteria określone w art. 57 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006;

(ii) zostały zidentyfikowane zgodnie z procedurą opisaną w art. 59 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, w którym ustanowiono kandydacką listę substancji wzbudzających szczególnie duże obawy.

Dotyczy to substancji wykorzystywanych do nadania określonych właściwości produktowi końcowemu oraz substancji, które zostały celowo wykorzystane w formułach produkcyjnych.

Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy występujące w artykule włókienniczym lub w dowolnej jednorodnej części złożonego artykułu włókienniczego w stężeniach przekraczających 0,10 % (w/w) nie mogą zostać objęte żadnym odstępstwem.";

b) w kryterium 14 wprowadza się następujące zmiany:
(i) tytuł i treść akapitu pierwszego otrzymuje brzmienie:

"Kryterium 14. Zastąpienie substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie wykorzystywanych w barwieniu, nadrukowywaniu i pracach wykończeniowych

Substancje i mieszaniny stosowane w odniesieniu do tkanin i paneli dzianych podczas procesu barwienia, nadrukowywania lub wykańczania, które pozostają na produkcie końcowym oraz, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 * spełniają kryteria pozwalające zaklasyfikować je do klas zagrożenia lub zwrotów R wskazujących rodzaj zagrożenia wymienionych w tabeli 5, nie mogą być wykorzystywane, chyba że objęto je specjalnym odstępstwem. Wspomniane ograniczenia mają również zastosowanie w odniesieniu do substancji funkcjonalnych włączanych do włókien syntetycznych i sztucznych

włókien celulozowych podczas ich produkcji. Kryterium to ma zastosowanie do produkcji chemikaliów w formie, w jakiej stosowane są one do produktu, jako substancje albo mieszaniny.";

(ii) w kryterium 14b) w tabeli 6 wprowadza się następujące zmiany:
wiersz szósty "(iv) Środki zapewniające odporność na wodę, zabrudzenia i plamy" otrzymuje brzmienie:
"(iv) Środki zapewniające odporność na wodę, zabrudzenia i plamyH413Środek i produkty jego rozpadu muszą:

- łatwo lub samoistnie ulegać biodegradacji albo

- nie wykazywać zdolności do bioakumulacji w środowisku wodnym, w tym w osadach w środowisku wodnym.

Produkt musi spełniać wymogi w zakresie trwałości użytkowania (zob. kryterium 25)."

wiersz ósmy "(v) Substancje pomocnicze" otrzymuje brzmienie:
"(v) Substancje pomocnicze, obejmujące:

nośniki,

środki niwelujące,

środki dyspergujące,

środki

powierzchniowo

czynne,

środki zagęszczające,

substancje wiążące

H301, H311, H331, H371, H373, H317 (1B), H334, H411, H412, H413, EUH070,Receptury należy przygotowywać z zastosowaniem automatycznych systemów dozowania, a odpowiednie procesy należy przeprowadzać zgodnie ze standardowymi procedurami operacyjnymi.

Produkt końcowy nie może zawierać substancji przypisanych do klasy H311, H331, H317 (1B) w stężeniu przekraczającym 1,0 % w/w."

(iii) akapit trzeci po tabeli 6 otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli formuły produkcyjne obejmują substancje pomocnicze uwzględnione w klasyfikacjach pod względem zagrożeń określonych w ramach odstępstwa (v), wymagana jest weryfikacja na podstawie wyników badań laboratoryjnych produktu końcowego lub pośredniego lub, alternatywnie, obliczenie przeniesienia zaklasyfikowanych substancji pomocniczych z procesów produkcyjnych na produkt końcowy.";

c) w kryterium 16b) akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

"Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca wykazuje zgodność z normą EN 12619 lub innymi równoważnymi normami. Należy również akceptować obliczanie emisji związków organicznych w oparciu o metodę opisaną w najbardziej aktualnym dokumencie referencyjnym Komisji Europejskiej dotyczącym najlepszych dostępnych technik w przemyśle tekstylnym. Przekazywane informacje na temat łącznych średnich miesięcznych wartości emisji związków organicznych w zakładach produkcyjnych muszą obejmować okres sześciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Jeżeli rozpuszczalniki są odzyskiwane i ponownie wykorzystywane, należy przedstawić dane z monitorowania potwierdzające sprawne działanie tych systemów.";

