Dz.U.UE.L.2018.313I.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 2018 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2018/1930
z dnia 10 grudnia 2018 r.
zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/145/WPZiB 1 .

(2) W związku z tzw. "wyborami" w tzw. "Ługańskiej Republice Ludowej" i "Donieckiej Republice Ludowej", które odbyły się dnia 11 listopada 2018 r., zdaniem Rady do wykazu osób, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi znajdującego się w załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB należy dodać dziewięć osób.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2014/145/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Do wykazu zamieszczonego w załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB dodaje się osoby wymienione w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli 10 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
F. MOGHERINI
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIK

Do wykazu osób zamieszczonego w załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB dodaje się wymienione poniżej osoby:
Imię i nazwisko (transkrypcja angielska)Informacje identyfikacyjnePrzyczynyData umieszczenia w wykazie
"167.Olga Valerievna POZDNYAKOVA/Olga Valeryevna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерьевна ПОЗДНЯКОВА)

Olga Valeriyivna POZDNYAKOVA

(Ольга Валеріївна ПОЗДНЯКОВА)

Data urodzenia:

30.3.1982

Miejsce urodzenia: Szachty, obwód rostowski, ZSRR

»Przewodnicząca« »Centralnej Komisji Wyborczej« tzw. »Donieckiej Republiki Ludowej«. Pełniąc to stanowisko, uczestniczyła w zorganizowaniu tzw. »wyborów« 11 listopada 2018 r. w tzw. »Donieckiej Republice Ludowej«. Tym samym aktywnie wspierała i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.10.12.2018
168.Elena Valerievna KRAVCHENKO/Elena Valeryevna KRAVCHENKO

(Елена Валериевна КРАВЧЕНКО)

Olena Valeriyivna KRAVCHENKO

(Олена Валеріївна КРАВЧЕНКО)

Data urodzenia:

22.2.1983

Miejsce urodzenia:

Swierdłowsk

(obecnie:

Jekaterynburg),

ZSRR

»Przewodnicząca« »Centralnej Komisji Wyborczej« tzw. »Ługańskiej Republiki Ludowej«. Pełniąc to stanowisko, uczestniczyła w zorganizowaniu tzw. »wyborów« 11 listopada 2018 r. w tzw. »Ługańskiej Republice Ludowej«. Tym samym aktywnie wspierała działania i realizowała polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.10.12.2018
169.Leonid Ivanovich PASECHNIK

(Леонид Иванович ПАСЕЧНИК)

Leonid Ivanovych PASICHNYK

(Леонід Іванович ПАСІЧНИК)

Data urodzenia:

15.3.1970

Miejsce urodzenia: Woroszyłowgrad (obecnie: Ługańsk), obwód

woroszyłowgradzki, Ukraińska SRR

»Wybrany przywódca« tzw. »Ługańskiej Republiki Ludowej«. W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko, aktywnie wspierał i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.10.12.2018
170.Vladimir Anatolievich BIDYOVKA/Vladimir Anatolievich BIDEVKA

(Владимир Анатольевич БИДЁВКА)

Volodymyr

Anatoliyovych

BIDIOVKA

(Володимир Анатолійович БІДЬОВКА)

Data urodzenia:

7.3.1981

Miejsce urodzenia: Makiejewka, obwód doniecki

»Przewodniczący« tzw. »Rady Ludowej« »Donieckiej Republiki Ludowej«. W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko, aktywnie wspierał i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.10.12.2018
171.Denis Nikolaevich MIROSHNICHENKO

(Денис Николаевич МИРОШНИЧЕНКО)

Data urodzenia:

8.12.1987

Miejsce urodzenia: Ługańsk

»Przewodniczący« tzw. »Rady Ludowej« »Ługańskiej Republiki Ludowej«. W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko, aktywnie wspierał i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.10.12.2018
172.Aleksey Alekseevich NAYDENKO

(Алексей Алексеевич НАЙДЕНКО)

Oleksii Oleksiyovych NAYDENKO

(Олексій Олексійович НАЙДЕНКО)

Data urodzenia:

2.6.1980

Miejsce urodzenia: Donieck

»Wiceprzewodniczący« »Centralnej Komisji Wyborczej« tzw. »Donieckiej Republiki Ludowej«. Pełniąc to stanowisko, uczestniczył w zorganizowaniu tzw. »wyborów« 11 listopada 2018 r. w tzw. »Donieckiej Republice Ludowej«. Tym samym aktywnie wspierał i realizował polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.10.12.2018
173.Vladimir Yurievich VYSOTSKIY

(Владимир Юрьевич ВЫСОЦКИЙ)

Volodymyr Yuriyovych VYSOTSKYI

(Володимир Юрійович ВИСОЦЬКИЙ)

Data urodzenia:

7.4.1985

Miejsce urodzenia: Autonomiczna Republika Krymu

»Sekretarz« »Centralnej Komisji Wyborczej« tzw. »Donieckiej Republiki Ludowej«. Pełniąc to stanowisko, uczestniczył w zorganizowaniu tzw. »wyborów« 11 listopada 2018 r. w tzw. »Donieckiej Republice Ludowej«. Tym samym aktywnie wspierał i realizował polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę..10.12.2018
174.Maksim Aleksandrovich SVIDCHENKO

(Максим Александрович СВИДЧЕНКО)

Maksym

Oleksandrovych

SVIDCHENKO

Максим Олександрович СВІДЧЕНКО

Data urodzenia:

6.4.1978

»Wiceprzewodniczący« »Centralnej Komisji Wyborczej« tzw. »Ługańskiej Republiki Ludowej«. Pełniąc to stanowisko, uczestniczył w zorganizowaniu tzw. »wyborów« 11 listopada 2018 r. w tzw. »Ługańskiej Republice Ludowej«. Tym samym aktywnie wspierał i realizował polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.10.12.2018
175.Ekaterina Vasilyevna TERESHCHENKO/ Ekaterina Vasilievna TERESHCHENKO

(Екатерина Васильевна ТЕРЕЩЕНКО)

Kateryna Vasylivna TERESHCHENKO

(Катерина Василівна ТЕРЕЩЕНКО)

Data urodzenia:

31.5.1986

»Sekretarz« »Centralnej Komisji Wyborczej« tzw. »Ługańskiej Republiki Ludowej«. Pełniąc to stanowisko, uczestniczyła w zorganizowaniu tzw. »wyborów« 11 listopada 2018 r. w tzw. »Ługańskiej Republice Ludowej«. Tym samym aktywnie wspierała i realizowała polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.10.12.2018"
1 Decyzja Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16).