Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.216.12

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 sierpnia 2016 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1365
z dnia 9 sierpnia 2016 r.
zmieniająca decyzję 98/536/WE w odniesieniu do wykazu krajowych laboratoriów referencyjnych

(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 5053)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 11 sierpnia 2016 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz uchylającą dyrektywy 85/358/EWG i 86/469/EWG oraz decyzje 89/187/EWG i 91/664/EWG 1 , w szczególności jej art. 14 ust. 1 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dyrektywie 96/23/WE określono środki monitorowania substancji i grup pozostałości wymienionych w wykazie w załączniku I do tej dyrektywy.

(2) Zgodnie z art. 14 ust. 1 dyrektywy 96/23/WE każde państwo członkowskie musi wyznaczyć co najmniej jedno krajowe laboratorium referencyjne, które ma być odpowiedzialne za niektóre zadania określone w tejże dyrektywie. Ten sam artykuł stanowi również, że Komisja sporządza wykaz takich wyznaczonych laboratoriów.

(3) Wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych ds. wykrywania pozostałości zawarty jest obecnie w załączniku do decyzji Komisji 98/536/WE 2 .

(4) Kilka państw członkowskich poinformowało Komisję, że grupy pozostałości monitorowane przez niektóre laboratoria wymienione obecnie w wykazie w załączniku do decyzji 98/536/WE uległy zmianie. W celu zachowania przejrzystości i spójności prawa Unii należy w związku z powyższym zaktualizować wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych zawarty w załączniku do tej decyzji.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 98/536/WE.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załącznik do decyzji 98/536/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 sierpnia 2016 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK

KRAJOWE LABORATORIA REFERENCYJNE
Państwo członkowskieLaboratoria referencyjneGrupy pozostałości
BelgiaAssociation momentanée ILVO-CER

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding) - CER Groupe (Département Santé)

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding)

Brusselsesteenweg 370

9090 MELLE

CER (Département Santé)

Rue du Point du Jour 8

6900 MARLOIE

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f i B3e
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid/Insti-tut Scientifique de la Santé Publique

Rue J. Wytsman/J. Wytsmanstraat 14

1050 Brussel/Bruxelles

B2c, B3a (pestycydy chloroorganiczne), B3b
Centre of Analytical Research and Technology

(CART), Université de Liège

Allée de la Chimie 3, B6C (Sart-Tilman)

4000 Liège

B3a (niedioksynopodobne PCB)
Centre of Analytical Research and Technology

(CART), Université de Liège

Allée de la Chimie 3, B6C (Sart-Tilman)

4000 Liège

Federaal Laboratorium voor de Veiligheid van de

Voedselketen - FLVVT/Laboratoire fédérale pour la

Sécurité de la Chaîne alimentaire - FLVVT

Leuvensesteenweg 17

3080 Tervuren

B3a (dioksyny i dioksynopodobne PCB)
Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA)/Centre d'Étude et de Recher-ches Vétérinaires et Agrochimiques (CERVA)

Leuvensesteenweg 17

3080 Tervuren

B3c, B3d
BułgariaЦентрална лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология ул. »Искърско шосе« 5

1528 София

(Central Laboratory of Veterinary Control and Ecology, 5 Iskarsko shousse Str., 1528 Sofia)

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e, B3f
Republika CzeskaNárodní referenční laboratoř pro sledování reziduí veterinárních léčiv

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno

Hudcova 56 A

CZ-621 00 Brno

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B2d
Národní referenční laboratoř pro rezidua pesticidů

a PCB

Státní veterinární ústav Praha

Sídlištní 136/24

CZ-165 03 Praha

B3a, B3b, B3f
Národní referenční laboratoř pro chemické prvky Státní veterinární ústav Olomouc, laboratoř

Kroměříž

Hulínská 2286

CZ-767 60 Kroměříž

B3c
Národní referenční laboratoř pro mykotoxiny a další přírodní toxiny, barviva, antibakteriální (inhibiční) látky a rezidua veterinárních léčiv

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93

CZ-586 05 Jihlava

B1, B2 (oprócz B2d), B3d, B3e
DaniaNational Food Institute

DTU Food

Mørkhøj Bygade 19

DK-2860 Søborg

Metody chemiczne dla grup A1, A2, A3, A4, A5, A6, B3
Danish Veterinary and Food Administration