3) w sekcji "4. Kryteria przydatności do stosowania" wprowadza się następujące zmiany:
a) w kryterium 20 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Odporność wybarwień na tarcie mokre kształtuje się co najmniej na poziomie 2-3. Poziom 2 jest dopuszczalny w przypadku drelichu ciemnego koloru, a poziom 1 dla wszystkich pozostałych odcieni drelichu.";

b) w kryterium 21 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Odporność kolorów na tarcie suche kształtuje się co najmniej na poziomie 4. Poziom 3-4 jest dopuszczalny w przypadku drelichu ciemnego koloru, a poziom 2-3 dla wszystkich pozostałych odcieni drelichu.";

4) w sekcji "5. Kryteria w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw" wprowadza się następujące zmiany:
a) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Kryteria 26 i 27 mają zastosowanie do warunków pracy i praw człowieka w miejscu pracy. Kryterium 26 ma zastosowanie do etapów produkcji wyrobów włókienniczych w systemie cut/make/trim, a kryterium 27 odnosi się w szczególności do produkcji drelichu.";

b) w kryterium 26 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

"Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca musi przedstawić weryfikację zgodności z normami przez osobę trzecią, korzystając z dowodów niezależnej weryfikacji lub dokumentacji dowodowej, w tym kontroli na miejscu przeprowadzanych przez audytorów w procesie weryfikacji zgodności z oznakowaniem ekologicznym dla zakładów produkcyjnych zajmujących się przerobem uszlachetniającym w systemie cut/make/trim w łańcuchu dostaw ich produktów objętych licencją. Powinno to mieć miejsce po złożeniu wniosku, a następnie w okresie licencji w przypadku wprowadzenia nowych zakładów produkcyjnych.

W krajach, w których ratyfikowano Konwencję nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą inspekcji pracy w przemyśle i handlu i nadzór MOP pokazuje, że krajowe organy inspekcji pracy działają skutecznie, a zakres systemu inspekcji obejmuje obszary wymienione powyżej * , akceptuje się kontrolę przez inspektora(-ów) pracy wyznaczonego(-ych) przez organ publiczny.";

5) w kryterium 28, wiersz drugi tabeli 11 dotyczący włókien bawełnianych otrzymuje brzmienie:
"Włókna bawełnianeZawartość bawełny ekologicznej powyżej 50 %xx % bawełny ekologicznej

Używana jest tylko bawełna wolna od GMO

Zawartość bawełny ekologicznej powyżej 95 %Wyprodukowano z bawełny ekologicznej

Używana jest tylko bawełna wolna od GMO

Zawiera ponad 70 % bawełny uprawianej zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślinBawełna uprawiana przy obniżonym wykorzystaniu pestycydów"
6) w dodatku 1 wprowadza się następujące zmiany:
a) w sekcji e) wprowadza się następujące zmiany:
(i) wiersz drugi otrzymuje brzmienie:
"(i) Wykończenia biocydowe stosowane do nadawania produktom końcowym właściwości biobójczych.

Zastosowanie:

wszystkie produkty

Produkty biobójcze (w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (*)) nie są włączane do włókien, tkanin lub produktu końcowego w celu nadania im właściwości biobójczych.

Powszechne przykłady to triclosan, nanosrebro, organiczne związki cynku, organiczne związki cyny, związki estru dichlorofenylowego, pochodne benzimidazolu i izo-tiazolinony.

Nie dotyczyWeryfikacja:

Oświadczenie o niestosowaniu dostarczone przez wnioskodawcę

(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1).";
(ii) wiersz czwarty otrzymuje brzmienie:
"(iii) Zabiegi zapewniające wodoodporność, oleofobowość i odporność na plamienie

Zastosowanie:

w przypadku zastosowania w celu nadawania przedmiotowych właściwości

Nie stosuje się zabiegów z użyciem fluorowanych środków zapewniających wodoodporność, oleofobowość i odporność na plamienie. Obejmuje to zabiegi z użyciem środków perfluorowanych i polifluorowanych.

