Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.172.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2017 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2017/1194
z dnia 4 lipca 2017 r.
zmieniająca decyzję 2013/354/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28, art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2, uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 3 lipca 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/354/WPZiB 1 , zgodnie z którą misja EUPOL COPPS jest kontynuowana od dnia 1 lipca 2013 r.

(2) W dniu 7 lipca 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/1108 2  zmieniającą decyzję 2013/354/WPZiB i przedłużającą jej obowiązywanie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.

(3) Zgodnie z ustaleniami okresowego przeglądu strategicznego EUPOL COPPS misja powinna zostać przedłużona na okres 12 miesięcy, do dnia 30 czerwca 2018 r.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2013/354/WPZiB.

(5) Misja EUPOL COPPS będzie prowadzona w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i mogłaby utrudnić osiągnięcie celów działań zewnętrznych Unii określonych w art. 21 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji 2013/354/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z EUPOL COPPS w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. wynosi 12 372 000 EUR";

2) art. 15 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

"Niniejsza decyzja traci moc z dniem 30 czerwca 2018 r.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 2017 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 lipca 2017 r.
W imieniu Rady
M. MAASIKAS
Przewodniczący
1 Decyzja Rady 2013/354/WPZiB z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS) (Dz.U. L 185 z 4.7.2013, s. 12).
2 Decyzja Rady (WPZiB) 2016/1108 z dnia 7 lipca 2016 r. zmieniająca decyzję 2013/354/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS) (Dz.U. L 183 z 8.7.2016, s. 65).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.