Dz.U.UE.L.2018.331.224

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2018/2078
z dnia 21 grudnia 2018 r.
zmieniająca decyzję 2014/512/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 31 lipca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/512/WPZiB 1 .

(2) W dniu 19 marca 2015 r. Rada Europejska uzgodniła, że niezbędne środki zostaną podjęte, aby jednoznacznie powiązać czas obowiązywania środków ograniczających z pełną realizacją porozumień mińskich, mając na uwadze fakt, że ich pełna realizacja była przewidziana na dzień 31 grudnia 2015 r.

(3) W dniu 5 lipca 2018 r. Rada przedłużyła stosowanie decyzji 2014/512/WPZiB do dnia 31 stycznia 2019 r., aby umożliwić dalszą ocenę realizacji porozumień mińskich 2 .

(4) Po dokonaniu oceny realizacji porozumień mińskich należy przedłużyć stosowanie decyzji 2014/512/WPZiB o kolejne sześć miesięcy, aby umożliwić Radzie dalszą ocenę realizacji tych porozumień.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2014/512/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Art. 9 ust. 1 akapit pierwszy decyzji 2014/512/WPZiB otrzymuje brzmienie:

"1. Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 lipca 2019 r.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
J. BOGNER-STRAUSS
Przewodnicząca
1 Decyzja Rady 2014/512/WPZiB z dnia 31 lipca 2014 r. dotycząca środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 13).
2 Decyzja Rady (WPZiB) 2018/964 z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca decyzję 2014/512/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 172 z 9.7.2018, s. 3).