Dz.U.UE.L.2019.9.194

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2019/47
z dnia 29 listopada 2018 r.
zmieniająca decyzję EBC/2010/29 w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2018/31)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 128 ust. 1,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 16,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/43 (EBC/2018/27) 1  wprowadza korektę klucza subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC) (zwanego dalej "kluczem kapitałowym") zgodnie z art. 29 ust. 3 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego oraz określa, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 r., nowe wagi przypisane poszczególnym krajowym bankom centralnym (KBC) w skorygowanym kluczu kapitałowym (zwane dalej "wagami klucza kapitałowego").

(2) Artykuł 1 lit. d) decyzji EBC/2010/29 2  definiuje "klucz przydziału banknotów" i odsyła do załącznika I do tej decyzji, który określa klucz przydziału banknotów obowiązujący od dnia 1 stycznia 2015 r. Jako że od 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać nowe wagi klucza kapitałowego, decyzja EBC/2010/29 wymaga zmiany w celu określenia klucza przydziału banknotów obowiązującego od dnia 1 stycznia 2019 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Zmiana

1.  Ostatnie zdanie art. 1 lit. d) decyzji EBC/2010/29 otrzymuje brzmienie:

"Załącznik I do niniejszej decyzji określa klucz przydziału banknotów mający zastosowanie od dnia 1 stycznia 2019 r.".

2.  Załącznik I do decyzji EBC/2010/29 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
Artykuł  2

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 29 listopada 2018 r.
Mario DRAGHI
Prezes EBC

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK I

KLUCZ PRZYDZIAŁU BANKNOTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2019 R.
%
Europejski Bank Centralny8,0000
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique3,3410
Deutsche Bundesbank24,2720
Eesti Pank0,2600
Central Bank of Ireland1,5535
Bank of Greece2,2850
Banco de España11,0200
Banque de France18,7735
Banca d'Italia15,5970
Central Bank of Cyprus0,1985
Latvijas Banka0,3610
Lietuvos bankas0,5365
Banque centrale du Luxembourg0,3000
Central Bank of Malta0,0965
De Nederlandsche Bank5,3755
Oesterreichische Nationalbank2,6860
Banco de Portugal2,1630
Banka Slovenije0,4440
Národná banka Slovenska1,0575
Suomen Pankki1,6795
RAZEM100,0000"
1 Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/43 z dnia 29 listopada 2018 r. dotycząca procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego i uchylająca decyzję EBC/2013/28 (EBC/2018/27) (zob. s. 178 niniejszego Dziennika Urzędowego).
2 Decyzja EBC/2010/29 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (Dz.U. L 35 z 9.2.2011, s. 26).