Zabiegi z użyciem środków niefluorowanych charakteryzują się szybką lub ostateczną biodegradacją lub nieuleganiem biokumulacji w środowisku wodnym w tym w osadach wodnych. Ponadto zabiegi te muszą spełniać kryterium 25a) dotyczące przydatności do stosowania.

Nie dotyczyWeryfikacja:

Oświadczenie o niestosowaniu potwierdzone przez SDS dla zastosowanych środków zapewniających odporność, dostarczone przez podmioty wykańczające.

Metoda badawcza:

Nie dotyczy"

b) w sekcji f) wprowadza się następujące zmiany:
(i) w tabeli dotyczącej "środków powierzchniowo czynnych, zmiękczaczy włókien i czynników kompleksujących" wiersze pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:
"Detergenty, środki powierzchniowo czynne, zmiękczacze włókien i czynniki kompleksujące
(ii) Wszystkie detergenty, środki powierzchniowo czynne, zmiękczacze włókien i czynniki kompleksujące

Zastosowanie: Wszystkie procesy przetwarzania na mokro

Co najmniej 95 % całkowitej wagi wszystkich zmiękczaczy włókien, czynników kompleksujących, detergentów i środków powierzchniowo czynnych stosowanych w każdym zakładzie przetwarzania na mokro charakteryzuje się:

- szybką biodegradowalnością w warunkach tlenowych lub

- naturalną biodegradowalnością lub

- możliwością wyeliminowania w oczyszczalniach ścieków.

Jako punkt odniesienia dla biodegradowalności należy stosować najnowszą wersję bazy danych składników detergentów:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_ list/didlist_part_a_pl.pdf

Nie dotyczyWeryfikacja:

Deklaracja dostawcy substancji chemicznej potwierdzona SDS lub wynikami badań OECD lub ISO

Metoda badawcza:

Zob. Środki stosowane do klejenia i przędzenia (Dodatek 1 lit. a

ppkt (i)/(ii))

(iii) Niejonowe i kationowe detergenty i środki powierzchniowo czynne

Zastosowanie: Wszystkie procesy przetwarzania na mokro

Niejonowe i kationowe detergenty i środki powierzchniowo czynne stosowane w każdym zakładzie przetwarzania na mokro, które zostały zaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 muszą ostatecznie ulegać biodegradacji w warunkach beztlenowych

Jako punkt odniesienia dla biodegradowalności należy stosować bazę danych składników:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_ list/didlist_part_a_pl.pdf

Nie dotyczyWeryfikacja:

Deklaracja z SDS lub od dostawcy substancji chemicznej potwierdzona wynikami badań OECD lub ISO

Metoda badawcza:

EN ISO 11734, ECETOC nr 28 OECD 311"

(ii) w tabeli "Środki pomocnicze" wiersz pierwszy otrzymuje brzmienie:
"(iv) Środki pomocnicze stosowane w preparatach i postaciach użytkowych

Zastosowanie:

wszystkie produkty

Następujących substancji nie stosuje się w żadnych preparatach i postaciach użytkowych do materiałów włókienniczych i są one objęte wartościami granicznymi dla swojej obecności w produkcie końcowym:

nonylfenol, mieszanina izomerów

4-nonylofenol

4-nonylofenol, rozgałęziony

oktylofenol

4-oktylofenol

4-tert-oktylofenol

Łącznie 25 mg/kgWeryfikacja:

Badania na produkcie końcowym

Metoda badawcza:

Ekstrakcja rozpuszczalnika, a następnie

chromatografia cieczowa połączona ze spektrometrią masową

alkilofenole oksyetylenowane (AFEO) i ich pochodne: polioksyetylowany oktylofenol polioksyetylowany nonylofenol polioksyetylowany p-nonylofenolWeryfikacja:

Badania na produkcie końcowym

Metoda badawcza:

ISO 18254"

c) w sekcji g) wprowadza się następujące zmiany:
(i) wpis w "(iii) Biocydy" otrzymuje brzmienie:
"(iii) Biocydy stosowane do ochrony materiałów włókienniczych podczas transportu i przechowywania

