Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.343.25

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 listopada 2014 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 26 listopada 2014 r.
zmieniająca decyzję 90/177/Euratom, EWG upoważniającą Belgię do nieuwzględniania określonych kategorii transakcji i do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT

(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 8921)

(Jedynie teksty w języku francuskim i niderlandzkim są autentyczne)

(2014/840/UE, Euratom)

(Dz.U.UE L z dnia 28 listopada 2014 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 z dnia 29 maja 1989 r. w sprawie ostatecznych jednolitych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej 1 , w szczególności jego art. 6 ust. 3 tiret drugie,

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Zasobów Własnych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy art. 371 dyrektywy Rady 2006/112/WE 2 Belgia może utrzymać zwolnienia dla transakcji, o których mowa w części B załącznika X do dyrektywy, jeśli transakcje te były objęte zwolnieniem w dniu 1 stycznia 1978 r.; transakcje te muszą być uwzględniane przy obliczaniu podstawy zasobów własnych opartych na VAT.

(2) W swojej odpowiedzi z dnia 29 kwietnia 2014 r. na pismo Komisji z dnia 14 lutego 2014 r. dotyczące uproszczenia kontroli zasobów własnych opartych na VAT 3 Belgia zwróciła się do Komisji o upoważnienie do zastosowania stałej stopy procentowej do określenia podstawy pośredniej przy obliczaniu podstawy zasobów własnych opartych na VAT w odniesieniu do transakcji, o których mowa w części B pkt 9 w załączniku X do dyrektywy 2006/112/WE za lata budżetowe 2014-2020. Belgia wykazała, że stopa procentowa w przeszłości utrzymywała się na stabilnym poziomie. Należy zatem upoważnić Belgię do obliczania podstawy zasobów własnych opartych na VAT z wykorzystaniem stałej stopy procentowej, zgodnie z pismem Komisji.

(3) W celu zachowania przejrzystości oraz pewności prawa należy ograniczyć w czasie stosowanie niniejszego upoważnienia.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję Komisji 90/177/Euratom, EWG 4 ,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji 90/177/Euratom, EWG dodaje się art. 2a w brzmieniu:

"Artykuł 2a

Tytułem odstępstwa od art. 2 ust. 4 niniejszej decyzji do celów obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. upoważnia się Belgię do stosowania podstawy pośredniej w wysokości 0,21 % w odniesieniu do transakcji, o których mowa w części B pkt 9 w załączniku X (budynki i tereny budowlane) do dyrektywy 2006/112/WE * ."

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 listopada 2014 r.

W imieniu Komisji

Kristalina GEORGIEVA

Wiceprzewodniczący

1 Dz.U. L 155 z 7.6.1989, s. 9.
2 Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1).
3 Ares(2014)370476
4 Decyzja Komisji 90/177/Euratom, EWG z dnia 23 marca 1990 r. upoważniającą Belgię do nieuwzględniania określonych kategorii transakcji i do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT (Dz.U. L 99 z 19.4.1990, s. 24).
* Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.