Division of Residues

Søndervang 4

DK-4100 Ringsted

Metody chemiczne dla grup B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f
NiemcyBundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Postfach 110260

10832 Berlin

Wszystkie grupy
EstoniaVeterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

Tartu 51006

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f, B3c, B3e
Terviseameti Tartu labor

Põllu 1 A

Tartu 50303

B2c, B3a, B3b
Põllumajandusuuringute Keskus

Teaduse 4/6

Saku

Harjumaa 75501

B3d
IrlandiaState Laboratory

Young's Cross

Celbridge

Co Kildare

A1, A3, A4, A6 (nitromidazole i chlorproma-zyna), B2b (tylko nitromidazole), B2d, B2e, B2f (kortykosteroidy), B3d
Veterinary Public Health Regulatory Laboratory

Young's Cross

Celbridge

Co Kildare

A2, A5, A6 (oprócz chlorpromazyny, nitrofu-ranów i nitromidazoli), B1, B2f (tylko karba-doks), B3c (oprócz produktów akwakultury)
Teagasc Food Research Centre, Teagasc

Ashtown

Dublin 15

A6 (nitrofurany), B2a (leki przeciwrobacze oprócz emamektyny), B2b (kokcydiostatyki), B2c
Marine Institute

Rinville,

Oranmore

Galway

B2a (emamektyna), B2f (teflubenzuron i diflu-benzuron), B3c (tylko produkty akwakultury), B3e (tylko zieleń malachitowa, zieleń leukoma-lachitowa, zieleń brylantowa, fiolet krystaliczny, fiolet leukokrystaliczny i błękit Wiktoria)
Pesticide Control Laboratory

Young's Cross

Celbridge

Co Kildare

B3a (pestycydy chloroorganiczne i 7 PCB), B3b, B3f
GrecjaΚτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών

Τέρμα Ομονοίας

621 10 Σέρρες

(Veterinary Diagnostic Laboratory Serres, Terma Omonias, 621 10 Serres)

A1, A3, A4, A6 (dapson), B2f (karbadoks, olak-windoks), B3a
Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών

Τμήμα Τοξικολογίας, Καταλοίπων και Περιβαλλοντι -κών Ρυπαντών

Νεαπόλεως 25

153 10, Αγ. Παρασκευή

Αθήνα

(Veterinary Centre of Athens Department of Toxicology, Residues and Environmental Contaminants, Neapoleos 25, 153 10, Ag-hia Paraskevi, Athens, Grecja)

A2, A5, A6, (chlorpromazyna, nitromidazole), B1 (oprócz miodu), B2a, B2b, B2d, B2e, B3b, B3c, B3d, B3e
Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τρίπολης

Πέλαγος Αρκαδίας

22100 Τρίπολη

(Veterinary Laboratory of Tripolis, Pelagos Arka-dias, 22100 Tripolis, Grecja)

A6 (chloramfenikol i nitrofurany), B2c
Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων

Μ. Μπότσαρη 66

73100 Χανιά

(Veterinary Laboratory of Chania, Μ. Botsari 66,

73100 Chania, Grecja)

B1 w miodzie
HiszpaniaCentro Nacional de Alimentación (Agencia Espa-ñola de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición)

Carretera Pozuelo-Majadahonda, km. 5,1

28220 Majadahonda (Madrid)

A1, A3, A4, A5, A6 (chloramfenikol, nitrofurany i dapson), B1, B2f (kortykosteroidy, karba-doks, olakwindoks), B3a, B3b, B3d, B3e, B3f
Laboratorio Central de Sanidad Animal (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)

Camino del Jau s/n

18320 Santa Fe (Granada)

A2, A6 (nitromidazole i chlorpromazyna), B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f (oprócz kortykosteroidów, karbadoksu i olakwindoksu), B3f
Laboratorio Arbitral Agroalimentario (Ministerio

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)

Calle Aguaron 13.

