Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.125.18

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 maja 2019 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2019/762
z dnia 13 maja 2019 r.
zmieniająca decyzję 2014/219/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2, uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 15 kwietnia 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/219/WPZiB 1  w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali).

(2) W dniu 21 lutego 2019 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2019/312 2  przedłużającą misję EUCAP Sahel Mali i przyznała jej finansową kwotę referencyjną do dnia 14 stycznia 2021 r.

(3) W dniu 25 czerwca 2018 r. w swoich konkluzjach w sprawie Sahelu/Mali Rada podkreśliła, że poza wzmacnianiem zdolności krajowych poprzez działania WPBiO ważna jest regionalizacja WPBiO w Sahelu, tak by w stosownym przypadku wzmocnić cywilne i wojskowe wsparcie dla operacji transgranicznych, strukturę współpracy regionalnej, w szczególności takie struktury Grupy Pięciu na rzecz Sahelu, oraz zdolność i odpowiedzialność krajów Grupy Pięciu w zakresie podejmowania wyzwań z dziedziny bezpieczeństwa w regionie.

(4) W dniu 15 lutego 2019 r. minister spraw zagranicznych Islamskiej Republiki Mauretańskiej z zadowoleniem przyjął plan rozmieszczenia misji EUCAP Sahel Mali w celu wsparcia Grupy Pięciu na rzecz Sahelu i zdolności krajowych Mauretanii.

(5) W dniu 18 lutego 2019 r. Rada zatwierdziła wspólną, cywilnowojskową koncepcję operacji dotyczącą regionalizacji działań prowadzonych w ramach WPBiO w Sahelu.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2014/219/WPZiB.

(7) Misja EUCAP Sahel Mali będzie prowadzona w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i mogłaby utrudnić osiągnięcie celów działań zewnętrznych Unii określonych w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji 2014/219/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 2 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. EUCAP Sahel Mali przyczynia się, bez uszczerbku dla swojego podstawowego mandatu w Mali, do regionalizacji działań w dziedzinie WPZiB prowadzonych w Sahelu, działając na rzecz poprawy interoperacyjności i koordynacji między siłami bezpieczeństwa wewnętrznego krajów Grupy Pięciu na rzecz Sahelu, a także wspierając współpracę transgraniczną i struktury współpracy regionalnej oraz wspomagając zwiększanie zdolności krajowych krajów Grupy Pięciu na rzecz Sahelu. Misja EUCAP Sahel Mali może realizować te działania na terytorium krajów Grupy Pięciu na rzecz Sahelu. W tym celu misja EUCAP Sahel Mali w ramach swoich środków i zdolności zapewnia krajom Grupy Pięciu na rzecz Sahelu, na wniosek danego kraju i z uwzględnieniem sytuacji bezpieczeństwa, szkolenie, doradztwo i inne szczegółowe wsparcie.

4. Aby osiągnąć ten cel, misja EUCAP Sahel Mali działa zgodnie ze strategicznymi wytycznymi operacyjnymi zdefiniowanymi w koncepcji zarządzania kryzysowego zatwierdzonej przez Radę w dniu 17 marca 2014 r. i określonymi w dokumentach planowania operacyjnego zatwierdzonych przez Radę, w tym we wspólnej, cywilnowojskowej koncepcji operacji dotyczącej regionalizacji działań prowadzonych w ramach WPBiO w Sahelu. Przed rozpoczęciem nowego działania w nowym kraju Grupy Pięciu Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa jest o tym informowany.";

2) w art. 14 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z EUCAP Sahel Mali w okresie od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 14 stycznia 2021 r. wynosi 68 150 000,00 EUR.";

3) art. 14a otrzymuje brzmienie:

"1. W ramach misji EUCAP Sahel Mali ustanawia się Komórkę Doradztwa i Koordynacji Regionalnej (RACC, ang. Regional Advisory and Coordination Cell).

2. W skład RACC wchodzą członkowie personelu umieszczeni wspólnie z misją EUCAP Sahel Mali oraz eksperci ds. bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony umieszczeni w delegaturach Unii w Burkinie Faso, Czadzie, Mali, Mauretanii i Nigrze. RACC stopniowo przeniesie personel z Bamako do Nawakszut, zgodnie z ust. 7, uwzględniając sytuację w zakresie bezpieczeństwa.

