Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.125.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 maja 2019 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2019/761
z dnia 13 maja 2019 r.
zmieniająca decyzję 2014/486/WPZiB w sprawie misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 22 lipca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/486/WPZiB 1  w sprawie misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine).

(2) W dniu 20 listopada 2017 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2017/2161 2  przedłużającą mandat EUAM Ukraine do dnia 31 maja 2019 r. i określającą finansową kwotę odniesienia na ten sam okres. W dniu 18 grudnia 2017 r. ta kwota odniesienia została zwiększona decyzją Rady (WPZiB) 2017/2371 3 .

(3) W dniu 5 marca 2019 r. w następstwie przeglądu strategicznego misji EUAM Ukraine Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa zalecił, by ją przedłużyć do dnia 31 maja 2021 r.

(4) Należy zatem przedłużyć decyzję 2014/486/WPZiB do dnia 31 maja 2021 r.

(5) EUAM Ukraine będzie prowadzona w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i mogłaby utrudnić osiągnięcie celów działań zewnętrznych Unii określonych w art. 21 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji 2014/486/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z EUAM Ukraine w okresie od dnia 1 czerwca 2019 r. do dnia 31 maja 2021 r. wynosi 54 138 700 EUR.";

2) art. 19 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 maja 2021 r.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 maja 2019 r.
W imieniu Rady
F. MOGHERINI
Przewodnicząca
1 Decyzja Rady 2014/486/WPZiB z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine) (Dz.U. L 217 z 23.7.2014, s. 42).
2 Decyzja Rady (WPZiB) 2017/2161 z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniająca decyzję 2014/486/WPZiB w sprawie misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine) (Dz.U. L 304 z 21.11.2017, s. 48).
3 Decyzja Rady (WPZiB) 2017/2371 z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca decyzję 2014/486/WPZiB w sprawie misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine) (Dz.U. L 337 z 19.12.2017, s. 34).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.