Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.153.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 maja 2020 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2020/652
z dnia 14 maja 2020 r.
zmieniająca decyzję 2014/219/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 15 kwietnia 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/219/WPZiB 1  dotyczącą misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali).

(2) W dniu 25 czerwca 2018 r. w swoich konkluzjach w sprawie Sahelu/Mali Rada podkreśliła, znaczenie regionalizacji WPBiO w Sahelu, tak aby w stosownym przypadku wzmocnić cywilne i wojskowe wsparcie dla operacji transgra- nicznych, struktury współpracy regionalnej - w szczególności G5 Sahel - oraz zdolność i odpowiedzialność krajów G5 w zakresie podejmowania wyzwań z dziedziny bezpieczeństwa w regionie.

(3) W dniu 18 lutego 2019 r. Rada zatwierdziła wspólną, cywilnowojskową koncepcję operacji dotyczącą regionalizacji działań prowadzonych w ramach WPBiO w Sahelu.

(4) W dniu 21 lutego 2019 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2019/312 2  przedłużającą EUCAP Sahel Mali i określającą jej finansową kwotę odniesienia do dnia 14 stycznia 2021 r.

(5) W dniu 17 marca 2020 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa dokonał zmian w planie operacji EUCAP Sahel Mali oraz uzgodnił, że należy zwiększyć przekazane jej zasoby na regionalizację działań w ramach WPBiO w regionie Sahelu.

(6) Należy odpowiednio zmienić decyzję 2014/219/WPZiB.

(7) Misja EUCAP Sahel Mali będzie prowadzona w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i mogłaby utrudnić osiągnięcie celów działań zewnętrznych Unii określonych w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W art. 14 ust. 1 decyzji 2014/219/WPZiB akapity szósty i siódmy otrzymują brzmienie:

"Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z EUCAP Sahel Mali w okresie od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 14 stycznia 2021 r. wynosi 69 650 000 EUR.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 maja 2020 r.
W imieniu Rady
G. GRLIĆ RADMAN
Przewodniczący
1 Decyzja Rady 2014/219/WPZiB z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali) (Dz.U. L 113 z 16.4.2014, s. 21).
2 Decyzja Rady (WPZiB) 2019/312 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca i przedłużająca decyzję 2014/219/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali) (Dz.U. L 51 z 22.2.2019, s. 29).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.