Carretera de La Coruña, km 10,700

28023 Madrid

B3c, B3f
FrancjaLABERCA - ONIRIS

Atlanpôle - Site de la Chantrerie - BP 50707

44307 NANTES Cedex 3

A1, A2, A3, A4, A5, B2f (glukokortykoidy), B3a (PCB), B3f
ANSES - Laboratoire de Fougères

La Haute Marche - Javené

BP 90203 35302

Fougères

A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f (oprócz gluko-kortykoidów), B3e
ANSES - Laboratoire de sécurité des aliments de Maisons-Alfort

23, avenue du Général de Gaulle

94706 Maisons-Alfort Cedex

B2c, B3a (oprócz PCB), B3b, B3c
SCL 35 - Service commun des laboratoires de Rennes

26, rue Antoine Joly

35000 RENNES

B3d
ChorwacjaHrvatski veterinarski institut, Savska cesta 143, 10000 Zagreb, Republika HrvatskaWszystkie grupy
WłochyIstituto Superiore di Sanità

Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Viale Regina Elena, 299

00161 Roma

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3a (z wyłączeniem dioksyn i PCB), B3b, B3c, B3d, B3e, B2f
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise »G. Caporale«

Via Campo Boario

64100 TERAMO

B3a (PCB, dioksyny i dioksynopodobne PCB)
CyprΓενικό Χημείο του Κράτους

Υπουργείο Υγείας

Οδός Κίμωνος 44,

1451, Λευκωσία, Κύπρος

(General State Laboratory, Ministry of Health, Kimonos Street 44, 1451 Nicosia)

Wszystkie grupy (oprócz pasz)
Αναλυτικά Εργαστήρια,

Tuijua LECoκαιiac, Ynouοντrio Ltcopylac, Αγροτικής AvdnTU^r|c LlEpißdWoToc

Λουκή Ακρίτα, 1412 Λευκωσία

(Analytical Laboratories, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment Loukis Akritas Avenue, 1412, Nicosia)

Wszystkie grupy (tylko pasze)
ŁotwaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zi-nātniskais institūts »BIOR«

Lejupes iela 3

LV-1076 Rīga

Wszystkie grupy (z wyłączeniem B3e/akwakul-tury)
LitwaNacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos verti-nimo institutas

J.Kairiūkščio 10,

LT - 08409 Vilnius

Wszystkie grupy
LuksemburgAssociation momentanée ILVO-CER

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding) - CER

Groupe (Département Santé)

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding)

Brusselsesteenweg 370

9090 MELLE

CER (Département Santé)

Rue du Point du Jour 8

6900 MARLOIE

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f, B3a, B3b, B3d, B3e, B3f
Laboratoire National de Santé

Rue Louis Rech, 1

L-3555 DUDELANGE

B3c
WęgryNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Élelmiszer Toxikológiai Nemzeti Referencia Labora-tórium

Mester u. 81.

Węgry

H-1095

Budapest 94

POB 1740

H-1465

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f, B3a (tylko dioksyny i PCB), B3c, B3d, B3e, B3f
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazga-tóság

Budaörsi út 141-145

Węgry

H-1118

Budapeszt

B2c, B3a (oprócz dioksyn i PCB), B3b
MaltaLaboratorju Veterinarju Nazzjonali.

Direttorat ghar-regolazzjoni Veterinarja

Ministeru ghall-Izvilupp Sostenibbli l-Ambjent

u Tibdil fil-Klima

Albertown,Marsa MRS1123

Malta

Wszystkie grupy
NiderlandyWageningen UR

RIKILT Institute of Food Safety

Akkermaalsbos 2

Wageningen 6708WB

Wszystkie grupy
AustriaÖsterreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmittelsicherheit Wien Abteilung Tierarzneimittel, Hormone und Konta-minanten (THKS)

Spargelfeldstraße 191

1220 Wien

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f (kortykoidy, karbadoks i olakwindoks)
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmittelsicherheit Innsbruck Abteilung Pestizid- und Lebensmittelanalytik (PLMA)

Technikerstraße 70

6020 Innsbruck

B2c, B2f (amitraz), B3a (z wyłączeniem dioksyn i PCB), B3b, B3f (neonikotynoidy)
Umweltbundesamt GmbH

Spittelauer Lände 5

1090 Wien

B3a (dioksyny i PCB)
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Geschäftsfeld Ernährungssicherheit Institut für Tierernährung und Futtermittel

Wieningerstraße 8

4020 Linz

B3c
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmittelsicherheit Linz

Abteilung Kontaminantenanalytik (KONA)

