Dz.U.UE.L.2019.19.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 stycznia 2019 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2019/95
z dnia 21 stycznia 2019 r.
zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/145/WPZiB. 1

(2) Rada jest zdania, że w związku ze śmiercią jednej z osób umieszczonych w wykazie wpis dotyczący tej osoby należy skreślić z załącznika do decyzji 2014/145/WPZiB.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2014/145/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB wprowadza się zmianę określoną w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 stycznia 2019 r.
W imieniu Rady
F. MOGHERINI
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIK

Wpis dotyczący wymienionej poniżej osoby skreśla się z wykazu zamieszczonego w załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB:
"150.Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON"
1 Decyzja Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16).