Zastosowanie:

wszystkie produkty

Można stosować wyłącznie produkty biobójcze zawierające substancje czynne, które zostały zatwierdzone zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 528/2012 (*). Wnioskodawcy powinni korzystać z najbardziej aktualnego wykazu substancji podlegających procedurze udzielenia zezwoleń:

https://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/biocidal-active-substances

Ograniczeniami objęte są następujące substancje:

- chlorofenole (ich sole i estry)

- polichlorowane bifenyle (PCB)

- związki cynoorganiczne, w tym TBT, TPhT, DBT i DOT

- dimetyloformamid (DMF)

Nie dotyczyWeryfikacja:

Oświadczenie

o niestosowaniu przed przewozem i przechowywaniem, potwierdzone SDS.

(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1).";
(ii) wpis w "(iv) Metale ekstraktywne" otrzymuje brzmienie:
"(iv) Metale ekstraktywne

Zastosowanie:

wszystkie produkty o różnych wartościach granicznych przeznaczone dla niemowląt i dzieci poniżej 3 roku życia.

Następujące wartości graniczne mają zastosowanie do produktów przeznaczonych dla niemowląt i dzieci poniżej 3 roku życia:mg/kgWeryfikacja:

Badania na produkcie końcowym

Metoda badawcza:

Ekstrakcja - EN ISO 105-E04-2013 (roztwór kwaśnego potu)

Wykrycie - spektrometria mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie lub ICP-OES

Antymon (Sb)30,0
Arsen (As)0,2
Kadm (Cd)0,1
Chrom (Cr)
- Materiały włókiennicze barwione barwnikami metalokompleksowymi1,0
- Wszystkie inne materiały włókiennicze0,5
Kobalt (Co)1,0
Miedź (Cu)25,0
Ołów (Pb)0,2
Nikiel (Ni)
- Materiały włókiennicze barwione barwnikami metalokompleksowymi1,0
- Wszystkie inne materiały włókiennicze0,5
Rtęć (Hg)0,02
Następujące wartości graniczne mają zastosowanie do wszystkich innych produktów, w tym do wyrobów włókienniczych do dekoracji wnętrz:mg/kgWeryfikacja:

Badania na produkcie końcowym

Metoda badawcza:

Ekstrakcja - DIN EN ISO 105-E04-2013 (roztwór kwaśnego potu)

Wykrycie - spektrometria mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie lub ICP-OES"

Antymon (Sb)30,0
Arsen (As)1,0
Kadm (Cd)0,1
Chrom (Cr)
- Materiały włókiennicze barwione barwnikami metalokompleksowymi2,0
- Wszystkie inne materiały włókiennicze1,0
Kobalt (Co)
- Materiały włókiennicze barwione barwnikami metalokompleksowymi4,0
- Wszystkie inne materiały włókiennicze1,0
Miedź (Cu)50,0
Ołów (Pb)1,0
Nikiel (Ni)1,0
Rtęć (Hg)0,02
1 Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 1.
2 Decyzja Komisji 2014/350/UE z dnia 5 czerwca 2014 r. ustalająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla wyrobów włókienniczych (Dz.U. L 174 z 13.6.2014, s. 45).
3 Decyzja Komisji (UE) 2016/1332 z dnia 28 lipca 2016 r. ustalająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego meblom (Dz.U. L 210 z 4.8.2016, s. 100).
4 Decyzja Komisji (UE) 2016/1349 z dnia 5 sierpnia 2016 r. ustalająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla obuwia (Dz.U. L 214 z 9.8.2016, s. 16).
5 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).
6 Rozporządzenie (WE) nr 66/2010, art. 16.
7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz.U L 167 z 27.6.2012, s. 1).
8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).
9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17).
10 Decyzja Komisji (UE) 2016/1371 z dnia 10 sierpnia 2016 r. ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE komputerom osobistym, notebookom i tabletom (Dz.U. L 217 z 12.8.2016, s. 9).
* Komisja Europejska, Laboratorium referencyjne UE ds. organizmów zmodyfikowanych genetycznie - technika jakościowego oznaczania GMO metodą PCR http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods/
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).
* Zob. ILO NORMLEX (http://www.ilo.org/dyn/normlex/en) oraz wytyczne w podręczniku użytkownika.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.