Wieningerstraße 8

4020 Linz

B3d
Lebensmitteluntersuchungsanstalt der Stadt Wien

Henneberggasse 3

1030 Wien

B3e
PolskaPaństwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

al. Partyzantów 57

24-100 Puławy

Wszystkie grupy
PortugaliaInstituto Nacional de Investigação Agrária e Veteri-nária, I.P. (INIAV)

Quinta do Marquês, Av. da Republica

2780-157 Oeiras

Wszystkie grupy (z wyłączeniem B3a/dioksyn, B3c/akwakultury i B3d/mikotoksyn w mleku)
Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

Rua Alfredo Magalhães Ramalho, 6

1495-006 Algés

B3c (akwakultura)
ASAE - Laboratório de Físico - Química (LFQ)Estrada do Paço do Lumiar, Campus do Lumiar, 22, Edifício F - 1.o andar

1649-038 Lisboa

B3a (dioksyny), B3d mikotoksyny w mleku
RumuniaInstitute for Hygiene and Veterinary Public Health

Str. Câmpul Moș ilor nr. 5, sect. 2,

021201 Bucureș ti

A1, A4, A6 (nitromidazole, nitrofurany), B1 (antybiotyki), B2a, B2b, B2c, B2e, B2f, B3a (chloroorganiczne pestycydy i niedioksynopo-dobne PCB), B3b, B3c, B3d, B3e
Sanitary Veterinary Food Safety County Directorate

Str. Surorile Martir Caceu nr. 4,

300858 Timiș oara

A2, A5, B2d
Sanitary Veterinary Food Safety County Directorate

Sos. Mangaliei nr. 78,

900111 Constanț a

A3, A6 (chloramfenikol)
Sanitary Veterinary Food Safety County Directorate

Str. Piaț a Mărăș ti nr.1,

400609 Cluj-Napoca

A6 (dapson), B1 (sulfonamidy)
Sanitary Veterinary Food Safety County Directorate

Str. Ilioarei nr 16E, sect. 3,

032125 Bucureș ti

B3a (dioksyny)
SłoweniaUniverza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60

1000 Ljubljana

A1, A3, A4, A5, A6 (oprócz chloramfenikolu w moczu i chloroformu w moczu), B1, B2a (awermektyny), B2b, B2d, B2e, B2f, B3c (oprócz rtęci w akwakulturze), B3d, B3e
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

Prvomajska 1

2000 Maribor

A2, A6 (chloramfenikol w moczu i chloroform w moczu), B2a (benzimidazole), B2c, B3a, B3b, B3c (rtęć w akwakulturze)
SłowacjaŠtátny veterinárny a potravinový ústav - Veterinárny a potravinový ústav Bratislava Botanická 15

Bratislava 842 13

A1, A3, A4, A5, A6 (nitromidazole), B2c, B2e, B3a, B3b
Štátny veterinárny a potravinový ústav - Veterinárny a potravinový ústav Košice

Hlinkova 1B

Košice 040 01

A2, B2a, B2b, B2d, B3c, B3d
Štátny veterinárny a potravinový ústav - Veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín

Jánoškova 1611/58

Dolný Kubín 026 01

A6 (chloramfenikol, nitrofurany), B1, B2f, B3e
FinlandiaFinnish Food Safety Authority Evira

Mustialankatu 3

00790 Helsinki

Wszystkie grupy
SzwecjaLivsmedelsverket

Box 622

751 26 Uppsala

Wszystkie grupy
Zjednoczone KrólestwoAgri-Food & Biosciences Institute

Veterinary Science Division

Stoney Road

Stormont

Belfast BT4 3SD

Northern Ireland

A1, A2, A3, A4, A5, A6 (nitrofurany oprócz nitrofuranów w miodzie, nitromidazole), B2b (nikarbazyna), B2f
Fera Science Ltd

(FERA)

Sand Hutton

York

YO41 1LZ

A6 (chloramfenikol, nitrofurany w miodzie, dapson), B1, B2a, B2b (jonofory)
LGC Ltd

Queens Road

Teddington

Middlesex TW11 OLY

A6 (chloropromazyna), B2c, B2d, B2e, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e"
1 Dz.U. L 125 z 23.5.1996, s. 10.
2 Decyzja Komisji 98/536/WE z dnia 3 września 1998 r. ustanawiająca wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych wykrywających pozostałości (Dz.U. L 251 z 11.9.1998, s. 39).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.