Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.194.63

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lipca 2017 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2017/1386
z dnia 25 lipca 2017 r.
zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając decyzję Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającym 1 , w szczególności jej art. 3 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi.

(2) W dniu 13 marca 2017 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2017/445 2 , przedłużając tym samym obowiązywanie tych środków na dalsze sześć miesięcy.

(3) Rada dokonała przeglądu wpisu dotyczącego jednej osoby zawartego w załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB. Wpis odnoszący się do tej osoby powinien zostać zmieniony.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2014/145/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 lipca 2017 r.
W imieniu Rady
M. MAASIKAS
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB w części "Osoby" wpis nr 92 otrzymuje brzmienie:
Imię i nazwisko (transkrypcja angielska)Informacje identyfikacyjnePrzyczynyData umieszczenia w wykazie
"92.Arkady Romanovich ROTENBERG,

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ)

Data urodzenia:

15.12.1951

Miejsce urodzenia: Leningrad (Sankt Petersburg)

Arkady Rotenberg jest prominentnym rosyjskim biznesmenem mającym osobiste związki z prezydentem Putinem. Od marca 2014 r. Rotenbergowi lub jego przedsiębiorstwom przyznano państwowe kontrakty na łączną kwotę ponad 7 mld USD. W 2015 r. Rotenberg był liderem, jeśli chodzi o wartość przydzielonych kontraktów rządowych, po tym jak rząd Rosji przyznał mu kontrakty o wartości 555 mld RUB. Wiele z tych kontraktów udzielono z pominięciem formalnych procedur konkurencyjnych. W dniu 30 stycznia 2015 r. premier Dmitrij Miedwiediew podpisał dekret, który należącemu do Rotenberga przedsiębiorstwu Strojgazmontaż przyznał państwowy kontrakt na wybudowanie mostu Kerczeńskiego z Rosji do nielegalnie zaanektowanej Republiki Autonomicznej Krymu. Poprzez te kontrakty Rotenberg uzyskiwał finansowe korzyści od rosyjskich decydentów odpowiedzialnych za aneksję Krymu lub destabilizację wschodniej Ukrainy.

Jest właścicielem przedsiębiorstwa Strojgazmontaż, któremu przyznano państwowy kontrakt na wybudowanie mostu Kerczeńskiego z Rosji do nielegalnie zaanektowanej Republiki Autonomicznej Krymu, skutkujące umocnieniem jej integracji z Federacją Rosyjską, co z kolei jeszcze bardziej podważa integralność terytorialną Ukrainy. Podobnie, w styczniu 2017 r. Strojgazmontażowi przyznano kontrakt o wartości 17 mld RUB na budowę linii kolejowej na moście Kerczeńskim, co także jeszcze bardziej podważa integralność terytorialną Ukrainy.

Jest przewodniczącym zarządu wydawnictwa Proswieszczenije, które realizuje w szczególności projekt »Do dzieci Rosji. Adres: Krym« - kampanię PR zaplanowaną w celu przekonania dzieci na Krymie, że są teraz obywatelami Rosji mieszkającymi w Rosji, i wspierającą tym samym politykę rządu Rosji mającą na celu włączenie Krymu do Rosji.

30.7.2014"
1 Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16.
2 Decyzja Rady (WPZiB) 2017/445 z dnia 13 marca 2017 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz.U. L 67 z 14.3.2017, s. 88).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.