3. RACC realizuje następujące cele w ścisłej współpracy z delegacjami Unii i z istniejącymi misjami WPBiO w Sahelu:

a) przyczynianie się do orientacji sytuacyjnej Unii odnośnie do potrzeb i luk w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony w krajach Grupy Pięciu na rzecz Sahelu dotyczących regionalnej współpracy transgranicznej i reagowania na wyzwania w zakresie bezpieczeństwa;

b) wspieranie struktur i krajów Grupy Pięciu na rzecz Sahelu w zacieśnianiu współpracy regionalnej i zdolności operacyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, zgodnie z prawem międzynarodowym, prawami człowieka i strategicznym podejściem UE w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa, przedstawionym przez Radę w jej konkluzjach z 10 grudnia 2018 r.;

c) ułatwianie organizowania przez unijne misje WPBiO w Sahelu szkoleń, zapewnianie przez nie doradztwa i innego szczególnego wsparcia na rzecz krajów Grupy Pięciu na rzecz Sahelu, w szczególności organizowanie kursów szkoleniowych dla pochodzących z tych krajów uczestników szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i obrony.

4. Eksperci ds. bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony gromadzą informacje dotyczące kwestii bezpieczeństwa i obrony w krajach ich przyjmujących. Przekazują oni te informacje i, w stosownych przypadkach, przedstawiają zalecenia szefowi RACC. Informują oni należycie szefa delegatury Unii w kraju, w którym zostali umieszczeni.

5. Dowódca operacji cywilnej sprawuje dowództwo i kontrolę nad RACC na poziomie strategicznym, pod kontrolą polityczną i kierownictwem strategicznym KPiB oraz ogólnym nadzorem WP. W drodze odstępstwa od art. 6 ust. 1 szef RACC odpowiada bezpośrednio przed dowódcą operacji cywilnej i prowadzi działania zgodnie z udzielanymi przez niego poleceniami. Szef RACC wydaje polecenia całemu personelowi RACC.

6. Szef misji sprawuje nadzór nad personelem RACC zgodnie z art. 6 ust. 2-4 oraz art. 11, bez uszczerbku dla ust. 7 niniejszego artykułu.

7. Misja EUCAP Sahel Mali zawiera z delegaturami Unii w Burkinie Faso, Czadzie, Mali, Mauretanii i Nigrze niezbędne porozumienia administracyjne dotyczące wsparcia udzielanego personelowi misji.

Te porozumienia administracyjne w szczególności:

a) zapewniają członkom personelu misji EUCAP Sahel Mali, w szczególności RACC, wsparcie logistyczne i wsparcie w zakresie bezpieczeństwa niezbędne do wykonywania ich zadań;

b) zawierają postanowienia, zgodnie z którymi szefowie delegatur sprawują w odpowiednich delegaturach Unii nadzór nad członkami personelu misji EUCAP Sahel Mali, w szczególności RACC, w szczególności w celu wypełniania spoczywającego na nich obowiązku dochowania należytej staranności, zapewniając spełnianie mających zastosowanie wymogów bezpieczeństwa i przyczyniając się do wykonywania kontroli dyscyplinarnej, i są należycie informowani przez ten personel o jego działalności;

c) zawierają postanowienia, zgodnie z którymi szefowie delegatur zapewniają członkom personelu misji EUCAP Sahel Mali, w szczególności RACC, jeżeli zostali oni umieszczeni na terenie delegatury Unii, te same przywileje i immunitety, które przysługują personelowi tej delegatury Unii.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 maja 2019 r.
W imieniu Rady
F. MOGHERINI
Przewodnicząca
1 Decyzja Rady 2014/219/WPZiB z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali) (Dz.U. L 113 z 16.4.2014, s. 21).
2 Decyzja Rady (WPZiB) 2019/312 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca i przedłużająca decyzję 2014/219/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali) (Dz.U. L 51 z 22.2.2019, s. 29).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.